О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 433                                        09.05.2016 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На девети май                                                                                    Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….,

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 36 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е на основание чл. 128, ал. 1, т. 2 и 3, във връзка с чл. 129 от ГПК.

 

Образувано е въз основа на депозирана искова молба с вх. № 14390/13.07.2015 г. от П.Ж. П. и А.Н.П. против М.М.Х., Районна съдебно-изпълнителна служба – Хасково, Районно полицейско управление – Хасково, Евробанк Ад – София, Пиреус банк – София, Райфайзенбанк България Ад – София, нотариус К.Г., нотариус К.В., нотариус В. М., Данъчна служба, Агенция по вписванията при Районен съд – Хасково, служба Кадастър, И.В.В. – Окръжен прокурор, М.Т.Т. – Председател на Окръжен съд – Хасково, Т.Т. – Председател на Административен съд – Хасково, респективно против Държавата.

 

Със свое определение от 24.03.2016 г. е оставена без движение ИМ по гр. д. № 36/2016 г. по описа на ОС - гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищците, в който да отстранят следните нередовности:

1. Да конкретизират петитума на исковете, като посочи каква е претенцията на ищците срещу всеки един от ответниците, както и размера на претендираните имуществените и/или неимуществени вреди от всеки един от тях.

2. Да посочат конкретно от какво са причинени вредите които претендират от всеки един от ответниците – от незаконосъобразен акт или от незаконосъобразни действия и бездействия.

2.1. ако претендират вреди от незаконосъобразен акт да посочат конкретно кой е акта от който конкретно са им причинени вреди и кой ответник го е постановил.

2.2. ако претендират, че вредите са причинени от конкретни фактически действия или бездействия, следва да посочат:

- конкретно кои са действията и/или бездействията от които са претърпели вреди, в какво се състои тяхната незаконосъобразност и кой ответник ги осъществява;

- кой е периода в който са осъществявани незаконосъобразните действия и/или бездействия;

3 . Да представят необходимия брой преписи от ИМ с всички приложения към нея за всеки един от ответниците;

4. Да заверят представените с ИМ документи;

5. Да представят платен документ за внесена държавна такса по сметка на ОС Стара Загора в обслужващата го банка и в същия срок представят банковото бордеро по делото, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищците, а производството по делото прекратено.

 

Съобщението за това е връчено на ищците съответно на 12.04.2016 г. и в законния срок е постъпила молба вх. № 5212/19.04.2016 г., като молят по делото да встъпи адв. Д.М., за когото представят пълномощно от 12.04.2016 г. ,като сочат, че чрез адвоката си ще изпълнят всички разпореждания на съда и същия ще поеме изцяло делото.

 

С разпореждане от 20.04.2016 г., съдът е удължил срока за отстраняване на нередовностите в ИМ с една седмица, считано от изтичането на първоначалния срок, за което ищецът П.Ж. Петров е уведомен на 22.04.2016 г., а упълномощения адв. Д.М. е уведомен по телефона на 26.04.2016 г.. Законният едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл съответно на 28.04.2016 г., /четвъртък, работен ден/.

 

Предвид горното, въпреки дадения допълнителен срок, ищците и упълномощения им адвокат – Д.М. не са изпълнили определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ, поради което съдът намира, че производството по гр. дело № 36/2016 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищците, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Предвид изложеното и, съдът

                                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 36 по описа за 2016 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищците, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищците по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….