Р Е Ш Е Н И Е 

 

106                                     01.04.2016 г.                            гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На първи април                                   две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА                                                        ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N 1103 по  описа  за  2016 година.

Производството е по реда на чл. 435-437 ГПК.

Образувано е по жалба на В.С.Д., подадена чрез неговата майка и законен представител В.К.Р. срещу постановление от 29.02.2016 г. по изп. дело № 38/2016 г. на ДСИ от СИС при Старозагорски районен съд за определяне на разноските по изп. дело № 38/2016г. на ДСИ от СИС при СтРС относно дължимата от жалбоподателя държавна такса за извършен по реда и при условията на чл. 557 ГПК опис на недвижим имот и МПС по цитираното изпълнително дело.

В жалбата се сочи, че квотата на малолетния наследник В.С.Д. от останалия в наследството на С.И.Д. апартамент е 1/2 ид. част и 1/4 ид. част от МПС, поради което и дължимата държавна такса от молителя за извършения опис на апартамента и МПС следва да се определи не върху стойността на целия апартамент и МПС, а върху следващата се на наследника квота от собствеността върху същите.

Отправено е искане за отмяна на обжалваното разпореждане и за определяне на такса от съдебния изпълнител, за описа на лек автомобил марка „РЕНО", модел „ЛАГУНА", тип - комби, с рама VFK5690E15962229, с двигател № G8TS760В360042 – Дизел, с рег. номер СТ6164НН в размер на 15 лева с ДДС и за описа на НЕДВИЖИМ ИМОТ - идентификатор 68850.505.179.3.13, находящ се в гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" №55, на шести етаж, съставляващ апартамент №13, в размер на 711 лева с ДДС.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Изпълнително дело № 38/2016 г. на ДСИ от СИС при Старозагорски районен съд е образувано въз основа на Заповед по ч. гр. дело № 213/2014 г. по описа на СтРС, с което в производство по реда на глава Петдесет и втора от ГПК, съдът е възложил на съдебния изпълнител при СтРС да извърши опис и оценка на недвижимите имоти и движимите вещи, останали в наследство на С.И.Д., б.ж. на с.Загоре, общ.Стара Загора, починал на 24.11.2014г., описани в молба вх.№ 597/12.01.2016г. Описът е извършен на 22.02.2016г.; оценката на апартамента е депозирана на 22.02.2016г. и е в размер на 79 000 лева.; оценката на МПС е депозирана на 24.02.2016г. и е в размер на 1350 лева.С разпореждане от 29.02.2016г., съдебния изпълнител е разпоредил В.К.Р. да довнесе държавна такса за описите, както следва: За описа на лек автомобил марка „РЕНО", модел „ЛАГУНА", тип - комби, с рама VFK5690E15962229, с двигател № G8TS760В360042 – Дизел, с рег. номер СТ6164НН в размер на 60.00 лева с ДДС; За описа на НЕДВИЖИМ ИМОТ - идентификатор 68850.505.179.3.13, находящ се в гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" №55, на шести етаж, съставляващ апартамент №13, в размер на 1422.00 лева с ДДС.

С оглед така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

Производството по Глава 52 ГПК е охранително. В случаите, при които в рамките на производството по открито наследство се извършват действия от съдебен изпълнител (опис и оценка на вещи), то лицето, по чиято инициатива е предприето производството няма качеството нито на взискател, нито на длъжник в образуваното изпълнително дело. Дължимите такси, вкл. и за извършените от съдебния изпълнител действия са за негова сметка (чл. 541 ГПК), поради което на това лице следва да му се признае правото на жалба срещу актовете на съдебния изпълнител, с които се определят и му се вменяват такива, по аналогия с правото на длъжника по изпълнението да обжалва постановлението за разноските, тъй като съгласно чл. 79, ал. 1 ГПК, разноските по изпълнението са за негова сметка. Изхождайки от принципа, че постановлението за разноските по изпълнението може да се обжалва само от страната, която ги дължи, съдът намира, че жалбоподателят е легитимиран да обжалва постановлението на съдебния изпълнител, с което в негова тежест за определени разноски по изпълнителното дело.

Въз основа на горното, съдът приема, че жалбата е подадена от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване акт, същата е депозирана в срок, поради което е и процесуално допустима.

Съгласно чл. 47, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, обн. ДВ, бр. 22/2008 г., приложима в настоящия случай, за извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса 1, 5 на сто върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лева. Според чл. 47, ал. 5 от Тарифата, таксата по ал. 1 се събира и при опис на вещи по реда на чл. 557 ГПК. В случая „сума за която се иска изпълнението“ в смисъла на чл. 47, ал. 1 от Тарифата няма, защото както бе посочено по - горе, в това производство молителят няма качеството нито на взискател, нито на длъжник, т. е., принудително изпълнение не е налице. Поради това под „сума, за която се иска изпълнението“ в хипотезите на чл. 47, ал. 5, вр. ал. 1 от Тарифата, следва да се разбира частта от стойността на описаните вещи, която е съразмерна на наследствената квота на молителя, който е заявил искане за приемане на наследството на наследодателя си по опис.

В случая оценката на апартамента е в размер на 79 000 лева, квотата на молителя е ½ ид. част от собствеността на апартамента, а дължимата държавна такса за извършения опис е определена от ДСИ  в размер на 1422 лева. Дължимата от В.К.Р., като законен представител на В.Д. сума за извършения опис на недвижим имот, определена съгласно чл.47, ал. 1 от Тарифата е в размер на 711 лева.

Оценката на МПС е в размер на 60 лева, квотата на молителя е 1/4 ид. част от собствеността върху МПС, а дължимата държавна такса за извършения опис е определена от ДСИ в размер на 60 лева. Дължимата от В.К.Р. държавна такса за извършения опис на движима вещ съгласно чл.47, ал.1 от Тарифата е в размер на 15 лева.

По тези съображения, разпореждането на СИ при РС Стара Загора, с което молителят е бил задължен да  заплати следните суми: За описа на лек автомобил марка „РЕНО“, модел „ЛАГУНА“, тип - комби, с рама VFK5690E15962229, с двигател № G8TS760В360042 – Дизел, с рег. номер СТ6164НН в размер на 60.00 лева с ДДС; за описа на НЕДВИЖИМ ИМОТ - идентификатор 68850.505.179.3.13, находящ се в гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" №55, на шести етаж, съставляващ апартамент №13, в размер на 1422.00 лева с ДДС, представляващи държавни такси с ДДС за извършените описи е незаконосъобразно и подлежи на отмяна, до посочените по- горе размери.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ постановлението за разноските по изп. дело № 38/2016 г. на ДСИ от СИС при Старозагорски районен съд, обективирано в разпореждане от 29.02.2016г., с което В.К.Р. е задължена да заплати сумата от 1482 лева за извършени описи на недвижим имот - апартамент, находящ се в гр. Стара Загора, ул. ул. Христо Ботев № 55, ет. 6, ап. 13 и движима вещ – МПС – лек автомобил марка “Рено”, модел “Лагуна”, тип-комби, с рама VFK5690E15962229, с двигател № G8TS760В360042 – Дизел, с рег. номер СТ6164НН, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОПРЕДЕЛЯ дължимата от В.К.Р. такса по чл. 47, ал. 1, вр. ал. 5 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, както следва: За описа на лек автомобил марка „РЕНО“, модел „ЛАГУНА“, тип - комби, с рама VFK5690E15962229, с двигател № G8TS760В360042 – Дизел, с рег. номер СТ6164НН в размер на 15 лева с ДДС ;  За описа на НЕДВИЖИМ ИМОТ - идентификатор 68850.505.179.3.13, находящ се в гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" №55, на шести етаж, съставляващ апартамент №13, в размер на 711лева с ДДС, или общо 726 лв.  

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

ЧЛЕНОВЕ: