ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 424/ 04.05.2016 година                                         град С.

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     Втори граждански състав

На 04.05.                                                                                    2016 година

В закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

            ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                   2.НИКОЛАЙ УРУКОВ

като разгледа докладваното от съдия Н. УРУКОВ, въззивно гражданско дело номер 1158 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е въззивна жалба от П.Т.Г. и от Ж.С.Г., против решение № 237/06.03.2016г., постановено от РС - гр. С. по гр.дело № 2991/2015г., с което съдът е признал за установено по отношение н Държавата представлявана от Областния управител на Област С., че въззивниците не са собственици на процесния имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр. С., ул. Ген. И.в № ., вх. ., ет. ., ап. ., ведно с прилежащото му избено помещение и са осъдени да заплатят направените разноски по делото, което обжалват изцяло.

          Молят     постановеното     първоинстанционно     решение          като  неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон да бъде отменено, като се остави без уважение предявения от ищеца отрицателен уетановителен иск като неоснователен и недоказан. Претендират за присъждане на направените в хода на производството пред двете съдебни инстанции разноски.

По делото в законоустановения срок е постъпил писмен отговор от инж. Г. Р. - Областен управител на Област С. относно въззивната жалба на въззивниците П.Г. и Ж.Г., против постановеното първоинстанционно решение1 237/06.03.2016г., постановено по гр.дело № 2991/2015г. по описа на РС-С.. Молят да бъде оставена без уважение подадената въззивна жалба като изцяло неоснователна, а постановеното решение от Районен съд - гр. С. като правилно, законосъобразно, обосновано постановено при спазване разпоредбите на материалния закон да бъде потвърдено. Считат, че след като от събраните по делото доказателства не се установява, че процесния имот е придобит от ответниците чрез правна сделка или по закон, то за да е тяхна собственост имота следва е бил придобит от тях по давност, като в тази връзка същите се позовават на изтекла в тях полза придобивна десетгодишна давност и в тази връзка възразяват срещу изложените твърдения за придобивна давност. Молят да бъде прието в тази връзка, че имотът винаги е бил държавна собственост и не е излизал от патримониума на Държавата, нито по силата на закона, нито по силата на правна сделка, изтекла придобивна давност в полза на ответниците или друг предвиден в закона способ, поради което молят да бъде оставена без уважение подадената от въззивниците въззивна жалба като неоснователна и да бъде потвърдено постановеното първоинстанционно решение на РС-гр. С., като правилно и законосъобразно..

По делото е постъпило писмо с вх. № 5504/26.04.2016г, изходящо от РС-гр. С., с което са изпратили за разглеждане от Окръжен съд - гр. С. жалба по гр. Дело № 2991/2015г., по описа на РС-С.. С молбата молят делото да им бъде върнато за да се произнесе Районния съд с допълнително решение, след което делото ще бъде върнато отново на Окръжен съд - С., за разглеждане на въззивната жалба.

Съдът намира, че след като пред РС - С. е депозирана молба от инж. Г. В. Р. - Областен управител на Област С., с правно основание чл. 250 от ГГЖ за допълване на решение № 237/06.03.2016г. по гр. дело № 2991/2015г. съответно за произнасяне с допълнително решение на първоинстанционния съд, поради което същото дело следва да се върне незабавно на първоинстанционния съд, а производството по настоящото в.гр.дело № 1158/2016г. по описа на ОС-С. да бъде прекратено, като след влизане на съответния съдебен акт на първоинстанционния съд в законна сила по гр. дело № 2991/2015г. следва да обратно върнато на Окръжен съд - С., за прилагането му по в.гр.дело № 1158/2016г., по описа на Окръжен съд -С..

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА гр.дело № 2991/2015 г. по описа на РС-гр. С., за произнасяне с допълнително решение.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1158/2016г., по описа на Окръжен съд - С..

 

ПОСТАНОВЯВА след влизане на съдебния акт на първоинстанционния съд в законна сила по гр. дело № 2991/2015г., същото дело следва да бъде върнато обратно на Окръжен съд - С., за прилагането му по в.гр.дело № 1158/2016г., по описа на Окръжен съд - С..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


 


ЧЛЕНОВЕ:.