Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 174                                             01.06.2016 г.                     град С.З.

 

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На десети май                                                                                        2016 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                          

Секретар:  Н.К.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 2 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното :

        

Производството е по реда на чл.49 във вр. с чл.52 и чл.86 от ЗЗД.

 

Образувано е по искова молба от В.Б.Г., действаща като майка и законен представител на малолетното си дете Б.Е.Г. против ОУ „Кирил и Методий” с. К, Община К.. Твърди, че на 19.08.2011 г., докато синът й играел в двора на училището в с. К, Община К. претърпял телесно увреждане. По време на игра със свои приятели се спънал и паднал на греблото на снегорин, паркиран в двора на училището, като се наранил тежко в областта на пояса. Откаран бил с линейка в МБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович” гр. С.З. и бил приет по спешност в урологичното отделение, като на 20.08.2011 г. бил опериран, при което му бил отстранен десния бъбрек. Престоят му в болницата продължил 10 дни. Изписан бил с препоръка за терапия и въздържане от каквото и да било физическо натоварване. Травмата му причинила разстройство на здравето, болки и страдания по време на манипулациите и по време на възстановителния период, продължил до месец февруари 2012 г.. Причинената му травма налагала строг диетичен режим, забрана да спортува. С експертно решение му била определена 50% инвалидизация. Станал затворен, често неспокоен и раздразнителен, не желаел да говори за случилото се, плашел се от силен шум. По повод инцидента от Регионалния инспекторат по образованието гр. С.З. била извършена проверка и било констатирано, че директорът на училището е нарушил заповед № РД09-1583/09.09.2009 г., като не е осигурил необходимите условия за възпрепятстване достъпа на МПС на територията на училището, което създало условия за настъпване на увреждането. Ето защо моли съда да се осъди ответника да й заплати сумата от 37 500 лв., представляваща разликата между размера на уважената частична претенция и пълния претендиран размер от 40 000 лв., като обезщетение за претърпени неимуществени вреди поради причиненото на Б.Е.Г. на 19.08.2011 г. увреждане, ведно със законната лихва, считано от 19.08.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.

 

Ответникът ОУ „Кирил и Методий” с. К, Община К., представлявано от Директора Мария Божилова, чрез адв. С.А. взема становище, че предявения иск е неоснователен, като излага подробни съображения за това. Сочи, че изложените в ИМ факти относно механизма на нараняване са неверни. Вещите, причинили травмата били собственост на трето лице и по силата на чл. 50 от ЗЗД то следвало да отговаря за причинените вреди. Липсвало виновно поведение от страна на директора на училището, поради което и не можело да бъде ангажирана отговорността му по чл. 49 от ЗЗД. Твърди, че не бил доказан механизма на нараняването, виновното поведение на ответника и причинната връзка. Освен това инцидентът станал по време на  лятната ваканция, когато отговорност за децата носят родителите им.

 

            Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

 

Между страните не се спори, а от доказателствата по делото е установено, че на 19.08.2011 г., докато играел в двора на училището в с. К, Община К. детето Б.Е.Г. претърпял телесно увреждане, довело до отстраняването на десния бъбрек със спешна оперативна интервенция.

 

От приложеното към настоящето дело приключило гр. дело № 1684/2013 г. по описа на РС К., се установява, че със влязло в сила съдебно решение № 347/07.11.2014 г. по в. гр. дело № 1330/2014 г. на СтОС е отменено решение № 168 гр. дело № 1684/2013 г. по описа на РС К., в частта му, с която искът е отхвърлен до размер на 2 250 лв., като е осъдено ОУ „Кирил и Методий” с. К, Община К. да заплати на В.Б. като майка и законен представител на малолетното си дете Б.Е.Г.  сумата от 2 250 лева, по предявен частичен иск от претенция в размер на 80 000 лв., представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди от непозволено увреждане на Б.Е.Г. на 19.08.2011г., намалено поради съпричиняване, ведно със законната лихва, считано от 19.08.2011 г. до окончателното изплащане.

 

По делото е представено писмо изх.№ 1154 от 31.07.2012г. на РИО - С.З. от което се установява, че в резултат на извършената проверка, РИО – С.З. взема становище, че действително в училището се паркирали селскостопански машини и техника. При огледа на училището се  установило, че директорът не бил осигурил необходимите условия за да възпрепятства достъпа на моторни превозни средства на територията на училището и не изпълнил задълженията си съгласно заповед № РД 09-1583/09.09.2009г. на министъра на образованието, младежта и науката / Съгласно която е необходимо да се предприемат действия от директорите на училищата по осъществяване на строг контрол върху достъпа на МПС в недвижимите имоти, ползвани от ръководените от тях институции. Следва да се забрани влизането и паркирането на МПС на територията на ръководените институции, с изключение на автомобили, осигуряващи условия за осъществяване на образователно- възпитателния процес или на трети лица, с които са налице договорни отношения/. Достъпът до двора на училището не бил ограничен, липсвала врата. На много места оградата също липсвала.

 

 

От писмо изх. № И-435/29.01.2014г на МБАЛ „К." ЕООД е видно,че на 19.08.2011г. Б.Г. е приет в ФМСП К., извършена е консултация с хирург, направена е ехография на вътрешни органи, след което е насочен към ОРБ С.З. за лечение. От медицинската документация, намираща се в МБАЛ С.З. е видно, че детето е постъпило по спешност в 02 ч. на 20.08.2011 г., извършени са били необходимите изследвания, след което е оперирано. В изготвената епикриза № 512 от УО е видно, че при постъпване в болницата Б. е имал коликообразни болки в дясната лумбална област в следствие на травма на същата. Има хематурия, датираща от 3 часа. Окончателната му диагноза е руптура на десен бъбрек. Детето е изписано на 31.08.2011 г. в добро общо състояние, без болкови синдром, с препоръки за стриктно спазване на назначената терапия и освобождаване от физическо натоварване.

 

От постановление № 3507/12.10.2012г. на ОП С.З. безспорно се установява, че на 19.08.2011г. в двора на ОУ “Кирил и Методий” в с. К, общ. К. е имало паркирана селскостопанска техника, собственост на “Агроскеч” ООД – с.К, с управители Милко и Митко Скечалиеви от същото село. Същия ден малолетния син на жалбоподателката играел със свои приятели в училищния двор и в хода на играта се е наранил тежко на греблото на снегорин, оставен паркиран наблизо, собственост на горецитираната фирма. Вследствие получената травма, детето било прието в медицинско заведение и оперирано по спешност, като хирургически е бил отстранен единия му бъбрек.

           

По делото са събрани гласни доказателства: От показанията на свидетелката Т.С.О. се установява, че детето по време на игра в училище в с.К се наранява и в последствие постъпва в болницата в гр.К., след което е транспортирано по спешност в С.З.. На следващия ден или след два дни разбрала, че  бъбрека на детето е отстранен. Видели го на 4-5 ден, когато позволявали свиждане в болницата в С.З.. Видимо изглеждал зле. Не говорел. Изпитвал болка поради състоянието в което се намирал и психически бил доста наранен от случилото се. Не се усмихвал. Не изглеждал по начина, по който те го познавали от преди това. 2-3 месеца почти бил обездвижен в къщи. Майка му го придружавала до тоалетна. Спазвал диета, предписана му от лекарите специалисти. Нямал физическата възможност да става, да ходи до тоалетна дори сам. Имал болки, които в последствие казвал, че ги чувства вътре в тялото си, а не от външната операция. През този период не посещавал училище. Подигравали го неговите съученици, че не можел на 100 процента да  играе с тях.

 

М.С.С. установява, че през 2011 г. живеел до двора на училището “Свети Кирил и Методий” в с.К. Занимава се със земеделие и производство на семе от бял трън. Сочи, че има трактор с челно гребло за сняг, с височина 1.20м. - 1.30м., като гредите влизали под трактора. Ползвал двора на училището за 2-3 дни като площадка за сушене, тъй като се изисквало семето да бъде сухо. Твърди, че през 2 часа влизал и излизал с трактора в двора, но никога не го оставял. Свидетелства, че никой не му е разрешавал, не са му правили забележка, просто нямало къде другаде да го оставя. Никой от управата на училището не знаел. Двора бил ограден, но оградата била съборена. Мястото където разпръсквал белия трън не било видимо от администрацията на училището. Оградата я сложили след инцидента.

 

Нели Ненкова Паунова установява, че е учителка от 2 години в основно училище “Кирил и Методий”. Първоначално била преподавател по история и по география, а тази година била вече и по физическо. Познава ученика Б. много добре. Посещавал часовете по физическо и активно участвал в тях. По никакъв начин не се отличавал от останалите ученици. Вземал активно участие в организираните игри, в дадената загрявка в началото на часа. Справял се с задачите, които му поставяла.

 

   От назначената по делото съдебно-медицинска експертиза се установява, че се касае за дете претърпяло закрита травма на дясна лумбална област, довела до травматични промени в десен бъбрек, което е наложило отстраняването на десния бъбрек със спешна оперативна интервенция по медицински показания. На десети следоперативен ден пациентът е дехоспитализиран в соматично здраве с дадени препоръки за двигателен и хигиенно диетичен режим. Отстраняването на чифтен паренхимен орган по медицински показания позволява поемането на функцията му от другия, което в конкретния случай е видимо и от проведеното ехографско изследване на 15.04.2016 година, където се установява работна хипертрофия на левия бъбрек. При възникване на заболяване на пикочната система не е изключено влошаване на здравословното състояние на Б.Е.Г..

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Съобразно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, който виновно е причинил другиму. За да възникне задължението за обезщетяване на вреди, респективно правото на пострадалото лице да търси обезвреда, следва да се установят елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане: наличие на деяние, което да е противоправно, да е извършено виновно, да е причинило вреди и тези вреди да са в причинно - следствена връзка с извършеното. Вината се предполага и не е нужно да се доказва от ищците, предвид законовата презумпция на чл.45, ал.2 от ЗЗД.

С оглед на събраните по делото доказателства, съдът намира за безспорно установено, че Б.Г. е претърпял болки и страдания, както от получената травма в момента на удара, така и в последствие по време на лечението, а и след него. Отстраняването на бъбрека е довело до трайно му увреждане и определяне на 50 % степен на увреждане без чужда помощ. От медицинските документи и заключението на съдебно – медицинска експертиза е установено, че детето следва да се ограничава в игрите, да се щади от натоварване и до края на живота си да търпи ограничения, за да запази другия си бъбрек здрав и функциониращ. Безспорно е установено, че увреждането е причинено от падането му върху гребло на трактор, собственост на фирмата на Скечелиеви, паркирано в училищния двор.

Установи се също, че е налице неправомерно поведение на директора на ответното училище, под формата на бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задълженията му по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в училището, чрез забрана на влизане и паркиране на МПС на територията на ръководеното от него училище. Цитираната по – горе заповед на МОНМ изисква осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд на територията на училището не само през време на учебната година, а и през останалото време, през време на ваканцията на децата. В този смисъл са и констатациите на РИО - С.З. в отговора по жалбата на В.Г., където се приема, че директора на училището в с. К е нарушил задълженията си съгласно заповед на Министъра от 09.09.2009 г., като не е осигурил необходимите условия за да възпрепятства достъпа на МПС на територията на училището. 

Причинната връзка е зависимост, при която деянието е предпоставка за настъпване на вредата, а тя е следствие на конкретното действие или бездействие на деликвента. Възможно е деянието да не е единствената причина за резултата, но това не изключва отговорността за деликт, а само определя нейния обем. Деянието е необходимо условие за настъпване на вредата тогава, когато при мисленото изключване на поведението на деликвента, тя не би настъпила, т.е. когато при това изключване неправомерния резултат не би настъпил. В този случай, ще е налице причинна връзка между поведението на деликвента и настъпилия вредоносен резултат.

От така установената фактическа обстановка по делото, съдът намира, че е налице причинно - следствена връзка между бездействието на директора на училището и настъпилите на ищеца вреди, в резултат на претърпения инцидент в двора на училището. Причинно – следствена връзка е налице доколкото, ако директорът на училището бе предприел нужните действия по ограничаване на достъпа до двора на училището на моторни превозни средства, процесното увреждане не би настъпило. Вината се предполага съгласно законовата презумпция на чл.45 ЗЗД.

Отговорността по чл. 49 от ЗЗД има обезпечително гаранционна функция и произтича от вината на натоварените с извършване на работа лица. Тя е отговорност на лицата, които са възложили другиму извършване на някаква работа при настъпили вреди, причинени при или по повод на тази работа. Безспорно е по делото, че директорът на училището е лице, на което са възложени функции по управление на общообразователната институция от Министъра на образованието. За неговите действия, при и по повод управлението на училището, отговорност носи училището.

Предвид изложените съображения първоинстанционния съд намира, че може да се направи обоснован извод, че са налице елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане, съгласно чл.49, във вр. чл.45 от ЗЗД.

Претенцията на ищеца, в размер на 37 500 лв., представляваща разликата между размера на уважената частична претенция и пълния претендиран размер от 40 000 лв., като обезщетение за претърпени неимуществени вреди поради причиненото на Б.Е.Г. на 19.08.2011 г. увреждане е основателна и следва да бъде уважена. В случая  върху сумата се дължи законната лихва, считано от датата на увреждането - 19.08.2011 г., до окончателното изплащане на сумата.

           

            По отношение на направеното искане за присъждане на разноски съдът намира следното: в последното съдебно заседание, ответникът е направил възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ищеца. Видно от представеният по делото договор за правна защита и съдействие № 46398/23.12.2015 г. и фактура от 24.04.2016 г. е договорено и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 2 400 лв.. Съгласно правилото на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за минималните размери на адвокатското възнаграждение в конкретния случай минималното адвокатско възнаграждение е в размер на 1 655 лв. и до този размер следва да бъде намалено. С оглед изхода на делото, на ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски в горния размер. На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Старозагорския окръжен съд разноски в размер на 1500 лв. държавна такса по делото и сумата 200,10 лева, представляваща възнаграждение за вещо лице.

 

Водим от горните мотиви Старозагорският окръжен съд,

                                                  

   Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА ОУ „Кирил и Методий” с. К, Община К. гр. да заплати на В.Б.Г. ЕГН ********** като майка и законен представител на малолетното си дете Б.Е.Г. ЕГН **********,***  сумата от 37 500 / тридесет и седем хиляди и петстотин лева/ лева, представляваща разликата между размера на уважената частична претенция и пълния претендиран размер от 40 000 лв., като обезщетение за претърпени неимуществени вреди, поради причиненото на Б.Е.Г. увреждане на 19.08.2011 г., ведно със законната лихва, считано от 19.08.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.

 

ОСЪЖДА ОУ „Кирил и Методий” с. К, Община К. гр. да заплати на В.Б.Г. ЕГН ********** като майка и законен представител на малолетното си дете Б.Е.Г. ЕГН **********,***  сумата от 1655 лева представляваща адвокатско възнаграждение.

           

            ОСЪЖДА ОУ „Кирил и Методий” с. К, Община К. да заплати по сметка на Старозагорския окръжен съд сумата в размер на 1700,10 лева, разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред Пловдивския апелативен съд.

 

           

                                                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….