Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 149                                            04.05.2016г.                       гр.С.З.

 

          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

В публично заседание

На седми април 2016 г.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.

Като изслуша докладваното от съдията- докладчик Златев

гр.дело № 161 по описа за 2013 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.45- 49 и чл.82- 86 от ЗЗД.

 

Постъпила е Искова молба първите двама ищци Т.А.Т. и М.М.Ш./без сключен между тях официален граждански брак/ са родители на пострадалия М. Т.А.- ЕГН **********, починал на 04.VIII.2013г. при удавяне, а третият ищец А.П.И.- ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законна представителка П.И.Т./***/, е пострадал вследствие падане в напоителния канал, където се е удавил М. Т.А., на същата дата. Там преминавал напоителен канал М-1 - ляв, съставляващ имот № 000468 по картата на възстановената собственост в местност „К." в землището на гр. К. (данни за канапа се събраха по образувано след смъртта на М. Т.А. дознание). Същият бил включен в дълготрайните материални активи на „Напоителни системи" ЕАД и стопанисван от клон „Горна Тунджа" на ответното търговско дружество. В участъка, където се е случила злополуката, каналът минавал в близост до кв. „Кармен" в гр.К. и продължавал край стопански постройки от двете му страни. Зад една от въпросните постройки, която имала двор с автомобили за продан, хале и отделни помещения, отдавани под наем, за да се извършва търговска дейност, се намирал и домът на първите двама ищци, а недалече от него е този на третия ищец и неговата майка и представител по закон. Там са били и другите къщи от кв.„К.", който съществува от десетилетия, макар без регулационен план. Макар да се намира в непосредствена близост с жилищните сгради от кв.„Кармен", за който има одобрен план и стопанските постройки, които също са построени законно, този квартал/законно или незаконно/ е обитаван, но не са били взети никакви мерки за обезопасяването на напоителния канал. Същият минавал точно пред тази стопанска постройка, зад която живеели първите двама ищци, като до самата нея има бетонен мост, край който децата са седнали, но поради стръмния бряг двете от тях са се свлекли вътре във водата. Каналът не е бил обезопасен по какъвто и да е начин, нищо не го е ограждало, макар да е с дълбочина от близо 2 м., и няма надписи, които да предупреждават за опасност. Твърдят, че ограждения край процесния канал, били те от растения или от някакъв строителен материал или желязо никога не е имало, както впрочем и табели, с изключение на една единствена, която сложили след инцидента. Считат, че причина за настъпване на процесния инцидент е именно липсата на ограждение, каквото с оглед на разположението на канала непосредствено до гр.К. и дълбочината му от над 1, 20 м е задължително. В действителност обаче дълбочината му била по-голяма и това се установявало и от протокола за оглед на местопроизшествие, където е записано същият да има ширина от 6 м. и в най-дълбоката част- дълбочина от 2 м. В деня на злополуката напоителният канал бил пълен с вода и почти изцяло покривал първият ищец с ръст приблизително 1, 70 м, като от повърхността на водата до ръба на канала имало едва около 40 см.

Първите двама пълнолетни ищци загубили малолетния си син. а третият малолетен ищец след падането в канала бил приет в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" - С.З. в увредено общо състояние- коматозно с генерализиран КТ гърч, като в първите няколко дни от лечението детето е продължило да бъде в тежко състояние с прояви на ДН и симптоми на мозъчен оток и с бронхо-пулмонална симптоматика, която е преодоляна трудно след продължило 15 дни болнично лечение. След изписване от болницата детето спяло зле, събуждало се внезапно с прояви на панически страх и било силно потиснато, което се отразявало и на поведението му. Първите двама ищци понесли изключително тежко загубата на сина си. Като родители, които отглеждат детето си те били силно привързани към него и след внезапната му смърт били съсипани. Търпените от първите двама ищци болки и страдания оценявали на по 65 000 лв. за всеки от тях, а имуществените вреди, изразили се в заплащане на погребението са били до размера на посочената стойност от общо 740 лв. Търпените от третия ищец неимуществени вреди от коматозно с генерализиран КТ гърч състояние, прояви на ДН (дихателна недостатъчност) и симптоми на мозъчен оток, бронхо- пулмонална симптоматика, както и от спомена от преживяното, дал отражение върху детската психика, общо възлизали на 10 000 лв. Отговорност за причинените вреди следвало да носи ответното дружество, което като стопанин на процесния напоителен канал е следвало да го обезопаси, съгласно всички действащи нормативни документи. Претендират и разноските си по делото.

     В този смисъл е пледоарията на процесуалния им представител- адвокат, както и подробната им писмена защита по делото.

 

Ответникът “Напоителни системи”- ЕАД, гр.С. не е подал писмен Отговор на Исковата молба по реда на чл.131- 133 от ГПК.

В пледоарията си процесуалният му представител- юрисконсулт иска да се прекрати настоящето дело, тъй като от изслушаната съдебно-техническа експертиза се установявало, че имота, в който се е случил инцидента, е публична държавна собственост/което е било видно от приложените кадастрални карти/, и ответното дружество по никакъв начин нямало право да се намесва в чужда собственост, особено публично- държавна. Алтернативно моли съда да съобрази решението си по справедливост като отчетете, че децата са били оставени дълго време без надзор, тъй като от изслушаната съдебномедицинска експертиза в настоящето производство, която беше приета, се установи, че престоя на загиналото дете във водата може да се определи между половин час и два часа, което драстично се разминава със събраните гласни доказателства и почива на научни имперични и професионални данни. Претендира и за разноски по делото.

 

Контролиращата страна ДСП- ОЗД- гр.К., обл.С. не е взела становище по делото и не е представила актуален Социален доклад.

 

СЪДЪТ, след като се запозна със становищата на всяка една от страните, със събраните по делото писмени и гласни доказателства, с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, и като взе предвид константната практика на съдилищата в региона и на ВКС- С. по аналогични казуси, счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

     Видно от събраните по делото писмени доказателства Постановление за прекратяване на нак. производство № 2555/07.11.2013г. на РП- К., Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 89/12.02.2009г. на Община- К., Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 278/02.05.2009г. на Община- К., Препис извлечение от акт за смърт № 456/05.08.2013г. на Община- К., Епикриза изх. № 20303, Протокол за оглед на местопроизшествие от 04.08.2013г., Протокол за оглед на местопроизшествие от 04.08.2013г., СМЕ на труп № 197/2013г., Писмо № 2555/17.12.2013г. на РП- К., Молба от адв. В. от 19.12.2013г., Становище за извършване на адресна регистрация № 94-М-4407/30.08.2013г., Пълномощно от 30.11.2013г., Молба – декларация от 30.11.2013г., Удостоверение изх. № 23/10.01.2014г. на Служба по вписванията К., Удостоверение изх. № 21/10.01.2014г. на Служба по вписванията К., Удостоверение изх. № 20/10.01.2014г. на Служба по вписванията К., Удостоверение изх. № 22/10.01.2014г. на Служба по вписванията К., Писмо изх. № 110-07-8/10.01.2014г. на ОСЗ- К., Удостоверение по декларирани данни изх. № 7404002386/13.01.2014г. на Община- К., Удостоверение по декларирани данни № 48/10.01.2014г. на Община- К., Удостоверение по декларирани данни изх. № 7404002387/13.01.2014г. на Община- К., Удостоверение по декларирани данни изх. № 7404002388/13.01.2014г. на Община- К., Удостоверение по декларирани данни изх. № 7404002389/13.01.2014г. на Община- К., Писмо изх. № 11-14-1/16.01.2014г. с приложени към него под опис четири удостоверения за семейно положение, Писмо изх. № 9151/21.01.2014г. на НАП- Офис С.З., Писмо № 5275/23.01.2014г. на КАТ- С.З., Писмо на АГКК С. изх. № 20-2377/10.02.2014г., Молба от адв. В. от 20.02.2014г., Определение № 180/17.01.2013г. на ПАС, Писмо изх. № 01272/04.04.2014г. на ПАС, Писмо изх. № ЗД-11-0119/29.04.2014г. на ДСП- К., Социален доклад, Молба от адв. В. от 13.06.2014г., Писмо № 2555/21.08.2014г. на РП- К., Молба от ответника с приложени към нея Жалба изх. № АД-53-509-1/30.07.2014г. до ОП- С.З., Писмо № 2555/28.08.2013г. на РП- К., Писмо № АД-53-509-11/21.08.2014г. на ОП- С.З., Становище от ответника, Извлечение от инвентарна книга за заведените ДМА, Фактура № 2839/08.07.2013г., Пълномощни № П-07-31-221/26.09.2014г. и № П-НП85-220/26.09.2014г., двете пострадали малолетни деца са напуснали двора на къщата, където живеят, и отишли до намиращия се близо до къщата напоителен канап, стопанисван от ответника. И двете малолетни деца/М. и А./ тогава са били по на 4-ри години и са били свикнали около тях да има възрастен човек. На канала ги завело друго- трето дете на име С., което по това време било дошло да си играят. Трите деца отишли до канала, и М. п А. паднали там. В това време друго дете от квартала е извадило от водата третия ищец/А./, но М. не е бил забелязан. Баща му се хвърлил в канала и започнал да се гмуркам към дъното с надежда да го открие. Успях да го види на дъното, където му се сторило, че тялото е захванато за някакви железни пръти. Извадил тялото на М. от водата на канала, и се опитал да му направи изкуствено дишане, но у него не били останали признаци на живот. Пристигналата кола на Бърза помощ само констатира вече настъпилата смърт на детето М..

 

         Съгласно събраните по делото гласни доказателства- показанията на общо 3 бр. свидетели, се установява следното :

 

Свидетелят А.Т. К. заявява, че това се е случи на 04.08.2013г., когато големия му син/бащата на починалото момче М./ имал рожден ден, и се разбрахме  цялото семейство да отидат да наберат къпини, за да купят подарък на сина му. Набрали капини и се върнали, като децата не били в къщата или в двора й. След това едното малкото дете/не А./, което е било с тях, дошло и казало, че децата се къпят на канала. Жените се връщали и казали, че децата се къпят на канала. Тогава чули викове и видяли хора да бягат към канала. Видял че живото дете А. го извадили от водата и той му направил изкуствено дишане, детето започнало да издава звуци във вид на канал, очите му били полуобърнати, но останал жив. В това време синът му бягал покрай канала. Той е направил опит да се хвърли във водата, първоначално не можал да намери детето, и след това го намерил и започнал да се дави. Друго момче го поемал с ръце, да не се удави сина му, и изкарал детето. Той взел от неговите ръце детето и започнал и на него да дава първа помощ. Разбра, че детето е починало, но на сина си не казал. Някой е звъннал, дойде линейка, и взела двете деца. Един от полицаите му казал, че едното дете е живо и закарано в кома в гр.С.З., а другото е починало. На другия ден отишли да видят в гр.С.З. другото дете, но то било в кома и останало 16 дни в болницата. След това говорело, но говора му бил като на самия плач или нещо като извънземен, като че ли имал свирки вътре в него. Детето се оправило, но оттогава не е същото това дете- оттогава постоянно буйствало това дете, чупило стъкла. Веднъж той закарал това дете А. ***, и то като видяло водата започна да плаче, плашило се от водата, не било вече същото кротко дете А.. Според него дълбочината на водата в канала е била повече от височината на сина му/висок 1, 73 м./. Според него каналът е дълбок около 2, 40 м., но той е в конус. Растителни неща около самия канал нямало, огради на брега нямабо, не помни да е имало някога предупредителни надписи. След инцидента от 3 месеца вече били поставени надписи на две места – едното на жп линията на стълба е поставено, а другото на мястото на канала. Преди да стане инцидента нямало такива надписи. Третото дете му показало къде са били тогава- то му показало, че са били в началото на първия мост, разстоянието е било на около 140 м., където намерили първото дете живо. Мъртвото дете го намерили на третия канал. Детето седнало да си натопи краката във водата, но се подхлъзнало и паднало, другото посегнало да го дърпа и то паднало. Може би е започнало да се дави, но другото казва, че е плувало. Според него родителите на починалото дете понесли много тежко случилото се, това била голяма загуба за тях. Аз ако не съм във двора, това е голяма загуба за родителите. Около 740 лв. отишли за погребението, за което имат бележка, като в тези пари влиза да се плати гроб, да се изкопае, ковчег, храна вечерта, когато пазят умрелия, къпят го, дрешки му купили, на другия ден правили мекици. Детето, което е оживяло не е същото, както беше. След като излезе от болницата стана много агрессивно, но на лекар не са го водили. Синът му имал три големи дъщери, но починалото момче е най-малкото- много го обичали и гледали.

 

Свидетелката М. М. М. заявява, че са съседи. Видяла, че тичат хора и викат, че се удавили 2 деца. Едното дете било изкарано от канала и дядото А. му правел изкуствено дишане, а починалото дете се казвало М., с баща Т.. Бащата Т. скочил във водата да търси детето М., но първия път не можа да го намери, и втори път се хвърли във водата, когато и го намерил. Като излязъл, другия трети  свидетел го взел от ръцете му. Тогава вече детето било мъртво. Два метра била водата в канала, тъй като тя покривала бащата и той давал с протегнати ръце детето на третия свидетел. До сега не е видяла да е ограден с нещо канала, когато паднали децата не е имало табели и ограждения. Сега вече имало табела. Много им е било мъчно на родителите за починалото дете, защото било момче след 3 момичета. Закарали оцелялото дете в гр.С.З. в болница, като около 16-17 дена го държари там, защото било в кома. Сега то като поведение не е като предишното дете- буйства, чупи прозорци, вечерно време се напикава, като види вода и започва да плачи, защото се страхува от водата. Оградили са двора, като къщата е оградена от четирите страни. Къщата на починалото дете и тя има огради. Преди си играели децата свободно пред къщите, но откакто се случи това вече ги наблюдавали.

 

Свидетелят Н.С. И. заявява, че е видял как хората бягат покрай канала, как дядото А. как дава първа помощ на малкия А., след това видял бащата Т. вътре във водата и как изкарва от нея малкия М.. Той го поел от бащата, но не знаел дали е жив. Бърза помощ дошла след 20 мин. Водата била около 1, 80 – 1, 90 м. дълбока, защото покривала изцяло Т.. Не е имало ограждение на канала или предупредителни надписи. Взели са пострадалото дете и го закарали в Болницата в гр.С.З., където 15-16 дена то било в кома. След това не знае дали се е оправило детето.

 

Съдът кредитира изцяло показанията на всеки един от тримата свидетели, макар че част от тях са в родствени отношения с част от страните по делото, тъй като техните показания са на очевидци, дадени са пълно и подробно, не са във вътрешно противоречие помежду си и се подкретяп от писмените доказателства и от заключенията на всички приети по делото съдебно- технически и съдебно- медицински експертизи. Освен това липсва по делото каквито и да са данни някои от свидетелите да са пряко или косвено заинтересовани от изхода на съдебния спор.

 

         Съгласно заключенията на приетите съдебни експертизи по делото се установява следното :

Видно от писменото Заключение на първата съдебно- медицинска експертиза/СМЕ/, при приемането в МБАЛ"Проф.Ст.Киркович"- АД, гр.С.З., състоянието на ищеца А.И. е било тежко- детето е било неконтактно, меднкаментозно седирано, зеници мудно реагиращи на светлина, наличие на белодробна, влажна хрипова находка двустранно придружена и от обструктивна симптоматика. Учестено дишане- 36-40/мин., учестена сърдечна дейност 128-132/мин., набелязано мениго-радикулярно дразнене. Цялата налична симптоматика и последвалите усложнения на състоянието при ищеца А.И. е следствие от падането в напоителния канал и процеса на удавяне. Механизмите на удавяне са по-горе изложени. Лечението на детето А.И. е продължило от 04.08.2013г. до 19.08.2013г.- тоест 15 дни. След това лечение детето е изписано в добро общо състояние, без белодробна патологична находка и без неврологична симптоматика. Детето А.И. е постъпил в тежко общо състояние и такова е било състоянието в рамките на първите 2- 3 дни. След това е настъпило постепенно и трайно подобряване на състоянието до пълно възстановяване на патологичните находки. Окончателната диагноза на ищеца А.И., поставена в Детското отделение е- пневмонит от аспирирани течности, тоест имало е налично възпаление на белодробната тькан, вследствие на процеса на удавяне. На 13.01.2016г. е извършен специализиран педиатричен преглед на детето А.П.И., който в момента е на 6 г. възраст с нормално физическо и психическо развитие за възрастта. Бил е с възпалителни прояви от горните дихателни пътища и с налична хрипова находка от белия дроб, но не е бил преглеждан от лекар и не е провеждано никакво лечение поради липса на пари у родителите. Установени са прояви на невропатичност или други промени в психиката на детето по време на прегледа. Според вещото лице безспорен факт е, че детето е преживяло психологическа травма, която би могла да остави трайни следи в неговото съзнание. Възможно е то да изпитва страх от вода, да бъде невропатично или да има други промени в психиката, които да се проявят в даден етап от неговото развитие. По данни на личния лекар д-р А.А., пострадалия М. А. е бил с нормално физическо и нервно психическо развитие, не е страдал от вродени и наследствени заболявания, детето е боледувало основно от респираторни инфекции, характерни за възрастта. Поради настъпилата смърт на детето здравната информация е заличена при личния лекар и конкретни данни за точните заболявания на детето през неговия живот не са били съобщени. От направената съдебномедицинска експертиза на труп /на М. Т.А./ се установява, че детето е нямало вродени аномалии и увреда на органи причинени от заболявания. Установило се наличие на дребномехурчеста пяна през дихателните отверстия при притискане на гръдната клетка, оток на мозъка и белите дробове, остро раздуване на белите дробове, тъмна и течна кръв, малокръвна слезка, остьр кръвен застой на останалите вътрешни органи, мацерациоини изменения на кожата на ръцете и ходилата. Всички тези промени говорят, че смъртта е настъпила вследствие на удавяне, като основната причина е механична асфиксия. Според съответната съдебномедицинска експертиза престоят на детето е бил кратък във водата. Грижите, които е трябвало да бъдат полагани за М. А. са от необходимостта на грижи за едно 4 годишно дете, като детето е нямало нужда от специализирани грижи поради липса на вродени увреждания. По данни на личния лекар при детето не са били извършвани хирургически интервенции с цел лечение, а при направената аутопсия също не се установяват патологични промени по вътрешните органи, говорещи за вродено заболяване. До настъпването на смъртта детето е било физически здраво.

         Съгласно писменото Заключение на втората съдебно- медицинска експертиза/СМЕ/, когато трупът престои по-дълго във вода или влажна среда се развиват мацерационни изменения на кожата, най-вече на ръцете и краката, които съобразно със сезона, вида па водния източник и др. могат да дадат указания за продължителността па престоя във водата. Тези изменения се дължат на пропиване на кожата с вода. Под действието на водата епидермисът избледнява, подпухва и се набръчква до постепенното му отделяне. Мацерацията е най- силно изразена в области, където епидермисът е груб, дебел и мазолест (длани и ходила). Измененията по възглавничките на пръстите започват още в първите часове. През 2-3-ото денонощие те обхващат и епидермиса на дланите и стъ­палата, а след няколко дена тръбната повърхност на ръцете (китките и пръстите). Кожата е набръчкана, набъбнала, бледа - т. нар. ръка на перачка. След 2-4 седмици епидермисът на ръцете и стъпалата се отделя заедно с ноктите и космите и може да бъде отнесен от водна струя или течение. Това трупно явление се нарича ръкавици и цървули на смъртта. Развитието на мацерационните изменения по време зависи от температурата на водата. В студена вода те протичат много по-бавно, отколкото в топла и застояла. По труповете на удавените, които са престояли по-дълго във водата, различаването на виталните кръвонасядания е затруднено от това, че във водата кръвта се хемолизира. Мацерационните изменения на М. А.Т. се изразяват в това, че кожата на пръстите на ръцете и краката е леко сбръчкана и побеляла, което е характерно за малък престой във водата - половин до няколко часа. Измененията са били благоприятствани от топлата вода през м. август. Прижизненото протичане на механичната асфиксия има определена закономерност, като тя се проявява с признаци, които характеризират отделните стадии на този патофизиологичен процес. Различават се пет стадия на протичане па аефиксимта, които последователно преминават един в друг- предасфиктичен  стадий. Продължителността е около  една минута.Вследствие на острия недостиг на кислород и натрупването на въглероден двуокис в организма настъпва рефлекторно дразнене на централната нервна
система (ЦНС), последица на което са проявите на безпокойство, понякога задържане, а след това усилване и задълбочаване на дихателните и особено на без порядъчните движения, стадий на диспнеята и гърчовете- отначало диспнеята е предимно
инспираторна (при вдишване) и трае около една минута. Чрез усилени вдиш­вания попадналият под вода се стреми да компенсира недостига на кислород. Вследствие па дълбоките вдишвания гръдният кош рязко се разширява, което води до значително (в сравнение с нормата) понижаване на отрицателното интраплеврално налягане. В стадия на инспираторния задух това налягане може да достигне до 20 мм Н
g — по-ниско от атмосферното (при спокойно вдишване интраплевралното налягане средно е около 8—9 мм Нg). Повишеното отри­цателно интраплеврално налягане обуславя всмукващото действие на гръдния
кош за течните среди в белите дробове, което затруднява преминаването на кръвта в лявата половина на сърцето и понататък в артериалната система. Настъпва рязко препълване с кръв на белите дробове, на дясната половина на сърцето и съответно на венозната система. Артериалното налягане спада, а венозното се повишава. След като се постигне максимално разширяване на белите дробове, диспнеята става предимно експираторна (при издишване), която трае също около една минута. През този период в организма се натрупва голямо
количество въглена киселина, в кръвта се появяват продукти на непълен разпад на  млечна и  пикочна киселина, па аминокиселини, променя се рН  в кисела насока и започва да се разпада гликогенът в черния дроб. Инспираторната и експираторната  диепнея   завършва   със   силни   гърчове,   които   отначало са частични, а после общи с 2-3 паузи от 1-2 сек, с отделяне на изпражнения, често на урина. Гърчовете завършват е опистотонус, стадий на покой (апное)- трае около една минута, удавникът се намира в пълна прострация, неподвижен е, без дишане, сърцето продължава да работи (1-6 съкращения за 10 секунди), артериалното и венозното налягане спадат, стадий на терминалните дишания- продължава също около една минута, през   този    стадий   дихателните   движения    са   своеобразни и напомнят ембрионалното   дишане.   Те   са   редки,   дълбоки,   при   участие   на   цялата мускулатура. Тялото се огъва както при опистотонус, устата извършва сукателни движения,   удавникът  като  че  ли  лови   въздуха.   Постепенно  терминалните дишания стават по-редки и по-повърхностни, докато дишането спре напълно, стадий   на   автономната   сърдечна   дейност-    характеризира се с постепенното спиране на сърдечните пулсации. Продължава няколко минути, рядко до 30 мин след спиране на дишането. Благоприятствуващи фактори за настъпване смърт от удавяне са емо­ционалният шок, който получава удавникът вследствие на уплахата и ужаса от безпомощното си положение, алкохолното опиване, препълвай ето на стомаха с храна, нагряването от слънцето, при което може да се получи т. нар. sincope thermodifferentiel(поради голямата разлика на температурата на тялото, респ. кожата, и тази на водата), бременност, менструация и много други, включително и особената индивидуална реактивност на организма към въздействуващите му разнообразни дразнители от водния източник, засягащ екстеро- и интерорецептори на кожата и лигавиците, както и индивидуално различната поносимост към настъпилата хипоксемия. Състоянието, в което се е намирал А.П.И. така, както е описано от свидетелите Т.Ф.Д. и С.А.М., съответства на стадий на покой (апное). Той се е носил по течението с лице във водата, без да извършва никакви движения, Извадили го от водата, бил като заспал, само дишал. Оттук може да се направи извод, че той е бил изваден на четвъртата минута от реализирането на удавянето. Косвен признак за достоверността на този извод е фактът, че към момента няма регистрирани мозъчни увреждания, каквито обичайно се наблюдават при претърпяна хипоксия (остър тъканен кислороден глад) на мозъка над 5 минути. М. А.Т. е бил изваден много по-късно, което е било фатално. Според данни от Т.А.Т. времевият диапазон е десетина минути, възможно и повече. В този стадий М. е възможно да е нямал сърдечна дейност. При огледа и аутопсията на М. А.Т. не са установени данни за претърпяна черепно-мозъчна травма. Вклиняването на малко- мозъчните сливици е в резултат от мозъчен оток. Черепната кутия ограничава обема на мозъка и когато настъпи мозъчен оток единственото място, към което може да се насочи повишения обем е големият тилен отвор. През него преминава продълговатият мозък. Насочването на долната част на малкия мозък през големия тилен отвор причинява притискане на продълговатия мозък. Настъпва парализа на жизнено важни мозъчни центрове - дихателен и сърдечносъдов. Мозъчният оток може да настъпи не само при черепно-мозъчна травма. Той е честа находка при много състояния на организма, включително и болестни. В случая е по причина на хипоксията на мозъка и промяна във водно-електролитиото равновесие на организма. По снимките, направени по време на аутопсията, се установява фин белег на нивото на околната кожа с малко по-блед цвят от околната мургава кожа, около линейния белег личат точковидни следи, характерни за наложен хирургичен шев. Няма данни от аутопсията за установена патология на вътрешните органи. Възможно е белегът да е във връзка с преживяно някакво нараняване. Мозъчният оток е установен по време на аутопсията. Той е обичайна находка при удавяне- признак, който сочи за удавяне е дребномехурестата роили на пяна в дихателните пътища, който се среща в 42 % от случаите. Характерно е раздуването на белите дробове с отпечатъци от ребрата по тяхната повърхност, като кръвта остава течна и е тъмна. Тези признаци са описани при аутопсията. По всички серозни лигавици се срещат точковидни кръвоизливи различно изразени - от обилни, до почти липсващи. В случая такива не са установени. Посиняването на лицето и обилните послесмъртни петна са характерна находка, но тези признаци може да се маскират от мургава кожа, заради етническата принадлежност на пострадалите. Изследване за диатомеи не е извършено. Диатомеите са кремъчни водорасли със здрава минерална обвивка (панцери). Те имат характерна микроскопска структура. Диатомеите проникват при удавянето заедно с водата в белите дробове, а след това чрез кръвообращението във вътрешните органи. Търсят се в седимента от хемолизирана кръв от лявата и дясната половина на сърцето, в бъбреците или части от органи — бял дроб, черен дроб и др. При напълно разложен труп те се търсят в костния мозък на дългите тръбести кости. Диатомеите се установяват чрез микроскопско* изследване, след като ор­ганичните вещества на всеки орган поотделно се разрушат с концентрирана сярна и азотна киселина в получения от тях седимент. Необходимо е да се изследва първоначално пробата вода от водоема, където е намерен трупът, и след това белодробната тъкан. Доказателствено значение за диагнозата удавяне има намирането не по-малко от 25- 30 диатомеи във всички изследвани органи и в кръвта, еднакви по своята структура и морфологични особености с тези от пробата вода, от която е изваден трупът. В организма на човека те могат да попаднат по аерогенен път, поради което само по наличието на диатомеи не трябва да се поставя диагноза удавяне. Ненамирането на диатомеи във вътрешните органи не изключва смъртта да е настъпила от удавяне или да е във връзка с попадане във водоема. При наличието на очевидци на удавянето на двете деца и на аутопсионна находка за удавяне на М. и клинична картина на пневмонит след аспирация при удавяне на А., такова изследване няма доказателствена стойност. Нямло предоставени данни за допълнителна или повторна аутопсия на М. А..

 

Видно от писменото Заключение на първата съдебно- техническа експертиза/СТЕ/, напоителният канал е канал М - 1 - ляв, съставляващ имот N 000468 по картата на възстановената собственост в местността „К.„ в землището на гр.К., обл.С., ширината на каналът е 6 м. в горната му част и 2 м. в долната му част, а дълбочината на каналът е 2, 20 м. Между канала, стопанската постройка и къщите в местността „Казлера„ не съществува изолиращ го растителен пояс или ограждения, като каналът минава в непосредствена близост до стопанската постройка и е на около 50 м. по права линия от къщите. Най- близките до каналът къщи са на около 50 м. разстояние по права линия. Не може да се определя разстоянието до регулационните граници на гр.К., поради изложените в Констативно- съобразителната част подробни обяснения, а именно : че отговорната служителка от Дирекцията в Община- К. не пожела да предостави писменно такива данни. Според мен по този въпрос компетентно и отговорно би могъл да се изкаже специалист- геодезист с нужните познания в областта. Каналът се намира в местността К.„ в строителните граници на гр.К., обл.С.. Като в местността „К.„ има изградена електропреносна мрежа, но няма питейна вода и канализация. Разстоянието от къщата на ищците до мястото на инцидента е около 70 м. по права линия и около 200 м., вървейки по пътя към канала. Минималната дълбочина на водата в каналът е около 30 см., а максималната дълбочина е около 2 м. Дълбочината на водата в каналът в деня на инцидента е била около 1,80 м. по свидетелските показания. Стените на каналът са изработени от бетон, като мястото не е оградено.

Съгласно писменото Заключение на втората съдебно- техническа експертиза/СТЕ/,  най -късото разстояние по права линия от къщата до мястото на злополуката е 91 м. и реално за да достигне човек от същата къща до мястото на инцидента, трябва да извърви около 108 м. Понеже имот 35167.505.571, който отразява местоположението на канала в района на инцидента, се явява последният имот в урбанизирана территория- т.е. е последния имот в регулация, то за разстояние от мястото на злополуката до регулационните граници е трудно да се говори защото за точността с която е определено мястото на злополуката, може да се каже, че те съвпадат. Спрямо канала, в мястото на злополуката, най -близката къща е на 91 м. по права линия и на около 108 м. пешеходен достъп. Разстоянието между регулационните граници и мястото на злополуката е в рамките на до 10 м., като мястото на злополуката е в регулационните граници на града. Местността „Касмера" е разположена югоизточно от източната част на гр.К., и е извън урбанизираната территория- т.е. е извън границите на населеното място. Това се вижда на схемата от кадастралната карта и изготвената от мен схема с нанесена регулация. Тоест местността „К." не попада в границите на населеното място- гр. К., съгласно ПУП, както и КККР на Община- К., обл.С.. Мястото на инцидента/района на най-западният мост, близо до електрически стълб N 10/, попада в имот 35167.505.571 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015г. на Изп. д-р на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Съгласно КККР същият имот е в „урбанизирана територия". От друга страна, от приложената схема издадена от Община- К. се вижда, че трите моста са отразени в кадастрално-регулационния план на гр.К. и са в регулационните граници на града. Следователно на мястото на инцидента канала е в регулационните граници на града и имота с който е отразен канала е последния имот в регулация. Предвид точността с която е определено мястото на злополуката е трудно да се говори за разстояния, но може да се предположи, че разстоянието е в рамките до 10 м. В мястото на инцидента канала е в регулационните граници на града и имота с който е отразен канала е последния имот в регулация, а именно имот 35167.505.571  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К.. От таблицата на хидравличните елементи на канал М-1 ляв, се вижда, че дюкера на р.Стара река е на хкм 75+360. Разстоянието от дюкера до мястото на инцидента е 1 170 м., което от своя страна означава, че инцидента е на хкм: 87+ 060. Този хектометраж е в рамките на участък: от 75+360 до 91+524. Според същата таблица, скоростта на водата в Канал М-1 ляв в участък: от 75+360 до 91+524 е 0.95 м/сек. Ежедневна информация се попълва в диспечерски обзор, където за канал М-1 ляв се записва само подаденото водно количество, което постъпва в канала от яз.»К.». От диспечерски обзор N 0431 64 233 на „Напоителни системи" ЕАД, клон С.З. е видно, че на 04.08.2013г. в канал М-1 ляв е подавано водно количество от  2 куб.м./сек. Въпреки, че реално няма точна и пълна информация за скоростта на водата в процесния участък от канала, подаденото водно количество в размер на 2 куб. м/ сек. е около 30% от капацитета на канала в участъка на инцидента, понеже за участък: от 75+360 до 91+524 водното количество е 6800 л./сек. или 6.8 куб. м,/сек. Каналът е силно обрасъл и с нарушена цялост на циментовата замазка и плочи, което от своя страна води до забавяне на скоростта на водата поради влошената гладкост на коритото.   Посочената в таблицата на хидравличните елементи скорост е при водно количество 6800л./сек., а при по-малко количество скоростта намалява. Следователно скоростта на водата в деня на инцидента е била в рамките посочената в техническата документация (0.95 м/сек.). Но в деня на инцидента подаваното водно количество е било 2 куб. м./сек. и в регистрите няма данни за скоростта на водата в отделните участъци на канала, респ. в процесния участък на инцидента. От таблицата на хидравличните елементи е видно, че наклона на канала в участъка на инцидента, който е част от участъка от 75+360 до 91+524 е 0,25 %., и на 04.08.2013г. в канал М-1 ляв е подавано водно количество от 2 куб. м. / сек. Капацитетът на канала в този участък е 6800 л./сек., което прави 6.8 куб.м./сек. От таблицата на хидравличните елементи е видно, че при това водно количество, дълбочината на наводнения обем е 1.82 м. Обраслото корито и нарушената му цялост води до забавяне на отока на водата и е трудно да се прецени какво е било нивото на водата като се изходи от подаденото количество. Друга пречка са големите загуби на вода, които според материали в делото са над 60%. От диспечерския обзор разполагаме с информация за постъпилото количество в началото на канала, а инцидента е станал след близо девет километра и няма как да се прецени точното количество вода в момента на злополуката. Към експертизата са приложени няколко схеми, с различен обхват и мащаб. Разделянето на информацията е умишлено, с цел по-удобно четене и възприемане на разнообразната информация.

 

Следователно могат да се направят съответните фактически и правни изводи за мястото, естеството, участниците и пострадалите в процесния инцидинт, както и за съответните последици от него :

 

ОТНОСНО ФАКТИЧЕСКАТА СТРАНА :

На 04.08.2013г. в източната част на гр.К., обл.С. двете малолетни деца- пострадалия М. Т.А.- ЕГН **********, починал на 04.VIII.2013г. при удавяне, а А.П.И.- ЕГН **********/***»К.»/, са пострадали вследствие оставянето без родителски надзор и падане в напоителния канал. Описаният инцидент е станал в местност/квартал „К." на края на гр.К., обл.С.- там преминава напоителен канал М-1 - ляв, съставляващ имот № 000468 по картата на възстановената собственост в местност „К." в землището на гр.К., обл.С., като същия е включен в дълготрайните материални активи/ДМА/ на „Напоителни системи"- ЕАД, гр.С. и е стопанисван от клон „Горна Тунджа" иа ответното търговско дружество. В участъка, където е станала злополуката, каналът минава в близост до кв.„Кармен" на гр.К. и продължава край стопански постройки от двете му страни. Зад една от въпросните постройки, която има двор с автомобили за продан, хале и отделни помещения, отдавани под наем, за да се извършва търговска дейност, се намира домът на първите двама ищци, а недалече от него е този на третия ищец и неговата майка и представител по закон. Там са и другите къщи от кв.„К.", който съществува от десетилетия, макар без официален регулационен план. Макар да се намира в непосредствена близост с жилищните сгради от кв.„Кармен" на гр.К., за който има одобрен план и стопанските постройки, които също са построени законно, и с този квартал, който е обитаван, не са взети мерки за обезопасяването на напоителния канал- същият минава точно пред тази стопанска постройка, зад която живеели ищците, като до самата нея има бетонен мост, край който децата са седяли, но поради стръмния бряг двете от тях са се свлекли вътре във водата. Каналът не е обезопасен по какъвто и да е начин, нищо не го огражда, макар да е с дълбочина от близо 2 метра. Няма надписи, които да предупреждават за опасност. Настъпилата смърт на първото дете е от одавяне в дълбоката вода в канала, стопанисван и управляван от ответника, като двамата му родители/първите 2 бр. пълнолетни ищци/ са понесли имуществени и неимуществени вреди от това, а второто малолетно тогава дете е понесло тежки и продължителни травми, които още не са отшумели напълно въпреки изминалия период от време от датата на настъпване на инцидента/04.08.2013г./ до датата на обявяване на делото за решаване/07.04.2016г./, и които като неимуществени вреди също следва да бъдат парично компенсирани от виновната ответна страна, стапонисваща и управлява въпросния воден канал в района на инцидента, която не го е обезопасила и означила с предупредителни табели съгласно императивните нормативни изисквания.

 

ОТНОСНО ПРАВНАТА СТРАНА :

Търсената по делотго от ответното търговско дружество имуществена отговорност е такава на деликтно основание по чл.45 от ЗЗД, съгласно принципа «да не се вреди другиму». Тъй като ответникът очевидно юридическо лице/ЕАД по ТЗ/, нарушението на чл.45 от ЗЗД е извършено от негови служители, за които дружеството следва да носи гаранционно-обезпечителната отговорност, като възложител на конкретната им работа- тази отговорност е безвиновна и може да се ангажира, ако виновното бездействие на служителите на ответника да обезопасят процесния канал се намира в причинно- следствена връзка с настъпилата злополука и произлезлите от нея неимуществени и имуществени вреди. Съгласно разпоредбата на чл.6 от Правилника за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи/ПВДОВП/- издаден от МНЗ, МВР и БЧК/действал както през процесната 2013 г., така и днес, обнародван в ДВ № 65/19.08.1983 г., напоителните канали в близост до населени места подлежат на обезопасяване предвид повишената опасност от удавяния. Според нормата на чл.10, ал.1 на минимално обезопасяване се подлагат напоителни канали с воден пласт повече от 120 см., минаващи през или в непосредствена близост с населени места, чрез пояс от нискостеблени растения, парапет или друго ограждение. В този текст е записано, че следва да се поставят и лесно забележими табели (знаци), като на тях се запише забрана за къпане и конкретната опасност от нарушаването й.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, и изслушаните и приети 2 бр. технически експертизи, както и от приложения по досъдебното производство Протокол за оглед на мястото на произшествието е видно, че каналът в района на процесния инцидент има дълбочина не от 1, 20 м., а повече от 2 м. Каква е била точната дълбочина на водата в деня на процесния инцидент не можа и не може да се установи с абсолютна точност, но и това и е без пряко фактическо и правно значение, тъй като ограждения се поставят без оглед това дали нивото на водата в определени периоди от годината може да бъде и под 1, 20 м. или над него В тази връзка видетелските показания сочат за ниво на водата от 1.80 см. при изваждането на децата от нея, колкото е вероятната дълбочина и според приетата в последното съдебно заседание СТЕ. Освен това вещото лице-  геодезист, въз основа стабилни ориентири, използвани при изготвяне на протокола за оглед и след справка със снимковия материал категорично сочи, че злополуката е настъпила тъкмо в района на урбанизираната территория на гр.К., обл.С..

Съгласно разпоредбата на чл.31, ал.1 от действалия тогава и сега действащ ПВДОВП, обезопасяването на водната площ се извършва от нейния стопанин, а в т.1, ал.2 е посочено, че за „стопанин" се счита предприятието, организацията или нейно поделение, което я управлява и стопанисва или цялостно, или частично. Такъв стопанин по настоящото дело очевидно се явява ответното  търговско дружество, на което е предоставена собствеността или поне стопанисването и управлението на собствения на държавата процесен напоителен канал. Обстоятелството, че процесният канал се явява заприходен счетоводно като дълготраен материален актив у ответното дружество беше прието за безспорен по делото факт след като същият бе признат от ответника в третото съдебно заседание, поради което ССЕ не беше назначена по делото.

Ответното дружество като правен субект/юридическо лице по ТЗ/ може да извършва правни и фактически действия само чрез назначени от него служители- затова задължение на длъжностните му лица е било те да изпълнят задължението на самото дружество по обезопасяване на канала в урбанизираната зона на преминаване. Те е следвало да направят това в изпълнение на възложената им работа, в чийто обхват попада изпълнение на поетите от самото дружество задължения. При наличната нормативна уредба преди настъпване на деликта неизпълнението на задълженията за поставяне на препятствие за достъп до канала е очевидно противоправно, а и виновно, доколкото няма пречка това да се изпълни, а и вината на делинквента се презумира от закона- следователно не е необходимо да се установят в хода на настоящия съдебен спор конкретни длъжностни лица, виновни за необезопасяването на канала, стига да са налице доказателства, че противоправното и виновно бездействие е на ответното търговско дружество. Причинно- следствената връзка между необезопасяването на канала и смъртта на едното малолетно дете и увреждането на другото малолетно дете е повече от очевидна- всяко едно от двете малолетни деца поотделно или самостоятелно те не биха могли да попаднат в него при евентуалното наличие на поставено препятствие, ограничаващо достъпа им до водата. Неимуществените вреди при съществувалата привързаност на родителите и при понесените от организма и психиката на оцелялото дете изменения са неизбежни и не се подлагат на съмнение.

Аналогична правна уредба се съдържа и в по-новата по време, обнародвана в бр. 65 на ДВ от 31.07.1996 г. Наредба, приета с ПМС № 182/24.07.1996, за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи/НВДОВП/, като съгласно нейния чл.2 на обезопасяване подлежат откритите канали, а съгласно чл.8, ал.1 откритите канали, запълнени с вода, чиято дълбочина е по-голяма от 120 см/1, 20 м./ подлежат на минимално обезопасяване, като според ал.2 край тях се поставят на разстояние не повече от 200 метра лесно забележими знаци, забраняващи къпането с посочване на конкретна опасност и съгласно ал.3, ако водните площи са в населено място или в непосредствена близост до него/какъвто е настоящия случай/, се ограждат с парапети или пояс от нискостеблени растения- каквито очевидно не е имало както към датата на инцидинта, така и към датите на посещаване на местоинцидинта от всяко едно от вещите лице от двете съдебно- техничесдки експертизи по делото.

Възражението на ответника едва в хода на съдебното следствие и в етапа на пледоариите му, че процесният участък от канала попадал в недвижим имот, който бил публична държавна собственост/ПДС/, дори да е така, е неотносимо към естеството на спора, тъй като е безспорно, че самият канал е стопанисван от ответното търговско дружество след като е заприходен като негов Дълготраен материален актив/ДМА/- т.е. му е предоставен за стопанисване и управление при наличие на нормативно установеното задължение за обезопасяване на водната площ, което му е възложено именно в това му качество. Трасето на всеки напоителен канал неизбежно преминава през имоти, които са съответна публична/държавна или общинска/, или пък частна собственост. Но това обстоятелство в никакъв случай не се явява пречка ответното дружество да изпълни действащата нормативна уредба за обезопасяването му- напротив, поставянето в непосредствена близост с канала на ограждения нормативната уредба поставя в тежест на стопанисващото канала лице/ответника/, а не на собственика на поземления имот/евентуално Държавата/. Следователно при наличието на право на собственост на Държавата върху самия напоителен канал, задължението за обезопасяването му отново тежи върху организацията, която го стопанисва- тоест върху ответника. Това е пряко следствие от предоставеното право на стопанисване и управление, урегулирано в цитирания Правилник, който създава първо по ред задължение да го обезопаси за стопанисващия канала. Не случайно включването на канала в активите на ответното ЕАД с едноличен собственик на капитала Министерство на земеделието и продоволствието- с което старо свое име Министерство на земеделието и храните/МЗХ/ фигурира по партидата на ответното дружество в Търговския регистър/ТР/ като собственик на неговия капитал, се явява предоставяне на право на стопанисване и управление на канала. Собствеността на Държавата върху 100 % от капитала на ответното ЕАД, в чиито дълготрайни материални активи влизат държавни хидромелиоративни обекти и съоръжения за доставка на вода, според Правилника за упражняване правата на Държавата в търговските дружества с държавно участие, упражнява точно Министърът на земеделието и храните/МЗХ/, който съгласно чл.10, ал.1, т.2 от Закона за водите/ЗВ/ упражнява и държавната политика, свързана с дейностите във връзка с тези съоръжения. Въпросната политика се провежда и чрез упражняваната от ответното дружество търговска дейност, в чийто предмет според обявеното в ТР е стопанисването и експлоатацията, поддръжката и ремонта на обектите от хидромелиоративния фонд. Съгласно разпоредбите на действащата Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ, в чл.68, ал.1, т.1 и т.2 е предвидено, че „При изграждане на открити, деривационни, напоителни и отводнителни канали, когато няма обслужващи пътища, съобразно размерите им се осигурява сервитутна ивица със следните размери- при канали с широчина над 6 м. - до 3 м. от двете им страни, а при канали с широчина до 6 м .- 3 м. от едната страна на канала. Предвид на което на сервитутната ивица или на брега на самия канал може да се постави заграждение, каквото не е нужно да е предвидено в действащия план на населеното място/в случая на гр.К., обл.С./- видно и от заявеното от вещото лице при изслушване на геодезическата експертиза. За наличие на защитен растителен пояс, какъвто също би могло да се разположи според действащата нормативна уредба изобщо не може да съществуват каквито и да било пречки, защото с поставянето му не се извършват строителни работи. Същото важи и за липсвалите при настъпването на инцидента табели, указващи на опасността от удавяне. Следователно след като каналът е заприходен като ДМА на ответното ТД/ЕАД по ТЗ/, ТО записването по план или скица на един имот като нечия собственост само по себе си не е доказателство за самата негова собственост, тъй като същата се доказва чрез съответния официален писмен Акт за собственост/нотариален акт или акт за публична или частна общинска или държавна собственост, или поне чрез някакъв запис от книга за общински или държавни имоти. Следователно какъвто и запис да е налице по приложени към геодезическата експертиза скици и карти относно имота, където става злополуката и самия напоителен канал, безспорно по делото от извлечението от инвентарна книга на ответника в 1-во заседание, въпреки неподаден отговор на ИМ, е видно, че още през 1954 г. процесният канал е заприходен от ответника. При това положение възражения, че не е негова грижата за него са несъстоятелни. Между впрочем същите се направиха не в отговор на ИМ, какъвто няма, нито с взетото в 1-во съдебно заседание становище, а чак след даване ход на делото по същество. Първоначално се заяви, че ответникът бил обезопасил канала чрез поставени предупредителни табели, а парапет или растителен пояс няма не защото не може да се постави, а защото не следвало да се поставя поради отдалечеността на напоителния канал от населеното място. В тази връзка една пълната и подробна справка в действащата нормативна уредба сочи следното :

1.В Правилника за водноспасителната дейност и обезо­пасяването на водните площи и в Наредба за водноспасителната дейност и обезопасява­нето на водните площи- е предвидено обезопасяване на участъците от напоителен канал в границите на населеното място и в непосредствена близост с него.

2.В Закон за административно-териториалното устройство на Република България, в чл.3, ал.2- Населено място е исторически и функцио­нално обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо население, строителни граници или землищни и строителни граници и необходимата социална и инженерна инфраструктура.

3.В ЗДвП- § 6 от ДР, т. 49- "Населено място" е застроена със сгради територия, при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.

4.В ППЗДвП- § 1 от ДР, т.22. "Населено място" е застроена територия, която се обозначава със съответни пътни знаци на входовете и изходите й.

От горепосочените легални дефиниции следва напълно логичния фактически и правен извод, че това дали процесния участък от канал попада в регулационните граници на населено място/гр.К., обл.С./ е само един измежду белезите за причисляването му към населеното място, според дефиницията дадена в ЗАТУРБ. Но наличието дори само на този признак е достатъчно, за да се приеме, че мястото на злополуката е в границите на населеното място. Според дадените от ЗДвП и ППЗДвП определения процесен по делото участък от канал попада в границите на населеното място дори и само затова, че се намира след входната табела на града, видно напр. от заявеното в съдебно заседание от вещото лице инж. И.. Обстоятелството, че мястото на злополуката е било тъкмо в регулационните граници на града към момента на злополуката е видно от посоченото от геодезическата експертиза, че съгласно представено от Община- гр.К. извлечение от кадастрално-регулационен план, предшествал сегашната кадастрална карта, трите на брой моста, между които става злополуката, са нанесени и се намират в чертите на град К. (записано в отговор на трети въпрос на геодезическата експертиза). Поначало, дори процесният участък от канал да не попадаше в регулацията на град К., това не би било пречка да се приеме наличие на задължение за обезопасяване на мястото на злополуката, като се има предвид, че наблизо от години живеят хора, пък било то в постройки, които не са предмет на регулационни предвиждания. Идеята да се обезопаси напоителен канал в рамките на населено място и в непосредствена близост с него очевидно се свежда до това да се вземат предпазни мерки там, където има наличие на постоянно живеещи хора. Дори и тези хора да не обитават законно построени сгради едва ли може да се постави под съмнение необходимостта от тяхната защита, особено с оглед това, че те обитават участък в непосредствена близост с регулационните граници на града, в неговото землище, уседнали са трайно и е налице пътна инфраструктура, по която се придвижват до законно изградената му част, както и отскоро електропреносна обслужваща ги мрежа. Видно от извършена справка на личната карта на свидетелка по делото, посоченият в нея постоянен адрес ***.

         ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА :

         На осн. чл.49 във вр. с чл.45 и сл. и във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД, предвид гореизложените мотиви, вземайки предвид естеството, вида и тежестта на настъпилите вреди и вредоносни резултати, вземайки предвид естеството на уврежданията и вида на уврежданията, трайната съдебна практика на настоящия първоинстанционен съд, на ПАС- Пловдив и ВКС- С. по аналогични случаи, на двамата ищци/родители на починалото от удавяне малолетно дете М. Т.А./ следва да се заплати парично обезщетение за причинените неимуществени вреди в размер изцяло на претендираните по 65 000 лв. за всеки един от тях, и за причинени имуществени вреди в размер на 370 лв. за всеки един от тях, а на пострадалото преживяло малолетно дете А.П.И. за причинени неимуществени вреди сумата от общо 10 000 лв., ведно със законна лихва върху от от датата на деликта/04.08.2013г./ до окончателното изплащане на сумите, и съответните законни последици от това.

         ОТНОСНО РЕДУКЦИИТЕ НА ЧАСТ ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА :

Предвид безспорно установената, обоснована и доказана вина на 2 бр. родители- пълнолетни ищци, доказано неосъществили надлежен и надежден непосредствен родителски контрол върху местонахождението, поведението, здравето и живота на своето починало малолетно свое дете М. Т.А. в нарушение императивните законови разпоредби за постоянен контрол върху малолетно дете съгласно разпоредбите на чл.122, ал.1 и 2 във вр. с чл.123, ал.1 и чл.125, ал.3, пр.1 от СК,  и предвид разпоредбата за намаляване на обезщетението при съпричиняване по чл.51, ал.2 във вр. с чл.52 от ЗЗД, техните парични обезщетения следва да се намалят на половина/с 50 %/ предвид виновното и безотговорно поведение на двамата родители, изразяващи се в пълната липса на постоянен родителски надзор върху малолетното им дете. Следователно съответните парични обезшетения следва да се намалят на половина до размерите съответно на по 32 500 лв. за неимуществени вреди и по 170 лв. за имуществени вреди за първите 2 бр. пълнолетни ищци, ведно с всички законни последици от това. В останалите части до претендираните съответно по 65 000 лв. за неимуществени вреди и по 370 лв. за имуществени вреди, исковите претенции първите 2 бр. пълнолетни ищци се явяват неоснователни, недоказани и значително завишени, поради което следва да се отхвърлят, ведно с всички законни последици от това.  

А поради липса на осъзната воля, вина и отговорност на третия малолетен ищец- пострадалия и спасил се А.П.И., който като малолетен няма свои законови нарушения по СК, и чието парично обезщетение му се присъжда за личо претърпени болки, страдания и последици от инцидента, а не такива на неговата майка и законна представителка като малолетен, такава редукция по реда на чл.51, ал.2 и чл.52 от ЗЗД не следва да се извършва, ведно със законните последици от това.

 

         ОТНОСНО ДЪЛЖИМАТА ДЪРЖАВНА ТАКСА ПО ДЕЛОТО :

         С оглед освобождаването на всички ищци от дължимата ДТ по делото в размер на 4 % от първоначалните искови претенции, на основание чл.73, ал.2, изр.2 и ал.3 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати дължимата ДТ- 4 % върху уважената част от исковете, в размер на общо 3 015 лв. по набирателната сметка на ОС- С.З. в обслужващата го банка, в приход на бюджета на органите на съдебната власт.

 

         ОТНОСНО ОБЖАЛВАЕМОСТТА НА РЕШЕНИЕТО :

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка една от  страните по делото, чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.С.З. пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.45- 52 и чл.82- 86 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- С.З.  

                                        Р  Е  Ш И  :

 

        ОСЪЖДА “Напоителни системи”- ЕАД, ЕИК- 831160078 със седалище и адрес на управление в гр*** да заплати за причинени на 04.08.2013г. в гр.К., обл.С., м.”К.”, в имот № 000468 по КВС вреди парични обезщетения, ведно със законните лихви върху тях от датата на увреждането/04.08.2013г./ до окончателното изплащане на сумите, както следва :

 

         I.За причинена смърт чрез удавяне на малолетния М. Т.А.- ЕГН **********- на родителите му :

         1.На бащата Т.А.Т.- ЕГН ********** *** :

а/за неимуществени вреди- сумата 32 500 лв./тридесет и две хиляди и петстотин лева/.

б/за имуществени вреди- сумата 185 лв./сто осемдесет и пет лева/.

         2.На майката М.М.Ш.- ЕГН ********** *** :

а/за неимуществени вреди- сумата 32 500 лв./тридесет и две хиляди и петстотин лева/.

б/за имуществени вреди- сумата 185 лв./сто осемдесет и пет лева/.

II.За причинени неимуществени вреди на малолетния А.П.И.- ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка П.И.Т.- ЕГН **********-***/къща/- сумата 10 000 лв./десет хиляди лева/.

 

ОТХВЪРЛЯ исковете в останалите им части над гореприсъдените суми, до претендираните съответно по 65 000 лв. за неимуществени вреди и по 370 лв. за имуществени вреди на всеки един от 2 бр. пълнолетни ответници, като неоснователни и недоказани.

 

          ОСЪЖДА “Напоителни системи”- ЕАД, ЕИК- 831160078 със седалище и адрес на управление в гр*** да заплати върху уважената част от исковете дължимата ДТ- 3 015 лв./три хиляди и петнадесет лева/ в набирателната сметка на ОС- С.З. в обслужващата го “ЦКБ”- АД, клон С.З., в приход на органите на съдебната власт.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез ОС- С.З. пред АС- Пловдив.

                 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :