Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 122   …………………15.04.2016 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На шестнадесети март………………………………………...………..Година 2016              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1052…..по описа за 2016……………...година.

 

        Обжалвано е решение № 1277 от 28.12.2015 г., постановено по гр.дело №  2981/2015 г. на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от Д.С.П. иск за признаване за установено по отношение на ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр.Пловдив, че не му дължи сумата от 3772.13 лева, представляваща цената на 48368 кВтч електрическа енергия по фактура № 1133817379/08.06.2015 г., с която е коригирана сметката й за минал период от 24.12.2014 г. до 24.03.2015 г.

 

        Въззивницата Д.С.П., чрез пълномощника си адв.П.К., счита, че решението е неправилно, необосновано, немотивирано и постановено в нарушение на материалния закон. Моли същото да бъде отменено изцяло и вместо него постановено друго, с което бъде уважен предявеният иск и й бъдат присъдени разноските пред двете съдебни инстанции.

 

        Въззиваемият ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр.Пловдив, чрез пълномощника си юрисконсулт И.П., в отговора си по чл.263, ал.1 ГПК взема становище, че въззивната жалба е изцяло неоснователна, а решението на първоинстанционния съд- правилно, обосновано, постановено при пълнота на доказателствата. Моли същото да бъде потвърдено изцяло и му се присъдят разноските за въззивната инстанция.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК. Ищцата Д.С.П. твърди в исковата си молба, че е потребител на електрическа енергия към ответното дружество с клиентски номер 1001354950. С писмо, изх.№ 14637478-1/09.06.2015 г. била уведомена, че на 23.04.2015 г. при извършена проверка на меренето на електрическата енергия на обект с ИТН 2118183 в с.Ракитница, община Стара Загора, на клиент с клиентски номер 1001354950, било констатирано, че измервателната група отчита с грешка минус 93.43% консумираната енергия. Поради това и на основание чл.48, ал.1 от ПИКЕЕ сметката й за ел.енергия за времето от 90 дни- от 24.12.2014 г. до 24.03.2015 г. била коригирана  и допълнително начислена ел.енергия на стойност 3772.13 лв., за което е издадена фактура № 1133817379/08.06.2015 г. за тази сума. Допълнителната електрическа енергия била начислена неправомерно. На първо място, от съставения констативен протокол не ставало ясно констатирано ли е манипулиране на електромера или не- било отбелязано, че била прекъсната вторична намотка на 1-ви Т.Т., вследствие на което грешката на СТИ не била в норма, а в посоченото по- горе писмо клиентът бил уведомен, че корекцията била извършена вследствие на авария поради прекъсната токова верига. Нарушена била и разпоредбата на чл.54 ОУ. В конкретния случай липсвали данни относно обстоятелствата, въз основа на които е определен периода за корекция. Липсвали и данни за виновно поведение от страна на ищцата, от което да са настъпили вреди на дружеството и тези вреди да са в причинна връзка с виновното й поведение, още повече, че електромерът се намирал извън обекта и никой, освен служители на ЕВН нямал физически достъп до тях. От друга страна, неизпълнението на задължението за поддържане на СТИ в изправност от страна на електроразпределителното дружество, не би следвало да влече като последица ощетяване на потребителя чрез извършване на корекция на сметката му за минал период. Тъй като СТИ са собственост на ответника, задължението за поддържането им в техническата изправност било на ответното дружество. В писмото липсвала информация кога е извършена последната проверка на СТИ, което имало връзка и би повлияло на периода на извършената корекция, тъй като без такава информация и в случай, че такава проверка не е направена, не можел да се определи началният момент, от който се е появила отрицателната грешка в отчитането на СТИ. Липсвало каквото и да било основание за извършената корекционна процедура на основание разпоредбите на чл.48, ал.1 ПИКЕЕ, в която били посочени два случая, при които операторът има право да извърши корекция- липса на СТИ, каквато явно в конкретния случай не била налице, а в другия следвало да е установено, че СТИ не измерва или измерва с грешка извън допустимата, но установено след метрологична проверка, т.е. в конкретния случай за доставчика не били налице законови предпоставки за коригиране на сметката за доставена ел. енергия. Моли да бъде постановено решение, с което да се признае за установено по отношение на ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД- Пловдив, че Д.С.П. не дължи на дружеството сумата 3772.13 лева по фактура №1133817379/08.06.2015 г. за отчетен период 24.12.2014 г.- 24.03.2015 г.

 

        В отговора си по чл.131 ГПК ответникът ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД- Пловдив оспорва изцяло предявения иск.  Процесната сума била начислена и претендирана правомерно на основание чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от Закона за енер­гетиката /ЗЕ/, във връзка с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ, във връзка с чл.45, ал.1 от Правила за измерване на количеството електрическа енергия /обн.ДВ, 6р.98 от 12.11.2013 г./, във връзка с чл.51, ал.1 и чл.48, ал.1 ПИКЕЕ. Коригираните количества биле изчислени при спазване на методиката, съдържаща се в чл.48, ал.1, т.1, б.„а" ПИКЕЕ. На 24.03.2015 г. на основание чл.44, ал.1 ПИКЕЕ за осигуряване на съответствието на средствата за търговско измерване /СТИ/ с изискванията за точност по ПИКЕЕ, служители на дружеството посетили жилищната сграда, в която се намира имотът на клиента и извършили проверка на елект­ромер № 03325931, монтиран да измерва доставяната електрическа енергия в имота му. Проверката била извършена в присъствието на клиентката - Д.С.П., както и на представител на РУП Чирпан - полицейски инспектор Д.Д. от 2-ро РУП Стара Загора, които подписали  констативния протокол, като по този начин били изпълнени изцяло предпоставките на чл.47, ал.2 и чл.48, ал.2 ПИКЕЕ. Служителите на ЕВН ЕР установили несъответствие на средството - прекъсната вторична намотка на първи токов трансформатор, вследствие на което СТИ не било в норма. Предвид това, на основание чл.47, ал.6 от ПИКЕЕ, правилната схема на свързване на електромерът била възстановена в присъствието на полицейския служител и на ищцата. Всички действия по проверката на СТИ, описана по-горе, били закрепени в съставения съгласно чл.47 ПИКЕЕ Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 204082/24.03.2015 г. Предвид естеството на констатираната манипулация върху СТИ, на основание чл.47, ал.6 ПИКЕЕ, електромерът не е бил демонтиран и предаден за метрологична експертиза, а служителите на ЕВН ЕР възстано­вили на място правилната схема на свързване. В настоящия случай въпросната едностранна корекция не била  из­вършена по реда на ОУ на ЕВН ЕР и ЕВН ЕС, а по реда на чл.51, ал.1 ПИКЕЕ, във връзка с чл.48, ал.1, т.1, б.„а", във връзка с чл.45, ал.1 ПИКЕЕ. Следователно, вече била налице изрична законова възможност енергийните предприятия /§ 1, т.24 от ЗД на ЗЕ/ да коригират сметките за изминал период време, която възможност била детайлно уредена в ЗЕ и ПИКЕЕ. Съставеният констативен протокол притежавал всички зако­ноустановени реквизити, съгласно чл.47 ПИКЕЕ. Изпратено било и писмо с изх. № 14637478-1/09.06.2015 г., с което ЕВН ЕС било уведомило клиента на посочения от него адрес за кореспонденция, за извършеното допълнително начисление. Предвид казаното по-горе, било налице пълно спазване и изпълнение на въведената с ПИКЕЕ от 12.11.2013 г. нова правна уредба относно извършването на техническа проверка и едностранна корекция на смет­ката му за изминал период, в случай на неточно измерване на ел.енергията. На основание на констативния протокол № 204082/24.03.2015 г. било изчислено допълнително дължима­ сума от клиента в размер на 3772.13 лева с ДДС, която представлявала стойността на допълнително начислени­те 48368  KWh, за период от 24.12.2014 г. до 24.03.2015 г. Периодът от време, за който била извършена корекцията бил 90 дни и не превишавал посочения в чл.48, ал.1 ПИКЕЕ период, тъй като нямало как обективно да се установи от кога точно датирала грешката. Първата дата- 24.12.2014 г.- началото на корекционния период, била датата на регулярен отчет на показанията на електромера, който бил най-близкият до и попадащ в максималните 90 дни корекционен период назад, считано от датата на проверката, в която била констатирана манипулацията. Последната дата била датата на извършената техническа проверка- 24.03.2015 г. Фактът кой е конкретният извършител бил ирелевантен по настоящия спор. Задължителната съдебна практика на ВКС не след­вало да се приема за обвързваща, тъй като не отчитала последващо нормативно изменение- влязла в сила редакция от 17.07.2012 г. на ЗЕ и по-специално чл.98а, ал.2, т.6 ЗЕ. Проверката от служителите на ЕВН била извършена на 24.03.2015 г, а корекцията била извършена на 25.04.2015 г. и обхващала периода от 24.12.2014 г. до 24.03.2015 г., т.е. цялото спорно правоотношение било възникнало и се развило при действието на новата правна уредба, въведена с при­емането на новите ПИКЕЕ на 12.11.2013 г. Моли предявеният иск да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен.

       

        Не е спорно по делото, че страните са в договорни отношения: ответникът разпространява и продава електрическа енергия, а ищцата е потребител на такава енергия с клиентски номер 1001354950. От представения по делото констативен протокол № 204082 от 24.03.2015 г. за техническа проверка и подмяна на СТИ, се установява, че на тази дата е извършена проверка на измервателната система на ищцата в с.Ракитница- стопански двор, при която е констатирано, че е прекъсната вторична намотка на 1-ви т.т., вследствие на което грешката на СТИ не е в норма. Електромерът не е демонтиран. Проверката е извършена от Й.С. и М.К., в присъствието на Д.С.П. /ищца по делото/, и Д.Д. от РУП- Стара Загора, които са подписали горепосочения протокол.

 

        В изпратеното от ответника писмо № 14637478-1/09.06.2015 г. до ищцата Д.П. е посочено, че при проверката, обективирана с горепосочения протокол, е констатирано, че измервателната група отчита с грешка минус 93.43 % консумираната енергия, за което е съставен и констативния протокол № 204082 от 24.03.2015 г. и че това се дължало на прекъснати токови вериги вследствие на авария. Вследствие на това същият процент от ползваната от ищцата ел.енергия бил неизмерен, съответно незаплатен. Съобщено й е, че поради това и на основание чл.48, ал.1 ПИКЕЕ сметката й за ел.енергия ще бъде коригирана за периода от 24.12.2014 г. до 24.03.2015 г.- за 90 дни, и допълнително начислената сума, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия възлиза на 3772.13 лв., за която сума била издадена фактура № 1133817379/08.06.2015 г. за начислена за миналия период от 24.12.2014 г. до 24.03.2015 г. допълнително общо 48368 кВтч ел. енергия.

 

        От заключението на назначената съдебно-техническа експертиза, неоспорено от страните, се установява, че е прекъсната вторичната намотка на първи токов трансформатор в измервателната група на процесния електромер, което води до неотчитане на тока от тази фаза. В резултат на това електромерът отчита с 93,43% по-малко от консумираната електроенергия по двете тарифи. Измервателната група не съответства на техническите и метрологичните изисквания и не отчита реално консумираната ел.енергия. Това е случай на частично неизмерване на консумираната ел.енергия. Методиката за отчитане на неотчетена ел.енергия е приложена в съответствие с чл.48, ал.1, т.1, б.”а”, а методиката за остойностяването й е приложена в съответствие с чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ /ДВ, бр.98/12.11.2013 г./. В съдебно заседание вещото лице уточнява, че върху измервателната група е имало някакво въздействие- ако не е извършено механично прекъсване /тъй като няма нарушение на пломбата на електромера/, то най-вероятно става въпрос за претоварване на силовия кабел, довело до претоварване на токовия трансформатор.

 

        Разпитаният по делото свидетел Й.К.С.- техник в ответното дружество, установява, че е извършил процесната проверка заедно с М.К.. Присъствал и абонатът- Д.П., както и полицейски служител, които подписали протокола. Намотката в първия кръг била прекъсната в самия трансформатор, поради което електромерът отчитал с 94 % по- малко. Установили прикачване на друг ползвател и посъветвали абоната да извика полиция. Според свидетеля прекъсването могло да стане при авария, както и от претоварване при по- голяма консумация на ток. Капачката на вторичната верига не била отваряна, не била нарушена пломбата.          

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:  Относно правото на доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите в периода след влизане в сила на промените на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ /ДВ, бр.98/12.11.2013 г./, при условие, че корекцията се извършва при действието на заварените Общи условия, е налице задължителна съдебна практика, съгласно която със ЗИД на Закона за енергетиката /ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г./ е въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задълженията си по чл.98а, ал.2, т.6 и по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, т.е. само при предвиждане в Общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекция и при налични правила за измерване на количеството, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия. Законодателят е вменил изрично в задължение на електроразпределителното дружество да създаде посочените правила за измерване на количеството електрическа енергия /със съответното съдържание на новата законова уредба, въведена с изменението на ЗЕ, както съответно и Общи условия на договорите с крайния потребител на ел. енергия, предвиждащи ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция. Параграф 199, ал.2 ПЗР на ЗИД ЗЕ предвижда до приемането на подзаконови нормативни актове и общи административни актове по приложението на новата уредба или до привеждането им в съответствие с нея да се прилагат действащите, доколкото не противоречат на закона. Общите условия на договорите за продажба на ел. енергия на ответното дружество “ЕВН България Електроснабдяване”, обаче не са нито подзаконов нормативен акт, нито общ административен акт, а по своята правна природа същите представляват договор. Съгласно изменението на чл.98а ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г., в ал.1, т.6 като необходимо задължително съдържание на ОУ е предвидено и задължително уреждане в съдържанието им и на реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметки, съгласно чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, каквото изискване липсва в по-старите редакции на закона и в заварените от новата уредба ОУ, одобрени с решение № ОУ -013 от 10.05.2008 г. на ДКЕВР. В чл.28, ал.2 от тези ОУ е разписано само задължение на снабдителя за уведомяване, но не и реда за това. Следователно, ответното дружество не е изпълнило задълженията си по чл.98а ал.2, т.6 и по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ: предвиждане в Общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция въз основа на налични правила за измерване на количеството, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия. От изложеното следва, че в конкретния случай не е изпълнен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, тъй като снабдителят не е изпълнил задълженията си по чл. 98а ал. 2, т. 6 ЗЕ: да издаде и публикува нови ОУ, чието съдържание да отговаря на изискванията в цитираната законова разпоредба, доколкото в заварените общи условия липсва уреден ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция /Р 111- 2015- І т.о., Р 173- 2015-ІІ т.о. на ВКС, постановени по реда на чл.290 ГПК/.

 

        Следва да се посочи, че в настоящия случай ответникът не е установил по категоричен начин причината за констатираното неточно измерване на СТИ. При проверката е констатирано, че е прекъсната вторичната намотка на 1-ви т.т. и вследствие на това грешката на СТИ не е в норма, което е записано в констативен протокол № 204082/24.03.2015 г.; в писмо № 14637478-1/09.06.2015 г. е посочено, че е констатирано от служители на ответното дружеството, че измервателната група отчита с грешка минус 93.43 % консумираната енергия, което се дължи на прекъснати токови вериги вследствие на авария, за което е съставен констативен протокол № 204082/24.03.2015 г. /в протокола не е отразена такава констатация/; в съдебно заседание свид. Й.С.- един от служителите на дружеството, извършили проверката, твърди, че при извършването й било установено прикачване на друг ползвател /такава констатация също не е отразена в констативния протокол/. Т.е. констатациите, отразени в констативния протокол, не съвпадат с установеното от посочените по- горе доказателства.  Следователно, в случая не става ясно въз основа на кои точно констатации ответникът е приел, че е налице неправилното/неточното измерване или неизмерване на процесното СТИ.  Следва да се отбележи също така, че на основание чл.120, ал.1 ЗЕ, СТИ е собственост на доставчика на електрическа енергия. С оглед на това той има задължение да осигури правилното и коректно функциониране на СТИ и своевременно да констатира наличието на грешка в измерването, респ.неизмерването на потребената ел. енергия. По  изложените съображения съдът намира, че предявеният отрицателен установителен иск по чл.124, ал.1 ГПК  се явява  основателен и  следва да бъде уважен, като бъде признато за установено по отношение на ответника, че ищцата не му дължи сумата от 3772.13 лв., представляваща цената на 48368 кВтч ел. енергия, доставена до обект с ИТН 2118183 в с.Ракитница, община Стара Загора, за периода от 24.12.2014 г. до 24.03.2015 г. по фактура № 1133817379/08.06.2015 г.

 

        Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е неправилно и следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което бъде уважен предявеният отрицателен установителен иск. На въззивницата следва да бъдат присъдени направените по делото разноски пред двете съдебни инстанции в размер на 2326.50 лв.

        Водим от горните мотиви,  Окръжният съд

 

                                            Р   Е   Ш   И:

 

        ОТМЕНЯ решение  № 1277 от 28.12.2015 г., постановено по гр.дело №  2981/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд,  като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Христо Г.Данов № 37, че Д.С.П.,  ЕГН **********,***,  не  дължи на ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, сумата от 3772.13 лв. /три хиляди седемстотин седемдесет и два лева и тринадесет стотинки/, представляваща цената на 48368 кВтч електрическа енергия, доставена до обект с ИТН 2118183 в с.Ракитница, община Стара Загора, за периода от 24.12.2014 г. до 24.03.2015 г. по фактура № 1133817379/08.06.2015 г.

       

        ОСЪЖДА ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Христо Г.Данов № 37, да заплати на Д.С.П., ЕГН **********,***, направените пред двете съдебни инстанции разноски в общ размер на 2326.50 лв. /две хиляди триста двадесет и шест лева и петдесет стотинки/.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: