О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 480                               18.05.2016 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на осемнадесети май                                                                              2016 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 55 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството по делото е на основание чл. 127 – 129 от ГПК.

 

Образувано по жалба от К.Ж.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против Районна прокуратура гр.Сливен, с искане за присъждане на сумата от 50 000 лв. за задържане в следствения арест гр. Сливен и  изпращането му в поправителен дом гр. Бойчиновци.  

 

С определение от 27.04.2016 г., съдът е оставил без движение ИМ по гр. д. № 55/2016 г. по описа на ОС гр. Стара Загора, като е дал едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани  следните нередовности:

 

1. Да посочи единния граждански номер на ищеца;

2. Да представи четлива искова молба с препис от нея и всички приложения за ответника;

3. Да завери представените с ИМ документи;

4. Да представи платен документ за внесена държавна такса в размер 10 лв. /десет лева/ по сметка на ОС Стара Загора в обслужващата го банка и представи банковото бордеро по делото, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба /жалба/ ще бъде върната обратно на ищеца, а производството по делото прекратено.

      

Съобщените за това е връчено лично на ищеца на 04.05.2016 г.. По делото е постъпило писмо с клеймо от 12.05.2016 г., с пощенски запис за сумата от 10 лв. по сметка на ОС Стара Загора.

 

В случая съдът намира, че ищеца не е изпълнил определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ в дадения му за това едноседмичен срок. По отношение на писмото с клеймо от 12.05.2016 г.  с пощенски запис за сумата от 10 лв. следва да се отбележи, че е получено след срока за отстраняването на нередовностите, който е изтекъл на 11.05.2016 г. – работен ден, както и, че ищецът не е уточнил по кое дело внася таксата от 10 лв., тъй като служебно известно е на съда, че ищецът е завел три еднотипни дела в ОС Стара Загора по ЗОДОВ.  

 

 

 

Ето защо производството по гр. дело № 55/2016 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Предвид изложеното и, съдът

 

                                               

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 55 по описа за 2016 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищеца, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….