О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 442                                    11.05.2016г.                      град  Стара Загора

 

       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Втори състав

На единадесети май 2016г.

в закрито заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

               ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                        НИКОЛАЙ УРУКОВ 

 

Секретар: Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

в.ч.гражданско дело № 1164 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

    Производството е на основание чл.274, ал.1, т.2 във вр. с чл.402, ал.2 и 3 и чл.403, ал.2 от ГПК.

 

    Въззивният съд е сезиран на 28.04.2016г. с ч.жалба вх.№ 11723/25.05.2015г. от ответника С.Х.Г. от гр.С., който обжалва изцяло Определение № 1440/13.05.2015г. по гр.д.№ 3651/2014г. по описа на РС- С., с която е отхвърлена молбата му  и е освободена внесената от ищцата парична гаранция по поисканото обезпечение на заведения иск по чл.240 от ЗЗД. Счита, че атакуваното от него Определение е незаконосъобразно, тъй като тогава още не бил изтекъл за него законния 1- месечен срок за евентуално завеждане на иск против ищцата. Прави подробни фактически и правни оплаквания в този смисъл.

 

    Липсват данни по настоящото в.ч.гр.д. и по приложеното приключено първоинстанционно гр.д. тази Частната жалба да е била изпратена и връчена на противната/ищцовата/ страна, както и тя да е подала евентуално в законния 1- седмичен срок по чл.275, ал.1 от ГПК писмен Отговор против ч.жалба.

 

    Въззивният съд, след като се запозна с изложеното във в.ч.жалба, като съобрази, че липсва писмен Отговор от другата/ищцовата/ страна, като анализира постановеното от РС Определение, както и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено следното:

    С Определение № 1440/12.05.2015г. по гр.д.№ 3651/2014г. по описа на РС- С./л.192 от делото на РС/, молбата на ответната страна/частен въззивник/ по реда на чл.403, ал.2 от ГПК е била отхвърлена, а молбата на ищцата за връщане на внесената от нея парична гаранция по делото е била изцяло уважена с аргумента, че делото е прекратено поради отказ от иск от ищцата, и в дадения му законен 1- месечен срок по чл.403, ал.2, изр.2, пр.2 от ГПК ответникът/ч.жалбоподател/ не е представил пред РС каквито и да са писмени доказателства, че е завел съдебен иск против ищцата по това прекратено гр.дело, за евентуално причинените му вреди.

Настоящият въззивен ОС- С. счита, че с оглед приключването на делото от РС чрез прекратяването му поради отказ от иска по чл.240 от ЗЗД от ищцата по реда на чл.233 от ГПК, и предвид непредставянето от ответника/ч.въззивник/ в рамките на дадения му от РС законен 1- месечен срок по чл.403, ал.2, изр.2, пр.2 от ГПК/както пред първоинстанционния РС, така и пред настоящия въззивен ОС/ на каквито и да са писмени доказателства, че е завел съдебен иск против ищцата по това прекратено гр.дело, за евентуално причинените му вреди, оплакването му се явява изцяло неоснователно, необосновано и недоказано. Поради което то следва да се отхвърли изцяло, като се потвърди напълно атакуваното от него Определение на РС, ведно със законните последици от това.

 

Поради което атакуваното съдебно Определение на РС се явява напълно мотивирано, законосъобразно и правилно, и следва да се потвърди, като се остави без уважение процесната частна жалба, като изцяло неоснователно, необосновано и недоказано, ведно със законните последици от това.

   

Настоящото въззивно съдебно Определение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред по- горен съд.

    Ето защо, предвид гореизложените мотиви и на основание чл.274, ал.1, т.2 във вр. с чл.402, ал.2 и 3 и чл.403, ал.2 от ГПК, въззивният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

    ПОТВЪРЖДАВА изцяло Определение № 1440/13.05.2015г. по гр.д.№ 3651/2014г. по описа на РС- С..

 

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:           

 

 

 

                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

            

 

             2.