Р Е Ш Е Н И Е

 

 

  105/01.04.2016 година                                                          Град С.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                             ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 01.04.                                                                                                 2016 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М. САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:   ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                     НИКОЛАЙ УРУКОВ                                                        

                                                                 

Секретар 

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1115 по описа за 2016 година.

                  

 

 

 Производството е по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК.

 

Обжалвани са действия на ЧСИ  М. Д. за възлагане на ид. част от недвижим имот поради несеквестеруемост, по изпълнително дело № 2011.0400111.

 

Жалбоподателката К.Г.Р. заявява, че жилището предмет на изпълнението е за нея единствено жилище. Моли да не и се отнема жилището, тъй като е в изключително тежко материално и здравословно състояние.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени мотиви от ЧСИ М. Д., в които излага фактическата обстановка и счита, че изготвеното постановление за възлагане на имота в ид. част е законосъобразно и жалбата следва да бъде отхвърлена.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

Попосоченото по-горе изпълнително дело е образувано през 2011г. въз основа на изпълнителен лист  по ч.гр.дело № 742/2011г. на РС - С., с който е разпоредено длъжницата да заплати на ОББ АД – гр. С. сумата 13 697.46 лева, представляваща задължение по сключен договор за потребителски кредит.

 

На длъжницата е връчена покана за доброволно изпълнение на 06.04.2011г. Наложена е възбрана на 1/3 ид. част от апартамент, находящ се в гр. С., която е вписана на 26.04.2011г.

 

През 2014г. е констатирана настъпила смърт на наследодател на длъжницата, като след това е наложена възбрана на 1/3 ид. част от недвижим имот находящ се в гр. Г.. Възбраната е вписана на 18.08.2014г.

 

По делото е приложено определение № 20/26.01.2016г. по ч.гр.д. № 8/2016г. на РС – Г., с което е определено да се впише в особената книга на съда отказът на жалбоподателката от наследството на баща й Г.Т.К.. За това обстоятелство РС – Г. е издал на К.Г.Р. удостоверение изх. № 5/09.03.2016г.

 

Видно от изпълнителното дело /л. 207/, в същото е налице призовка за принудително изпълнение до жалбоподателката с изх. № 8427/15.08.2014г., получена на 20.08. същата година, с която лицето е уведомено, че ЧСИ ще пристъпи към принудително изпълнение като извърши опис и оценка на апартамента находящ се в гр. С.. С писмена молба вх. № 10404/25.08.2014г.  К.Р. е поискала от ЧСИ да бъде отменен описа и ако трябва да има такъв - това да бъде за жилището находящо се в гр. Г.. Молбата е изпратена до взискателя за отговор и в последваща такава същият е заявил, че счита за неоснователни и незаконосъобразни исканията на длъжника и като такива същите не следва да бъдат уважени, тъй като не са налице предпоставките за прилагане на чл. 443 ГПК.

 

С последващи молби до ЧСИ приложени към делото, длъжницата е продължила да настоява пред ЧСИ за своето искане – справка на л.л. 217, 220 и 221. Отговор от ЧСИ не е последвал, във връзка с което въззивният съд намира, че е допуснато нарушение от страна на ЧСИ на разпоредбата на чл. 443 ГПК. Липсва изразена преценка от ЧСИ във връзка с предложението на длъжника. Действително той би могъл да откаже същото, но следва да изрази съображения за това както го задължава посочената по-горе разпоредба. Последвал е опис на апартамента в гр. С. – видно от протокол за опис на недвижими имущества от 03.09.2014г., след което е последвало и обявление за извършване на публична продажба.

 

Предвид изложеното въззивният съд намира, че подадената жалба е основателна. ЧСИ е допуснал нарушения на процесуалните правила. Не са налице предпоставките на чл. 452 и чл. 453, т. 1 ГПК. Не се касае за прехвърляне и учредяване на вещни права. Налице е отказ от наследство от недвижимия имот находящ се в гр. Г., което прави жилището находящо се в гр. С. несеквестеруемо. Отказът от наследство не би могъл да бъде направен към момента на образуване на изпълнителното дело и предприемане на изпълнителните действия, тъй като наследството в гр. Г. е открито през месец май 2014г. когато е починал наследодателят Г.Т.К..

 

ЧСИ неправилно е възприел възраженията на взискателя позоваващи се на посочените по-горе разпоредби, тъй като не са налице условията за приложението им. С направения отказ от наследство длъжницата не е станала собственик на наследствения имот, за да става дума за прехвърляне и учредяване на вещни права. Цитираната правна теория не се отнася към настоящия случай.

 

Поради изложеното следва да бъдат отменени действията на ЧСИ М. Д., свързани с опис на 1/3 ид. част от апартамент № 6, с площ от 65 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.521.16.1.6 на едно ниво, находящ се в гр. С., ул. “Люлин” № . блок ., вх. ., ет. . и постановление за възлагане на недвижим имот от 16.02.2016г. за изнесената на публична продан 1/3 ид. част от недвижимия имот , като незаконосъобразни.

 

Водим от горните мотиви и на  основание чл. 437 ГПК, въззивният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ действията на ЧСИ  М. Д. с район на действие Окръжен съд – С., рег. № . по регистъра на Камарата на ЧСИ, по изпълнително дело № 2011.0400111 както следва: опис на 1/3 ид. част от апартамент № ., с площ от 65 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.521.16.1.6 на едно ниво, находящ се в гр. С., ул. “Л.” № . блок ., вх. ., ет. . и постановление за възлагане на недвижим имот от 16.02.2016г. за изнесената на публична продан 1/3 ид. част от  имота, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:     1.                       2.