О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 495                             26.05.2016 г.                      град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,Четвърти граждански състав

на двадесет и шести май 2016 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 65 по описа за 2016 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.126, ал.1 и във вр. с чл.252- чл.254 от ГПК и във вр. с чл.2 от ЗОДОВ.

   

    Постъпила е делото е образувано въз основа на писмена Жалба, имаща характер на Искова молба с вх. № 8854/18.05.2016г. в Адм.съд- Пловдив/л.2- 3 от приложеното адм.д.№ 1165/2016г. по описа на Адм.с.- Пловдив/, от К.Ж.К.- в момента пребиваващ в Затвора- гр.Стара Загора, против РП- гр.Сливен, с правно основание чл.2 от ЗОДОВ, като Писмото е с вх.№ 6626/25.05.2016г. в ОС- Ст.Загора, и настоящото първоинстанционно гр.д.№ 65/2016г. по описа на ОС- Ст.Загора е образувано на същата дата- 25.05.2016г.

 

    След като се запозна с изложеното в Жалбата/Исковата молба/, с приложените към нея писмени доказателства и с изготвената официална писмена Справка от Деловодството на ОС- Ст.Загора, съдът констатира, че към днешна дата същото лице има висящо друго, по- рано образувано  гр.дело № 60/2016г. в същия ОС- Ст.Загора въз основа на официална писмена Искова молба с по- ранен вх.№ 6137/12.05.2016г. направо в същия ОС- Ст.Загора, против същия ответник и с абсолютни същия предмет, което е висящо и не е още приключило.

 

    Поради което съдът констатира, че настоящата Жалба/Искова молба/ с първоначален вх. № 8854/18.05.2016г. в Адм.съд- Пловдив, преобразувано в гр.д.№ 65/2016г. по описа на ОС- Ст.Загора, е по- късно входирана от Исковата молба вх.№ вх.№ 6137/12.05.2016г. направо в ОС- Ст.Загора по висящото по- рано образувано и разпределено гр.д.№ 60/2016г. по описа на ОС- Ст.Загора, с друг съдия- докладчик Марияна Мавродиева- също съдия в ГО на ОС- Ст.Загора.

 

    Поради което и на осн. чл.126, ал.1 от ГПК настоящото повторно образувано гр.д.№ 65/2016г. по описа на ОС- Ст.Загора следва да бъде служебно прекратено, ведно със законните последици от това.

 

    Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора, пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.126, ал.1 и във вр. с чл.252- чл.254 от ГПК и във вр. с чл.2 от ЗОДОВ, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по по-късно образуваното настоящо гр.д.№ 65/2016г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :