Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 156                                      11.05.2016г.                        град  Стара Загора

 

                                      В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ въззивен състав

На единадесети май 2016 г.

в закрито заседание в следния състав :

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ :  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар: Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Златев

въззивно гражданско дело № 1085 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.248, ал.3 във вр. с чл.78, ал.5 и във вр. с чл.435, ал.2, пр.посл. и чл.436, ал.1 и 4, и във вр. с чл.437, ал.1 и 4 от ГПК.

 

         Производството е образувано въз основа на жалба вх.№ 1449/19.01.2016г. от Т. К.К. ***- длъжник по изп.д.№   2108/2015г. по описа на ЧСИ Г.И.-С., рег.№ 765, с район на действие района на ОС- С., в която се прави оплакване, че не е взета предвид подадената от него Молба от 23.012.2015г., която не е жалба против действията на ЧСИ с ограничен 1- седмичен срок, по чл.435, ал.1, пр.посл., а е молба по чл.78, ал.5 от ГПК, което не е свързана със законов срок за това. Излага подробни фактически и правни аргументи в своя защита. Моли настоящия въззивен ОС- С. за отмени този отказ на ЧСИ, и да намали претенцията за разноски от определените 500 лв. на минималните 200 лв., ведно със законните последици от това.

 

В рамките на законния 1- седмичен срок по чл.248, ал.2 във вр. с чл.436, ал.3 от ГПК другата страна- 3 бр. взискателки К. Х. П., Н.Н.П. и К.Н.А./всички те с общ съдебен адрес в гр.С./ са подали общо писмено Възражение  против това искане с аргумента, че молителят- жалбоподател и длъжник по изп.дело е пропуснал с 1 ден законния 1- седмичен срок за обжалване, поради което молят настоящия въззивен ОС- С. за потвърди изцяло отказа на ЧСИ, ведно със законните последици от това, като им се присъдят разноските в производството в размер на 200 лв. за един адвокатски хонорар.

 

         Настоящият въззивен ОС- С., като обсъди доводите на всяка от страните, като взе предвид доказателствата към делото и към приложеното заверено копие от изп.дело, и като се съобрази с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено по несъмнен и безспорен начин следното :

 

         Атакуваното от жалбоподателя Постановление на ЧСИ от 04.01.2016г./л.28 от изп.д.№ ..../ е издадено, след като на длъжника- жалбоподател е връчено съобщение на 15.12.2015г./вторник/, като за него законния 1- седмичен срок за  възражение е започнал да тече на тази дата- 15.12.2015г./вторник/ и е изтекъл на 22.12.2015г./вторник/ съгласно правилата на чл.436, ал.1 във вр. с чл.60, ал.4 и чл.62, ал.1 от ГПК.

 

         Молбата на жалбоподателя- длъжник е подадена по пощата 1 ден след законния 1- седмичен срок на 23.12.2015г./сряда/- видно от пощенския щемпел/л.2 от изп.дело./, което не се отрича и от самия жалбоподател- длъжник.

 

         Това процесно действие/отказ/, материализирано в това Постановление на ЧСИ е обжалваемо не безсрочно по реда на чл.78, ал.5 от ГПК, тъй като тази законова разпоредба се отнася само до присъждане на разноските в съдебното производство, а е срочно/в 1- седмичен срок/ по реда на чл.436, ал.1, изр.1 във вр. с чл.435, ал.1, пр.последно от ГПК, тъй като те се отнасят до произнасяне и присъждане на разноски по изпълнителното производство- какъвто е настоящия казус по това висящо изп.д.№ .... по описа на ЧСИ рег.№ Г. И.- с район на действие района на ОС- С..

 

Следователно искането на длъжника- жалбоподател е срочно, то е очевидно и безспорно просрочено с 1 календарен ден от него, поради което и напълно мотивирано, обосновано и законосъобразно е последвал атакувания отказ на ЧСИ в лицето на неговия ПЧСИ- Р.Г. да се произнесе по нея, който изричен писмен отказ е предмет на настоящото въззивно частно съдебно производство. Поради което процесната жалба се явява напълно неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли изцяло, ведно с всички законни последици от това, като се потвърди изцяло атакуваното постановление на ЧСИ, ведно с всички законни последици от това.  

 

         С оглед изхода на делото и на основание чл.80 във вр. с чл.81 и чл.78, ал.2 от ГПК жалбоподателят- длъжник следва да бъде осъден да заплати на трите взискателки/подали писмено Възражение/ направените от тях разноски за заплащане на 1 бр. адвокатски хонорар в размер на общо 200 лв.- видно от писмения Договор за правна защита и съдействие № 093051/10.02.2016г./л.21 от делото/.

 

Настоящото въззивно съдебно Решение е окончателно и не подлежи на самостоятелно обжалване пред по- горен съд съгласно изричната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК.

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание на  чл.248, ал.3 във вр. с чл.78, ал.2 и 5, във вр. с чл.435, ал.2, пр.посл. и чл.436, ал.1 и 4, и във вр. с чл.437, ал.1 и 4 от ГПК, въззивният ОС- С.

 

 

    Р  Е  Ш  И  :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА изцяло Постановление от 04.01.2016г. на ПЧСИ- Р. Г. по изп.д.№ .... по описа на ЧСИ рег.№ Г. И.- с район на действие района на ОС- С..

 

 

         ОСЪЖДА Т. К.К.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, адв.Б.И. *** да заплати на К.Х.П.- ЕГН **********, Н. НЯКОЛОВА П.- ЕГН ********** и К.Н.А.- ЕГН **********- и трите с общ съдебен адрес ***, кантора .., адв.А.Й. от АК- С., общо сумата 200 лв./двеста лева/ разноски по делото.

        

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

 

                    

 ЧЛЕНОВЕ :       1.                                      

                    

 

 

                                                                                 2.