О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 458                                                  12.05.2016 г.                              гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на дванадесети май                                         две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МАВРОДИЕВА

гражданско дело № 43 по описа за 2016 г.

        

Постъпила е искова молба от Община Павел баня, представлявана от кмета С. Р. против „М Ди Си“ ЕООД, гр.Пловдив, В.Б.Ч. и „Интернешънъл Асет Банк“ АД, гр.София, с искане да се признае за установено, по отношение на ответниците, че Община Павел баня е единствен собственик на процесните недвижими имоти, подробно посочени, да се осъди ответника „М Ди Си“ ООД да предаде на ищеца владението върху първите пет от тях, да се осъди ответника В.Ч. да предаде на ищеца владението върху шестия имот и да се признае за установено по отношение на „Интернешънъл Асет Банк“ АД, гр.София, че Община Павел баня е единствен собственик на поземлен имот с индентификатор : 55021.501.1513 по КККР на гр.Павел баня, с площ 12273 кв.м.      , с правно основание чл.124, ал.1 ГПК и чл.108 ЗС. 

        

         С разпореждане от 18.04.2016г. съдът е констатирал нередовности в исковата молба и я е оставил без движение, с указания до ищеца в едноседмичен срок да:  внесе държавна такса за издаване на исканите съдебни удостоверения – 10 лв. по сметката на ОС – Стара Загора и представи по делото платежния документ; представи по делото данъчни оценки и скици на процесните недвижимите имоти; след снабдяване с данъчни оценки на недвижимите имоти, внесе по сметка на Окръжен съд - Стара Загора държавна такса по обективно съединените искове, в размер на 4% от ¼ от сбора на данъчните оценки на недвижимите имоти и представи вносната бележка по делото; представи описаните в исковата молба приложения; впише исковата молба в службата по вписванията и представи по делото вписана искова молба; представи заповед, с която зам. кмета е оправомощен да представлява общината. Съобщил е на ищеца, че при неизпълнение на указанията в срока, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото- прекратено.

 

Съобщението, с което е връчен препис от разпореждането от 18.04.2016г. е получено от представител на  ищеца - Община Павел баня на 25.04.2016г. Срокът за поправяне на нередовностите е изтекъл на 03.05.2016г., без да са поправени нередовностите на исковата молба.

 

С оглед на неотстраняване на констатираните нередовности на исковата молба в разпореждане от 18.04.2016г., съдът намира, че са налице предпоставките на чл.129, ал.3 от ГПК за връщане на исковата молба на ищеца и за прекратяване на производството по делото.

 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ВРЪЩА исковата молба на Община Павел баня, гр.Павел баня, обл.Стара Загора, ул.Освобождение № 15 против „М Ди Си“ ЕООД, гр.Пловдив, В.Б.Ч. и „Интернешънъл Асет Банк“ АД, гр.София.

        

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 43/2016г. по описа на Старозагорския окръжен съд.  

 

         Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на ищеца, пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :