О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 444                                    11.05.2016г.                      град  Стара Загора

 

       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Втори състав

На единадесети май 2016г.

в закрито заседание в следния състав:

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

               ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                        НИКОЛАЙ УРУКОВ 

Секретар: Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

в.ч.гражданско дело № 1163 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

    Производството е на основание чл.274, ал.1, т.2 във вр. с чл.194, ал.3 и чл.233 от ГПК.

 

    Въззивният съд е сезиран на 28.04.2016г. с ч.жалба вх.№ 11724/25.05.2015г. от ответника С.Х.Г. от гр.С., който обжалва частично Определение № 1429/12.05.2015г. по гр.д.№ 3651/2014г. по описа на РС- С., в частта, с която е отхвърлена молбата му за произнасяне от РС по реда на чл.194, ал.2 от ГПК, че разписката за получена сума от 31.08.2009г. е неистински документ и същият да бъде изпратен на прокуратурата заедно със съдебния акт. Прави кратки фактически и правни оплаквания в този смисъл.

 

    Частната жалба е изпратена на 17.06.2015г. на противната/ищцовата/ страна- видно от приложения Списък. Липсват данни по делото в законния 1- седмичен срок по чл.275, ал.1 от ГПК да е подаден Отговор от ищцата П.И.Ч. от гр.С..

 

    Въззивният съд, след като се запозна с изложеното във в.ч.жалба, като съобрази, че липсва писмен Отговор от другата страна, като анализира постановеното от РС Определение, както и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено следното:

    С Определение № 1429/12.05.2015г. по гр.д.№ 3651/2014г. по описа на РС- С./л.196- 197 от делото на РС/, молбата на ответната страна/частен въззивник/ по реда на чл.194, ал.2 и 3 от ГПК е отхвърлена с аргумента, че делото е прекратено поради отказ от иск от ищцата, а не е приключил с Решение по същество, за да е необходимо първоинстанционния РС да се произнася с изрично Определение по реда на чл.194, ал.3 във вр. с ал.2 от ГПК.

Настоящият въззивен ОС- С. счита, че с оглед проведения под на делото пред РС и неговото приключване чрез прекратяване поради отказ по реда на чл.233 от ГПК от иска по чл.240 от ЗЗД от ищцата не налагат и не задължават  първоинстанционния РС да се произнася след това с нарочно свое Определение по исканията на ответника/частен въззивник/ по реда на чл.194, ал.3 във вр. с ал.2 от ГПК. Това би станало или с Определение в хода на съдебното дирене след приемането на 2 бр. заключения на съдебно- графологичните експертизи от РС/което не е било своевременно поискано от съответната ответна страна и не е направено служебно от РС/, или би станало с окончателното Решение по същността на процесния спор по чл.240 от ЗЗД, ако по делото беше приключено съдебното дирене, беше даден ход на устните състезания и делото бе обявено за решаване/което не е била направено поради отказ от иска от самата ищца по реда на чл.233 от ГПК/.

Поради което в атакуваната му част това съдебно Определение се явява напълно мотивирано, законосъобразно и правилно, и следва да се потвърди, като се остави без уважение процесната частна жалба, като изцяло неоснователно, необосновано и недоказано, ведно със законните последици от това.

   

Настоящото въззивно съдебно Определение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред по- горен съд.

 

    Ето защо, предвид гореизложените мотиви и на основание чл.274, ал.1, т.2 във вр. с чл.194, ал.3 и чл.233 от ГПК, въззивният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

    ПОТВЪРЖДАВА в атакуваната му част Определение № 1429/12.05.2015г. по гр.д.№ 3651/2014г. по описа на РС- С., в частта, с която е отхвърлена Молбата на ответника С.Х.Г. от гр.С. за произнасяне от РС- С. по реда на чл.194, ал.2 и 3 от ГПК, че разписката за получена сума от 31.08.2009г. е неистински документ и същият да бъде изпратен на прокуратурата заедно със съдебния акт.

 

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:           

 

 

 

                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

            

 

             2.