Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 167                                        26.05.2016г.                           гр.С.

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ІІ въззивен  СЪСТАВ

На десети май 2016г.

В публично заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                     НИКОЛАЙ УРУКОВ                      

Секретар С.С.

Като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело N 1145 по описа за 2016 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.269- 273 от ГПК във вр. с чл.108 от ЗС.

 

Делото е образувано въз основа на Въззивна жалба вх.№ 6065/16.03.2016г. от ответницата- пълнолетната българска гражданка В.Л.П. ***, против Решение № 230/01.03.2016 по гр.д.№ 2927/2015г. по описа на Районен съд- гр.С., за ревандикацията на недвижим градски имот/лекарски кабинет/, находящ се в гр.С. по чл.108 от ЗС. Излагат подробни аргументи в полза на защитните си тези, като моли въззивния съд да отмени изцяло негативното за нея първоинстанционно Решение, което считат за незаконосъобразно и неправилно, и да отхвърли изцяло ревандикационния иск против нея, като неоснователен и недоказан, ведно със законните последици от това. Претендира против въззиваемия и направените от нея разноски пред двете съдебни инстанции. Горното се потвърждава в пледоарията на въззивницата и на процесуалния й представител- адвокат, както и в писмената й Защита по делото.

 

Въззиваемият- ищецът- юридическото лице “БАКБ”- АД, гр.С. в писмения си Отговор на Въззивната жалба подробно излага своите съображения в подкрепа на изцяло позитивното за него първоинстанционно съдебно Решение по отношение уважения ревандикационен иск по чл.108 от ЗС. Моли настоящия въззивен съд да потвърди изцяло атакуваното Решение, което счита за напълно мотивирано, законосъобразно и правилно, ведно със законните последици от това. Няма претенции за разноски пред настоящата въззивна съдебно инстанция, тъй като заявява, че не са направени такива. Процесуалния му представител- адвокат е пледирал пред настоящата въззивна съдебна инстанция, като не е пискал и не е представил писмена Защита пред настоящия въззивен ОС- С..

 

Въззивният ОС- С., след като провери събраните по делото писмени и гласни доказателства, и доказателствените средства, като обсъди становищата на всяка от страните, мотивите на атакуваното първоинстанционно Решение и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, намира за установена и доказана по несъмнен и безспорен начин следната фактическа и правна обстановка по делото :

 

 ПО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА:

Жалбата е подадена от лице, което е ответна страна по делото, има правен интерес от обжалване на негативното за него първоинстанционно съдебно Решение, същата е подадена в законна 2- седмичен срок от връчване на първоинстанционното Решение по чл.259, ал.1 от ГПК, подадена е в изискуемата се писмена форма, със законово необходимото минимално съдържание по чл.260 от ГПК, същата е процесуално допустима и по нея настоящия въззивен съд следва да се произнесе по съществото на направените в нея оплаквания.

 

ПО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА:

Не се спори между страните, и е установено и доказано по несъмнен и безспорен начин пред РС- С., че на 20.12.2010г. е вписана възбрана върху процесния недвижим имот в Сл.Вп.- С., че на 25.01.2011г.  е заведена Исковата молба по чл.19, ал.3 от ЗЗД от въззивницата против строителя, която ИМ е била вписана в Сл.Вп.- С. на 23.03.2011г. Безспорно е и, че на 27.04.2011г. е влязло в законна сила Решението на съда по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителния договор за окончателен, че на 31.05.2012г. е Постановлението на ЧСИ за възлагане на процесния недвижим имот от третото лице/строителя/ на банката- взискател, че на 04.07.2012г. е вписано постановлението на ЧСИ за възлагането, като на 03.04.2015г. е вдигната възбраната върху процесния недвижим имот/гараж, преустроен за лекарски кабинет/. Също така е безспорно, че 15.06.2015г. е заведена Исковата молба на банката- ищец против ответницата, която е била вписана на 24.06.22015г.

Възловия момент в процесния спор е с оглед тълкуването и прилагането на законовата разпоредба на чл.453, т.2 от ГПК- кому, кога и при какви условия са непротивопоставими съдебните Решения по исковите молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната, което рефлектира и в разпоредбата на чл.496, ал.2 от ГПК. В процесния случай независимо от вписаната на 20.12.2010г. възбрана върху процесния недвижим имот, тя е била вдигната на 03.04.2015г., и за което вдигане не е имало каквото и да е обжалване от въззивницата/ответница/ по реда на чл.496, ал.3, изр.1, пр.1 от ГПК, и не е налице каквото и да е оспорване от нейна страна на публичната продажба по исков ред по правилата на чл.496, ал.3, изр.1, пр.2 от ГПК. Следователно банката/ищец/ е придобила собствеността върху процесния имот въз основа на Постановлението за възлагане на недвижим имот от 31.05.2012г., влязло в законна сила като необжалвано на 12.06.2012г., вписано на 04.07.2012г. в АВ- С., с вдигната върху имота възбрана на 03.04.2015г.

Поради което и предвид императивната разпоредба на чл.453, т.2 от ГПК, въззиваемият/ищец/- банката е бил придобил на напълно годно правно основание собствеността върху процесния недвижим имот в резултат на публичната продан възложения му от ЧСИ  имот, като ИМ на въззиваемата/ответница/ по чл.19, ал.3 от ЗЗД е била вписана едва на 23.03.2011г. след като вече върху процесния недвижим имот е имало вписана възбрана още на 20.12.2010г./тоест повече от 3 месеца по-рано/. Не случайно възбраната е била вдигната още на 03.04.2015г.- повече от 2 месеца преди завеждане на процесния иск по чл.108 от ЗС в съда на 15.06.2015г.

Предвид гореизложените мотиви, въззивният съд счита, че по отношение на оплакванията относно уважаване на иска по чл.108 от ЗС въззивната жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана, тъй като видно от мотивите на атакуваното Решение на РС- С., в същото подробно, законосъобразно и пълно са обосновани задължителните законови елементи за едно уважаване на ревандикационен иск по реда на чл.108 от ЗС. Налице е изричната законова защита на въззиваемия- ищец/взискателя/ по смисъла на чл.453, т.2 от ГПК- тоест, че на него като вписал по- рано възбрана е непротивопоставимо по- късно вписаната Искова молба и постановеното съдебно Решения по искова молба по чл.19, ал.3 от ЗЗД, подлежаща на вписване, тъй като тя не е била вписани преди възбраната. Поради което въззивната жалба относно уважения ревандикационен иск по чл.108 от ЗС, се явява изцяло неоснователна и недоказана, и следва да се остави без уважение, ведно със законните последици от това. В тази връзка и на основание чл.272 от ГПК настоящият въззивен съд препраща и към мотивите на първоинстанционния съд в тази им част.

          Вземайки предвид гореизложеното настоящият въззивен съд счита, че на основание чл.272 от ГПК да постанови своето въззивно Решение, с което да потвърди изцяло атакуваното първоинстанционно Решение на РС, като напълно валидно, допустимо и правилно, и да отхвърли изцяло въззивната жалба като напълно неоснователна и недоказана, ведно с всички законни последици от това.

 

С оглед естеството на спора и цената на иска, настоящото въззивно съдебно Решение може да се обжалва от всяка от страните в 1- месечен срок от връчването му, по касационен ред при условията на чл.280, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ГПК, чрез настоящия въззивен ОС- С. пред ВКС на РБ- гр.С..

 

Ето защо водим от гореизложените мотиви и на основание чл.272 от ГПК във вр. с чл.108 от ЗС, въззивният ОС- С.

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 230/01.03.2016 по гр.д.№ 2927/2015г. по описа на Районен съд- гр.С..

 

 

  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от всяка от страните в 1- месечен срок от връчването му, по касационен ред чрез ОС- С. пред ВКС- С..

 

                                      

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ :   1.

 

 

 

                            2.