О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 472                              16.05.2016г.                     град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на шестнадесети май 2016 г.

в закрито заседание в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 63 по описа за 2014 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.122 във вр. с чл.104, т.4, пр.1 във вр. с чл.103 от ГПК и във вр. с чл.42, б.”б”, чл.24, ал.2 и 3 и чл.43, ал.1, б.”а” от ЗН.

   

    В законния 1- месечен срок за произнасяне по чл.235, ал.5, изр.1 от ГПК съдът констатира, че видно от постъпилата първоначална Искова молба вх.№ 5306/06.03.2014г./л.2- 4 от приложеното първоначално образувано и впоследствие прекратено гр.д.№ 949/2014г. по описа на РС- Ст.Загора/, съдът е бил сезиран с един основен иск за признаване нищожност на завещание по чл.42, б.”б” във вр. с чл.24, ал.2 и 3 от ЗН, и 2 бр. евентуални иска- първия за признаване унищожаемост на осн. чл.43, ал.1, б.”а” от ЗН и втория за възстановяване на съответните запазени части до общия размер на ½ ид.част на тримата ищци по отношение на нотариални актове за недвижим имот/апартамент/ в гр.Ст.Загора, който е бил към момента на първоначалното завеждане на иска в първоинстанционния РС- Ст.Загора с данъчна оценка в размер на общо 94 496, 10 лв. Процесната по делото ½ идеална част от този недвижим имот е с данъчна оценка точно 47 248, 10 лв./Удостоверение на л.28, стр.1 и 2 от първото гр.д.№ 949/2014г. на РС- Ст.Загора/, което е под границата от 50 000 лв. за подсъдност на всеки от трите иска като първа съдебна инстанция пред настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора по правилата на чл.104, т.3 от ГПК.

 

Поради което още изначално абсолютно  незаконосъбразно и неправилно първоначалният първоинстанционен РС- Ст.Загора с Определение № 1114/11.04.2014г./л.39 от делото на РС/ е прекратил пред себе си като родово неподсъдни исковете/основен и 2 бр. евентуални/, и е изпратил делото за разглеждане в по- горестоящия настоящ първоинстанционен ОС- Ст.Загора в нарушение на процедурните правила по чл.104, т.3 във вр. с чл.103 от ГПК.

 

Поради което настоящият първоинстанционен съд в кръга на законовите си правомощия по чл.118, ал.1 и 2 от ГПК счита, че процесните общо 3 бр. искове по чл.42, б.”б”, чл.24, ал.2 и 3 и чл.43, ал.1, б.”а” от ЗН следва да се разглеждат и решават от първоначалния родово и местно компетентен РС- Ст.Загора, пред който първоначално са били заведен и исковите претенции.

 

    Тъй като очевидно се налага съдебното производство по делото да бъде прекратено пред настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора и същото да бъде върнато на надлежния родово компетентен първоинстанционен РС- Ст.Загора, който вече е бил прекратил производството пред себе си, е налице спор за родова подсъдност между съответните първоинстанционни РС- Ст.Загора и ОС- Ст.Загора, по който следва да се произнесе общият им по- горен съд, какъвто се явява Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.122, изр.1 от ГПК.

 

    Делото следва да се изплати на ПАС- Пловдив за произнасяне по повдигнатия спор за родова подсъдност между първоинстанционните ОС- Ст.Загора и РС- Ст.Загора.

 

    Настоящото съдебно Определение не прегражда пътя на спора и не подлежи на самостоятелно обжалване пред по- горестоящия ПАС- Пловдив.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.122, изр.1 и чл.104, т.3 във вр. с чл.103 и във вр. с чл.118, ал.1 и 2 от ГПК, и във вр. с чл.42, б.”б”, чл.24, ал.2 и 3 и чл.43, ал.1, б.”а” от ЗН, Окръжен съд- Стара Загора

 

             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

    ОТМЕНЯ своите протоколни Определения от последното о.с.з. на 21.04.2016г., с които е приключил съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е обявил делото за решаване, като вместо това :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по първоинстанционното гр.д.№ 63/2014г. по описа на Окръжен съд- Стара Загора, поради първоначална липса на родова компетентност за разглеждане на споровете.

 

 

    ПОВДИГА спор за родова подсъдност на исковете по чл.42, б.”б”, чл.24, ал.2 и 3 и чл.43, ал.1, б.”а” от ЗН между настоящия първоинстанционен Окръжен съд- Стара Загора и първоначалния първоинстанционен Районен съд- Стара Загора, пред общия им по- горен Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

    ИЗПРАЩА 2 бр. първоинстанционни делата по описа на ОС- Ст.Загора и на РС- Ст.Загора, на разпореждане на ПАС- Пловдив за произнасяне по повдигнатия спор за родова подсъдност.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на самостоятелно обжалване пред по- горен съд.         

 

 

               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :