О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   506 /31.05.2016г.                                                 Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 31.05.                                                                                      Година 2016

в закрито заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1160 по описа за 2016 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от адв. Р. М. като пълномощник на жалбоподателите А.А.К., Л.С.М., Ж.Т.К., А.Н.М. и Е.А.В., против Действията на частен съдебен изпълнител по изпълнително дело № 2016...0400713 на ЧСИ Г.И. рег. № ..., район на действие Окръжен съд – С., с която обжалват пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ по същото изпълнително дело в качеството им на длъжници, в частта им относно размера на разноските определени от ЧСИ поради следните съображения:

 

Въззивниците твърдят, че в поканата за доброволно изпълнение за всеки един от тях били посочени разноски по изпълнението.  Към поканата не било приложено постановление за разноските които по силата на чл. 435, ал. 2 ГПК подлежало на обжалване. Твърдят, че поканата за доброволно изпълнение не е от кръга на актовете на съдия изпълнителя, които подлежат на обжалване.

 

Твърдят, че таксите по образуване на делото и по Тарифата за ЧСИ представляват разноски по изп. Дело и като такива следвало да бъдат включени в постановлението за разноските, което от своя страна подлежало на обжалване.

 

Ето защо твърдят, че имало правен интерес от подаването на настоящата жалба независимо от обстоятелството, че всички разноски не били включени в постановлението на ЧСИ, с което са определени разноските по изпълнението. Подробни съображения и оплаквания са изложени в жалбата на жалбоподателите, подадена чрез адв. Р. Момчева.

 

Предвид изложените съображения въззивниците молят да бъдат отменени действията на ЧСИ Г.И. рег. № ..., район на действие Окръжен съд – С. изпълнително дело № 20160400713 – по определяне на разноските в тежест на жалбоподателите относно определените такси по чл. 26 от ТТР и да се намали определеното адвокатско възнаграждение до размера на 200 лева и съдът да задължи съдебния изпълнител да намали същите разноски, ведно със законните последици от това.

 

В законоустановения срок по ГПК е постъпило писмено възражение от “БГ Консулт Инвест” ЕООД – С., с което заемат становище, че жалбата на жалбоподателите се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение по съображения подробно изложени в същото писмено изложение вх. № 9823/12.04.2016г.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ  Г.И., с които моли жалбата на жалбоподателите да бъде оставена без разглеждане като недопустима или ако бъде разгледана по същество да бъде оставена без уважение, по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че първоначално Изпълнително дело под №  2016...0400713 е образувано по молба вх. 7602/16.03.2016г. на взискателя “Б.” ЕООД с ЕИК..., чрез пълномощник адв. З.Д. *** и приложен към същата изпълнителен лист от 09.03.2016г., издаден от Окръжен съд - гр. С. по търг. дело № 1295/2015г. по описа на същия съд. Съгласно приложения изпълнителен лист А.А.К. с ЕГН **********, Д.А.К. с ЕГН **********, Р.Й.В. с ЕГН **********, А.Н.К. с ЕГН **********, Л.С.М. с ЕГН **********, Ж.Т.К. с ЕГН **********, А.Н.М. с ЕГН ********** и Е.А.В. с ЕГН ********** са осъдени да заплатят на “Б.” ЕООД сумите, представляващи двоен размер на платения от ЕТ “М. — Я.” задатък по предварителния договор за продажба на недвижими имоти, сключен на16.02.2009г., което вземане е цедирано на взискателя датата на 24.07.201Зг. от ЕТ “М. — Й. (правоприемник на ЕТ “М. — Я.”"), както следва: А.А.К. — 7 500 лева, Д.А.К. — 7 500 лева, Р.Й.В. — 7 500 лева, А.Н.К. — 7 500 лева, Л.С.М. — 10 000 лева, Ж.Т.К. — 10 000 лева, А.Н.М. — 5 000 лева, Е.А.В. — 5 000 лева, ведно със законната лихва върху сумите, считано от 04.02.2014г. до окончателното им изплащане, 7 410 лева, представляващи разноски по гр. дело .№4208/2014г. по описа на Районен съд — С., както и сумата от 6 820 лева съдебно — деловодни разноски.

 

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. В конкретният случай въззивният съд намира, че подадената жалба е недопустима на две самостоятелни основания, а именно:

На първо място, подадената жалба е просрочена. Длъжниците - жалбоподатели са уведомени за разноските в настоящото изпълнително производство, в т.ч. и за приетия за събиране адвокатски хонорар на пълномощника на взискателя с поканите за доброволно изпълнение, които те са получили както следва:

1.              Л.С.М.- на 23.03.2016г. лично;

2.              Е.А.В. — на 23.03.2016г. лично;

3.              А.А.К. — на 23.03.2016г. лично;

4.              Ж.Т.К. — на 24.03.2016г. лично;

5.              А.Н.М. — на 24.03.2016г. лично;

На основание чл. 435 и сл. от ГПК изготвеното постановление за разноски подлежи на обжалване чрез съдебния изпълнител до Окръжен съд С. в едноседмичен срок от получаване на поканата за доброволно изпълнение от длъжника /чл.436, ал.1 от ГПК/. Следователно за посочените по-горе длъжници срока за обжалване на този акт на ЧСИ е изтекъл, както следва:

1.             За Л.С.М.- на 30.03.2016г.;

2.             За Е.А.В. — на 30.03.2016г.;

3.             За А.А.К. — на 30.03.2016г.;

4.             За Ж.Т.К. — на 31.03.2016г. и за

5.             А.Н.М. —на 31.03.2016г.

Жалбата е постъпила на датата 01.04.2016 г. в деловодството на ЧСИ, представена лично от пълномощника на жалбоподателите адв. Р. Момчева от АК — С., т.е. след законоустановения срок по чл.436, ал.1 от ГПК. На второ място, длъжникът по изпълнението има процесуално право да обжалва постановлението за разноските, включително отказът на ЧСИ да се произнесе по искането за намаляването на адвокатско възнаграждение. Но длъжникът по изпълнението трябва да поиска първо от ЧСИ намаляването на изпълнителните разноски. Едва ако искането му бъде отхвърлено, постановлението на ЧСИ по въпроса за разноските подлежи на обжалване пред съда. В конкретния случай такова искане от взискателите — жалбоподатели до ЧСИ няма. На такова обжалване подлежи актът, с който ЧСИ отхвърля искането на страната по въпроса за намаляване на разноските в изпълнителното производство, а такъв акт до този момент по делото не с постановен, тъй като жалбоподателите не са поискали издаването му. Само отказа на ЧСИ да намали по възражение на длъжника разноските по изпълнението подлежи на обжалване пред Окръжният съд — тогава жалбата би била допустима и следва да се разгледа по същество. А в случая няма надлежен акт на ЧСИ, с който да се отказва намаляване на приетите за събиране разноски, тъй като до него не е било направено такова искане, поради което жалбата на А.А.К., Л.С.М., Ж.Т.К., А.Н.М. и Е.А.В. — длъжници по изпълнително дело № 2016...0400713, чрез пълномощника им адв. Р. М. е недопустима, преждевременно подадена и следва да се остави без разглеждане.

Окръжният съд действа като контролна съдебна инстанция относно законосъобразността на обжалван несъдебен акт, като в чл. 435, ал.2 от ГПК изрично е посочено, че такъв е и постановлението за разноските. Дори и условно да се приеме, че поканата за доброволно изпълнение обективира такова постановление, защото съдържа становище на ЧСИ по въпроса за разноските, то искането за намаляването им следва предварително да се отнесе до ЧСИ. В противен случай ще липсва изрично произнасяне по този въпрос от съдебния изпълнител с последица липса на предмет на жалбата до съда, която се явява преждевременно подадена. Или, съдът не би могъл да санира този пропуск на страната и да се произнесе по довода, направен за първи път с жалбата, с която е сезиран. Защото, по аргумент на общите правила на производствата по ГПК, за да се дължи произнасяне (вкл. да се предприеме действие) от страна на съответния орган (съд, съдебен изпълнител), е необходимо последният да е бил сезиран с такова искане (да е направено пред него такова възражение).

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателите подадена чрез пълномощника им адв. Р. М. се явава просрочена и процесуалнлно недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

          

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл.436, ал.1 от ГПК във връзка с чл. 435, ал.2 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 9025/01.04.2016г., подадена от адв. Р. М. като пълномощник на жалбоподателите А.А.К. с ЕГН **********, Л.С.М. с ЕГН **********, Ж.Т.К. с ЕГН **********, А.Н.М. с ЕГН ********** и Е.А.В. с адрес за съобщения: гр. С., бул. “М. М.” № ., ет. ., ап. .против Действията на ЧСИ Г.И. с рег. № ..., район на действие Окръжен съд – С. по изпълнително дело под № 20087660400982, с която обжалват извършените действия от ЧСИ, а именно: постановление за разноските от 17.03.2016г. по изпълнително дело № 2016...0400713,  по описа на ЧСИ Г. Илчева, като просрочена и процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ВРЪЩА изпълнително дело №20160400713, по описа на ЧСИ Г.И. рег. № ..., район на действие Окръжен съд – С., за продължаване на изпълнителните действия по делото, след влизане на Определението в законна сила.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- П., чрез Окръжен съд – С..

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.