Р Е Ш Е Н И Е

 

 

       151     /05.05.2016 година                                                Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и шести април                                                                  2016 година

В публично заседание, в следния състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                     НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                         

 

Секретар  С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1137 по описа за 2016 година.

                  

 

 

Обжалвано е решение № 59/13.01.2016г. по гр.дело № 4498/2014г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът А.Г.Р. моли да се отмени същото и постанови друго решение, с което да се уважат предявените искове.

 

Въззиваемият С.М.Д. е подал писмен отговор, в който моли да бъде потвърдено изцяло решението и присъдят направените разноски.

 

Въззиваемата С.Д.Б. – Д. чрез адв. Н. заявява, че подаденото решение е правилно и моли да бъде потвърдено.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Предявен е иск за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, с правно основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД. 

 

 Установено е по делото, че страните са сключили предварителен договор за покупко-продажба на имот през 2008г. Уговорена е стойност в размер на 47 124 евро.

 

От заключението на съдебно-счетоводната експертиза се установява, че по процесния договор са постъпили две плащания по банков път за 18 433 лева на 23.12.2008г. и за 33 517 лева през месец юли 2009г., за които са издадени фактури, които по-късно са анулирани. По делото са представени разписки, от които се установява, че ищецът е плащал на различни лица суми във връзка с покупко-продажбата, както и суми без посочване на основанието за плащането им.

 

Тъй като не е бил сключен окончателен договор за покупко-продажба на процесния имот ищецът е подал сигнал до РП – Стара Загора, по който е образувано досъдебно производство. С постановление от месец август 2015г. същото е прекратено поради липса на доказателства за извършено престъпление от общ характер.

 

В случая ищецът твърди, че ответниците са поддържали в съзнанието му лъжлива представа относно възможностите за изпълнение на договора за покупко-продажба, за да могат да се разпоредят с парите му. Държали го в заблуждение в периода от месец октомври 2011г. до месец януари 2012г., че ще направят замяна на продаденото студио, от което за него са настъпили вреди.

 

Фактическият състав на чл. 45, ал. 1 ЗЗД изисква наличието на пет предпоставки, за да може да се ангажира отговорността. Необходимо е едно противоправно и виновно деяние, което причинява другиму вреда. Отговорност възниква само извършеното деяние е противоправно. А противоправно е това деяние, което нарушава закона и общата повеля “да не вреди другиму”. Поначало сключването на договор не е неправомерно деяние. То би станало такова ако договорът се сключва с измамлива цел и в този случай деянието би могло да е деликтно, ако се установи състав на измама с влязла в сила присъда. Такава присъда няма. Действително едно деяние би съставлявало деликт и без да е престъпление, но въвеждането в заблуждение трябва да бъде умишлено. А от изложението в исковата молба и от събраните доказателства е видно, че става въпрос за валидно сключен предварителен договор, по който е налице спор за изпълнение на задължение. Неизпълнението на задължение по договора е основание за обезщетение, но това не е деликт.

 

Измамата е и основание за унищожаване на договора, при което на основание чл. 34 ЗЗД всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко което е получила от нея, но такъв иск не е предявен.

 

Соченото от ищеца деяние съставлява неизпълнение на задължение по договора, а не виновно неизпълнение на общото задължение да не се вреди другиму, което е основание да се ангажира отговорността по чл. 45 ЗЗД.

 

Неоснователно е оплакването във въззивната жалба за допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения. В съдебно заседание на 14.12.2015г. е оставено без уважение искането на процесуалния представител на въззивника за отлагане на делото, поради служебна ангажираност. За това районният съд е изложил подробни мотиви, които са правилни, още повече, че в молбата адв. П. е заявила, че няма въпроси към вещото лице, а моли да й бъде дадена възможност да вземе становище по възраженията на ответните страни. Такива възражения в съдебното заседание не са направени.

 

Пред настоящата инстанция нито страната – въззивник, нито неговият процесуален представител се явиха, нито пък е направено искане за отлагане на делото. Не е представена и писмена защита.

 

Поради изложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено. Предявеният иск е неоснователен и недоказан.

 

В полза на въззиваемия С.М.Д. не следва да бъдат присъдени направени разноски в тази инстанция, тъй като не са представени доказателства.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 от ГПК, въззивният съд

      

     Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 59/13.01.2016г. по гр.дело № 4498/2014г., по описа на С. районен съд.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от получаване препис от същото, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ:     1.                         2.