Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 127                                                    18.04.2016 г.                                 гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                     І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети април                                                 две хиляди и шестнадесета година  

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

                     РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                        МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар   

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1113 по описа за 2016 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и е образувано по жалба на И.Г.М., действащ за себе си и в качеството на ЕТ „И.–М – И. *** - длъжник, чрез адв. И.Г.З., против действието на ЧСИ М.Д., извършено по изп.д.№ 282/2015 г. – постановление за възлагане на недвижим имот от 08.01.2016г.

 

Въззивникът е останал недоволен от възлагането на имота на посочената цена от ЧСИ и моли да бъде отменено това действие, както и да се дадат указания за довършване процедурата по публичната продан, съгласно чл.493 ГПК.

 

Взискателят Община Стара Загора, получила препис от жалбата на 02.02.2016г.,   не взема становище по нея.

 

Частният съдебен изпълнител М.Д. в приложените по делото мотиви взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя и ЧСИ, събраните по делото доказателства и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:     

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател – длъжник по изпълнителното дело. До жалбоподателя е изпратено съобщение за изготвеното постановление за възлагане на недвижим имот от ЧСИ, връчено на 13.01.2016г. с известие – обратна разписка, а жалбата е подадена на 19.01.2016г., в срока за обжалване на действието на ЧСИ, против подлежащо на обжалване действие, предвидено в разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК.  

 

Жалбоподателят – длъжник по изп.д. № 282/2015г. по описа на ЧСИ М.Д. може да обжалва посочените в ал.3 на чл.435 ГПК действия на СИ. Постановлението за възлагане, може да се обжалва от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата цена.  

 

            Изпълнителното производство е образувано по искане на взискателя Община Стара Загора, въз основа на Акт за установяване на задължения по декларация № 12395 от 15.10.2012г., с който се установява, че длъжникът ЕТ „И.–М-И.М., представляван от И.М. дължи общо сумата от 4983.71 лв. за данъци, такси и лихви. ПДИ е връчена на длъжника на 25.02.2013г. По изпълнителното дело е насрочен и извършен опис на три недвижими имота, собственост на длъжника. Насрочена е и е проведена публична продан на имотите за периода 07.11.2015г. до 07.12.2015г.  На 08.01.2015г. е съставен протокол за проведената публична продан, в присъствието на явилите се наддавачи. По отношение на процесния недвижим имот- поземлен имот с площ 5560 кв.м., находящ се в гр.Гурково, м. „Под герена“, имот с индентификатор 18157.167.29, с начална цена 1125 лв. са направили предложение следните лица: Т.В.– 1151лв., К.Д. – 1543 лв., И. Д.– 1129 лв., Й.Б.– 1126 лв., Д.М.– 1138 лв., Т.М.– 20000лв., Т.М.– 2320 лв. и Т.М.- 1750 лв. Извършено е и явно наддаване за процесния недвижим имот, при което наддавача Д.М. е предложила устно цена за вещта, по – висока с размера на един задатък  - 20112.50 лв.  и 20225 лв. ЧСИ е обявил за купувач на имота наддавача Д.И.М., предложил най - високата цена – 20 225 лв. /чл.492, ал.1 ГПК./ Указан е срока за внасяне на цената по сметката на ЧСИ. Тъй като Д.М. не е внесла в срок предложената цена, с протокол от 18.12.2015г. ЧСИ на основание чл.493,  т.2 ГПК е обявил за купувач следващия наддавач – Т.Д.М. с предложената от него цена 20000 лв. и му е указал да внесе предложената цена в законния срок. Тъй като и този наддавач не е внесъл в срок предложената цена, с протокол от 04.01.2016г. ЧСИ на основание чл.493,  т.2 ГПК е обявил за купувач следващия наддавач – К.И.Д. с предложената от него цена 1543 лв. и му е указал да внесе предложената цена в законния срок. След внасянето на ценната от купувача, е издадено постановление за възлагане на недвижимия имот от 08.01.2016г.

 

В жалбата са изложени съображения, че имотът, предмет на публичната продажба е възложен не по най – високата предложена цена, а по по– ниска предложена такава в проданта.

 

В случая наддавачът предложил най – високата цена – 20225 лв. е Д.И.М. , заради което е бил обявен за купувач на имота. След като наддавачът, обявен за купувач не е внесъл сумата в срока по чл.495 от ГПК, съгласно разпоредбата на чл.493, т.2 от ГПК, СИ следва да обяви за купувач на имота наддавача, който е предложил следващата най – висока цена, като постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цени, равни на началната. В този смисъл в изпълнение на задълженията си, ЧСИ е обявил за купувач следващият наддавач –Т.М., който също не е внесъл предложената от него цена/20000лв./ в срока.  Ако наддавачът, който е бил обявен за купувач не внесе в срок предложената цена, той отговаря по чл.493, т.1 от ГПК – т.е. губи внесения задатък, който служи за удовлетворение на взискателите. Тълкуването на нормата на чл.493 ГПК, води до извод, че волята на законодателя е отказалият да внесе предложената цена наддавач да бъде изключен от по – нататъшно участие в проданта, с дадените от него по – ниски наддавателни предложения. Отказът на спечелилия търга наддавач да придобие имота на най- високата предложена цена се санкционира със загубване на задатъка, а по аргумент на по – силното основание не може да се приеме, че този наддавач ще се толерира, като му се предложи да закупи имота на по- ниската предложена цена. Ето защо съдът намира, че правилно и законосъобразно съдебният изпълнител е обявил за купувач следващия наддавач, направил следващо по ред наддавателно предложение – К.И.Д.– 1543лв., като е изключил останалите наддавателни предложения на отказалите се да закупят имота наддавачи – Д.М. и Т.М.. Съгласно буквалното тълкуване на разпоредбата на чл.493 т.2 от ГПК, СИ следва да обяви за купувач на имота, наддавача, който е предложил следващата най – висока цена, а не следващото най – високо като размер предложение на същия наддавач.

 

В този смисъл е налице съдебна практика на окръжните съдилища – Решение от 26.02.2013г., по в.гр.д.№ 349/2013г. на ОС – Бургас, Решение № 1597от 12.10.2015г., по в.гр.д.№ 2665/2015г. на ОС – Пловдив, Решение № 216 от 07.03.2014 г., по в. гр. д. № 2302/2013 г. на ОСБургас, Решение № 215 от 06.03.2013 г. по в. гр. дело № 350/2013 г. на ОС Бургас, Решение № 72 от 14.03.2016г., постановено по в. гр.д.№ 1086/2016г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

При това положение, съдът намира, че не са допуснати нарушения от ЧСИ при извършване на публичната продажба и имотът е възложен на най - високата предложена цена, поради което жалбата се явява неоснователна. Ето защо, съдът счита, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, а жалбата като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                                

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „И.Г.М., действащ за себе си и в качеството на ЕТ „И.–М – И. *** - длъжник, чрез адв. И.Г.З., против действието на ЧСИ М.Д., извършено по изп.д.№ 282/2015 г. – постановление за възлагане на недвижим имот от 08.01.2016г. като неоснователна.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

ЧЛЕНОВЕ: