О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№348                06.04.2016г.     гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На шести април 2016 г.

В закрито заседание в следния състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ                                                         

Секретар: Стойка Стоилова 

като разгледа докладваното от съдията- докладчик Златев

ч.гр.дело № 1136 за 2016г. по описа на ОС- С.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

 

    Производството е на основание чл.257 във вр. с чл.255 от ГПК.

 

    Постъпила е официална писмена Молба вх.№ 994/30.03.2016г. в РС- Ч., обл.С., от адв.С.А.А. от АК- С., в която прави оплакване, че по приключеното гр.д.№ 6/2016г. по описа на РС- гр.Ч., по което е бил назначен за особен представител, съдията- докладчик е отказал да му определи и заплати съответното възнаграждение, въпреки неговото изрично искане с писмена Молба вх.№ 927/24.03.2016г. Излага подробни фактически и правни аргументи в тази връзка и представя писмени доказателства.

 

    По преписката е приложено и изискуемото се по реда на чл.255, изр.2 от ГПК писмено Становище, в което районният съдия- докладчик излага своите фактически и правни аргументи за направения и до момента неотменен негов отказ да извърши това процесуално действие- определяне възнаграждението на адв.С.А.А. от АК- С. като назначен от РС- Ч. особен представител по гр.д.№ 6/2016г. по описа на РС- гр.Ч., обл.С.. Прилага към преписката съответните материали от неговото гр.д.№ 6/2016г. по описа на РС- гр.Ч..

 

    След като се запозна със становищата на молителя- адвокат и на районния съдия- докладчик, като взе предвид съдържащите се в преписката по делото писмени доказателства, приложимите по спора материалноправни и процесуални норми, и константната практика на съдилищата по аналогични казуси, въззивният ОС- С. счита за изяснено следното :

 

    Видно от Протокола за о.с.з. от 24.03.2016г./л.10- 12 от нашето дело/, делото е приключило в това 1 бр. о.с.з., като е обявено за решаване. Решенето № 24/25.03.2016г. е постановено по делото още на следващия ден/25.03.2016г./л.13- 16 от нашето дело/, като с това съдебното производство е приключило пред първоинстанционния РС- гр.Ч., обл.С..

 

    Районният съдия е следвало още при назначаването на особения представител по чл.83, ал.3 от ГПК да посочи/определи/ възнаграждението му, а при приключване на устните състезания в о.с.з. на 24.03.2016г. да разпореди и тяхното заплащане като размер, източника на заплащане/в случая от бюджета на РС- Ч./, евентуално начина/в брой или по банков път/ и срока за заплащането.

 

    Като не е сторил това въпреки изричното искане на особения представител- адвокат/молителя/, и след приключване на съдебното производство пред Първата инстанция с обявяване на устните състезания за приключени, и най- вече след постановяване на своето първоинстанционно Решение на 25.03.2016г., съдията- докладчик е осъществил едно необосновано забавяне в тези свои процесуални действия.

 

    Поради което Молбата се явява изцяло обоснована, законосъобразна и правилна и следва да се уважи изцяло, ведно със законните последици от това, като на съдията- докладчик от РС- Ч. по приключеното с Решение негово първоинстанционно гр.д.№ 6/2016г. по описа на същия съд, се даде оптималния 3- дневен срок за определяне официално в писмена форма размера, начина на плащане и срок за плащане на дължимото адвокатско възнаграждение на адв.С.А.А. от АК- С., като назначен  особен представител по приключилото гр.д.№ 6/2016г. по описа на РС- гр.Ч., обл.С..

 

    Съгласно разпоредбата на чл. 257, ал.2, изр.3 от ГПК това еднолично въззивно съдебно Определение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

    Настоящото еднолично въззивно съдебно Определение следва да се връчи на молителя за сведение.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.257 във вр. с чл.255 от ГПК, въззивният ОС- С.

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

 

    ОПРЕДЕЛЯ 3- дневен срок на Районния съдия- докладчик А. Д., официално в писмена форма да определи размера, начина на плащане и срок за плащане на дължимото адвокатско възнаграждение на адв.С.А.А. от АК- С., като назначен от него особен представител по приключилото гр.д.№ 6/2016г. по описа на РС- гр.Ч., обл.С..

 

 

    РАЗПОРЕЖДА препис от настоящото въззивно съдебно Определение да се изпрати и връчи за сведение на молителя- адв.С.А.А. от АК- С., на адреса на кантората му в гр.Ч., обл.С., ул.”В.” № ..

 

      

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване.

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :