О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 356                                           08.04.2016 г.                          град  С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН съд, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На осми април 2016 г.

в закрито заседание, в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                  НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдия- докладчик Златев

частно гражданско дело № 1134 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е на основание чл.278, ал.2 от ГПК във вр. с чл.188, т.2 от КТ.

 

Производството е образувано по частна жалба вх.№ 3044/21.03.2016г. от Т.С.И. от гр.С., против Определение № 421/08.03.2016г. по гр.д.№ 110/2016г. по описа на Районен съд– гр.К., обл.С., с което е прекратено производството по делото поради отпадналия правен интерес на ищцата/частна въззивница/- служителка, предвид междувременната отмяна на обжалваната от нея заповед с последващата такава. Счита, че въпреки междувременната отмяната на обжалваната от нея заповед от работодателя й, тя продължавала да има правен интерес от започнатото от нея съдебно обжалване, като излага своите аргументи за това. Поради което моли настоящия въззивен съд атакуваното от нея прекратително Определение, като незаконосъобразно и неправилно да бъде отменено, ведно със законните последици от това, и да върне за разглеждане на иска й по същество в РС, като излага съображенията си за това.

 

В Отговора си на ч. жалба в законния 1- седмичен срок по чл.276, ал.1 от ГПК ответникът/частен въззиваем/- работодателя Директора на Професионалната гимназия по строителства/ПГС/- гр.К., обл.С. излага своите аргументи в подкрепа на атакуваното Определение и против направените в ч.жалба оплаквания. В този смисъл моли въззивния съд да потвърди изцяло атакуваното Определение, като законосъобразно и правилно, ведно със законните последици от това.

 

Настоящият въззивен ОС- Ст.Загора констатира, че частната жалба е подадена в законоустановения 1- седмичен срок, от заинтересовано лице/ищец/, което има правен интерес от обжалване на изцяло прекратителното Определение на първоинстанционния РС, поради което ч.жалба се явява процесуално допустимо и по нея съдът следва да се произнесе по съществото на оплакванията в нея.

 

Въззивният Окръжен съд – С., след като обсъди направените в ч.жалба оплаквания, като взе предвид представените до момента от страните писмени доказателства, като провери законосъобразността на обжалваното Определение и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, намери за установено по несъмнен и безспорен начин следното :

 

Първоинстанционното производство е образувано въз основа на Искова молба, с която се иска да се признае за незаконно и да се отмени наложеното й дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”, наложено й със Заповед № 165/09.12.2015г. на работодателя й- Директора на ПГС- гр.К., обл.С./л.9 от делото на РС/.

 

Видно от представеното от ответника/работодател/ пред РС с Отговора на ИМ по реда на чл.131-133 от ГПК ново писмено доказателство- последваща писмена Заповед № 187-А/14.12.2015г./л.32- 33 от делото на РС/, в предпоследното изречение на същата/л.33 от делото на РС/ изрично е записано, че с нея той отменя своята предишна/процесната първа поред/ Заповед № 165/09.12.2015г. Поради което и с оглед липсата на други искови претенции в ИМ пред РС, напълно мотивирано, законосъобразно и правилно първоинстанционният съд в неговото атакувано Определение е приел, че за ищцата/ч.жалбоподателка/ вече не е налице/отпаднал е/ правния интерес от нейното обжалване, като за тази втора писмена Заповед № 187-А/14.12.2015г. ищцата е била уведомена при условията на отказ тя да й бъде връчена, удостоверен от 2 бр. поименни свидетели.

 

Направените в ч.жалба други оплаквания, свързани с издаването, съдържанието и връчването на втората по ред писмена Заповед № 187-А/14.12.2015г. нямат пряко и непосредствено правно отношение към разглежданото от ОС атакувано първоинстанционно Определение на РС, и същите не следва да се обсъждат от настоящия въззивен съд в това ч.гр.въззивно производство.

 

Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното Определение на РС е изцяло правилно, мотивирано и законосъобразно, поради което то следва да бъде потвърдено напълно, ведно със законните основания, а частната жалба като неоснователна и недоказана, следва да се остави без уважение, със законните последици от това.

 

Настоящото въззивно съдебно Определение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред по- горна съдебна инстанция съгласно правилата на чл.274, ал.4 във вр. с чл.280, ал.2, т.3, пр.1 от ГПК.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.278, ал.1- 3 във вр. с чл.271, ал.1, изр.2, пр.1 от ГПК във вр. с чл.195, ал.1, чл.187, ал.1, т.1, пр.3 и чл.188, т.2 от КТ, въззивният ОС- Ст.Загора

 

 

                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№ 3044/21.03.2016г. от  Т.С.И.- ЕГН ********** *** срещу  Определение № 421/08.03.2016г. по гр.д.№ 110/2016г. по описа на Районен съд– гр.К., обл.С., с което е прекратено изцяло производството по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на по- нататъшно обжалване пред по- горен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.                               

 

 

 

                                     2.