ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

 

Номер  497                             27 май  2016 Година                  Град Стара Загора    

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 27 май  …………...……..………..през две хиляди и  шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

Членове:        РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

             МАРИАНА МАВРОДИЕВА           

                                       

Секретар…………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от ……………….. съдия ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гражданско дело номер 1179………………………..по описа за 2016 година.  

 

Производството е образувано по въззивна жалба на М.Г.Б., подадена чрез особения й представител адв. И.Н., против решение № 78 от 15.01.2016 г., постановено по гр.дело № 3944/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд.

Въззивният съд констатира,че с определение от 19.02.2016г. на М.Г.Б. въз основа на нейна молба е назначен за особен представител адв.И.Н. ***, като същия е подал от нейно име въззивна жалба в законоустановения срок- на 07.03.2016г. След това обаче с молба от 07.03.2016г. М.Б. е поискала да бъде избран друг адвокат от колегията, който да бъде неин процесуален представител пред въззивната инстанция, като е изложила подробни съображения за това. По това искане съдът се е произнесъл с определение на 08.03.2016г. като е оставил без уважение искането и е указал на същата да заяви в 3-дневен срок от получаване на съобщението дали поддържа въззивната жалба, която е подал адв. И.Н.. Становище от страната не е постъпило по делото.

На 23.03.2016г. е депозирана до РС-Стара Загора нова молба, озаглавена “жалба“ от М.Г.Б., с която се иска от съда да отмени определението си от 08.03.2016г., с което е оставено без уважение искането й за назначаване на друг процесуален представител по делото като бъде разпоредено да бъде назначен друг адвокат от АК-Стара Загора, който да я представлява пред съда на втора инстанция. На 05.04.2016г. е подадена и молба от адвокат И.Н., с която същия заявява, че не споделя доводите, изложени от М.Б. относно искането й той да бъде заменен с друг адвокат, но за да се чувства същата, че са й защитени интересите подава настоящата молба, с която си прави отвод от производството.

Въззивният съд констатира, че по тези молби РС не се е произнесъл, а вместо това е изпратил делото на ОС-Стара Загора за произнасяне по въззивната жалба.

Въззивният съд намира, че следва да прекрати образуваното пред ОС-Стара Загора производство и върне делото на РС за произнасяне по горните искания. В случая администриращия въззивната жалба съд – РС-Стара Загора е следвало да се произнесе по исканията на страната и на адв. Н., който е заявил изрично, че си прави отвод от производство и също като страната желае да бъде определен на същата друг адвокат, който да я представлява пред въззивната инстанция. Съгласно разпоредбата на чл.26 ал.5 от Закона за правната помощ назначеният повереник, защитник или особен представител може да бъде заместен по искане на органа по чл.25 ал.1 или 2 по реда, по който е назначен. От друга страна съгласно чл.25 ал. 5 от Закона за правната помощ при възможност адвокатския съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се предоставя правна помощ. Ето защо въззивният съд намира, че следва да върне делото на РС, който да се произнесе по исканията, направени от страната и назначеният й адвокат, като с оглед резултата от произнасянето по молбите следва да се предприемат и съответните процесуални действия по администриране на жалбата. 

В допълнение следва да се посочи, че макар, че Старозагорският районен съд изрично е дал на М.Б. 3-дневен срок да заяви дали поддържа подадената от адвокат И.Н. въззивна жалба, то страната не е заявила изрично дали я поддържа или не, а наличието на въззивна жалба е предпоставка за образуване на въззивното производство, поради което следва да се изясни и този въпрос от първоинстанционният съд преди да бъде изпратено делото на горната инстанция.

Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на районния съд за изпълнение на горните указания-произнасяне по постъпилите молби на М.Б. и адв.И.Н..

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело №1179/2016г. на Старозагорския окръжен съд.

 

          ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за произнасяне по постъпилите молби, цитирани в съобразителната част на настоящото определение.

 

         С оглед резултата от произнасянето по молбите,  делото да се изпрати на Окръжен съд –Стара Загора за произнасяне по въззивната жалба.

 

                         

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: