Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 175                                           02.06.2016 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На седемнадесети май                                                                       2016 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Н.К.,

Прокурор: Вероника Гьонева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 28 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 2, ал.1, т. 3 от ЗОДОВ.

 

Ищецът К.О.Г. твърди в ИМ, че на 10.08.2009 г. бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № Зм - 232/ 2004г. по описа на Областна дирекция на МВР - Стара Загора за извършено престъпление за това, че като съдружник в „НАРКТИКА" ООД използвал счетоводни документи с невярно съдържание с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери -престъпление по чл. 257, ал. 1 вр. чл. 256 предл. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. През 2012 г. отново бил извикан пред разследващия орган и този път бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № зм 241/ 2012г. по описа на ОД МВР - Стара Загора, прок. Преписка № 1543/ 2012г. по описа на ОП- Стара Загора през 2012г. за същите престъпления чрез същия търговец и за същия период. Сочи, че наказателното преследване срещу него продължило и досъдебното производство било внесено за разглеждане с обвинителен акт в ОС - Стара Загора. Образувано било НОХД № 44/ 2014г. по описа на Старозагорски окръжен съд. С разпореждане от 10. 02. 2014 г. съдията - докладчик по делото прекратил съдебното производство и върнал делото на Окръжна прокуратура за отстраняване на недостатъците в обвинителния акт съгласно указанията на съда. Тъй като Окръжна прокуратура - Стара Загора не могла да отстрани указаните им недостатъци в обвинителния акт, същата с Постановление № 1543 от 24. 02. 2015г. прекратила частично наказателното производство за престъпление по чл. 257, ал. 1, предл. 1 /отм./ вр. чл. 256, предл. 2 /изм./ вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК. Със същото постановление ОП- Стара Загора изпратила материалите по делото на РП- Стара Загора за продължаване на разследването срещу ищеца. В последствие с Постановление за прекратяване на наказателното производство от 25.05.2015 г. на Районна прокуратура гр. Раднево прекратила цялото наказателно производство поради настъпила давност изцяло на престъплението, в което бил обвинен. През времето, през което бил привлечен в качеството му на обвиняем, му била наложена мярка за неотклонение „подписка". Ищецът твърди, че образуваното наказателно производство било пречка да започне нормална работа. Имал и наложена забрана да напуска пределите на Р България. Бил наеман на работа временно и в повечето случаи не по установения от закона ред за кратко, което било и продължава да е крайно унизително за него. В следствие на образуваното наказателното производство станал по - затворен, тъй като изпитвал срам и унижение. Притеснявал се от изхода на това производство, дали няма да бъде осъден. Страхувал се за съдбата и живота на семейството му - децата и съпругата ми. Производството се отразило на развитието му като личност. Страдал от безсъние, имал кошмари, тъй като бил принуден да се защитава за да падне тежкото обвинение. Ето защо моли съда да постанови решение с което да осъди ответниците солидарно да заплатят на ищеца сумата в размер на 50 000 лв., както следва:

- сумата от 40 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вследствие на воденото срещу него наказателно преследване по ДП 232/2004 г. по описа на ОД на МВР Стара Загора, ДП № ЗМ 241/2012 г. на ОД на МВР Стара Загора ПП № 1543/2012  на ОП Стара Загора, ПП № 222/2015 . на РП Раднево;

- сумата от 5 000 лв. представляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие на търпяната в продължение на 6 години принудителна мярка “подписка”;

- сумата от 5000 лв. представляваща обезщетение за неимуществени вследствие на наложената в продължение на повече от 6 години административна мярка забрана за издаване на международен паспорт и забрана за напускане пределите на РБългария, ведно със законната лихва върху сумите, считано от дата на прекратяване на наказателното производство - 25.05.2015 г., до окончателното им заплащане, както и направените по делото разноски.

 

Ответникът чрез ОП Стара Загора изразява становище, че предявения иск е допустим, но неоснователен и недоказан по основание и размер. В ИМ не са ангажирани доказателства за твърдините неимуществени вреди. Претендираното обезщетение намира за силно завишено съобразно критериите на чл. 52 от ЗЗД.

 

Ответникът МВР гр. София, чрез държавен експерт Д.П.Л., в който взема становище, че ИМ е нередовна и следва да се остави без уважение. Освен това сочи, че ИМ е недопустима за разглеждане от настоящия съд в частта в която е предявен иск за сумата от 5000 лв. представляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие на наложената в продължение на повече от 6 години административна мярка забрана за издаване на международен паспорт и забрана за напускане пределите на РБългария, тъй като същия следва да се разглежда по реда на АПК. По отношение на предявения иск срещу МВР, счита същия за изцяло недопустим, тъй като МВР, като ЮЛ не е носител на материална и процесуална легитимация по него. По същество оспорва исковете изцяло по основание и размер. Претендира за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.  

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното от фактическа страна:

 

Видно от ДП № ЗМ 232/2004 г. на ОД на МВР Стара Загора се установява, че с постановление на 10.08.2009 г. ищецът бил привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление за това, че през периода 01.04.2003 – 16.06.2003 г. и периода 01.08.2003 – 15.09.2003 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери на “Нарктика” ЕООД е ползвал счетоводни документи с невярно съдържание, като по този начин укрил данъчни задължения по ЗДДС в размер на общо 1 050 562,35 лв.  - престъпление по чл. 257, ал. 1 вр. чл. 256 предл. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

От постановление от 10.04.2012 г. по ПП № 1543/2012 г. на ОП Стара Загора се установява, че са отделени материалите по ДП № 232/2004 г. на ОД на МВР Стара Загора, касаещи самостоятелната престъпна дейност на ищца като отделна преписка. 

 

От постановление от 12.04.2012 г. по ПП № 1543/2012 г. на ОП Стара Загора се установява, че  е образувано досъдебно производство срещу ищеца за това, че като съсобственик в фирма „НАРКТИКА" ЕООД Стара Загора с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери е ползвал счетоводни документи с невярно съдържание, като по този начин укрил данъчни задължения в особено големи размер - 1 050 562,12 лв.  - престъпление по чл. 257, ал. 1 вр. чл. 256 предл. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

Видно от ДП № ЗМ 241/2012 г. на ОД на МВР Стара Загора се установява, че на 14.08.2013 г. ищецът бил привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление за това, че като съсобственик в фирма „НАРКТИКА" ООД Стара Загора в условията на продължавано престъпление с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери на “Нарктика” ООД е ползвал счетоводни документи с невярно съдържание, като по този начин укрил данъчни задължения в особено големи размер - 507152,86 лв.  - престъпление по чл. 257, ал. 1 вр. чл. 256 предл. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

От образуваното НОХД № 44/2014 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, с разпореждане от 10.02.2014 г. съдията - докладчик по делото прекратил съдебното производство и върнал делото на Окръжна прокуратура за отстраняване на недостатъците в обвинителния акт съгласно указанията на съда.

 

С Постановление от 24.02.2015 г. по ПП № 1543/2012 г. на Окръжна прокуратура - Стара Загора е прекратено частично наказателното производство за престъпление по чл. 257, ал. 1, предл. 1 /отм./ вр. чл. 256, предл. 2 /изм./ вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК. Със същото постановление ОП- Стара Загора е изпратила всички  материалите по ДР 241/2012 г. по описа на ОД на МВР Стара Загора на РП- Стара Загора за продължаване на разследването срещу ищеца.

 

С Постановление от 25.05.2015 г. по ПП № 222/2015 г. Районна прокуратура гр. Раднево е прекратила цялото наказателно производство по ДП № 241/2012 г. на ОД на МВР Стара Загора /ПП 222/2015 г. на РП Раднево/ срещу ищеца, поради настъпила давност изцяло на престъплението.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно съдебната практика /Тълкувателно решение № 3 от 22.04.2005 г. на ВКС по тълк.д.№ 3/2004 г., ОСГК/, процесуалните действия, извършени преди изтичането на давността или амнистиране на деянието, не дават право на обезщетение, защото са били законни. Ако наказателното производство продължи по искане на обвиняемия или подсъдимия или прокурорът внесе предложение за оправдателна присъда, право на обезщетение има лицето, признато за невинно с влязла в сила присъда. Ако обаче наказателното производство е било образувано преди наказателното преследване да е погасено по давност, не е било продължено по реда на чл.21 ал.2 НПК с оправдаване на лицето, за времето преди изтичане на давността от държавата не може да се търси обезщетение.

 

В случая не е спорно, че с Постановление от 25.05.2015 г. Районна прокуратура гр. Раднево е прекратила цялото наказателно производство срещу ищеца по ДП № 241/2012 г. на ОД на МВР Стара Загора поради настъпила давност на престъплението, поради което исковата претенция на ищеца за сумата 40 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вследствие на воденото срещу него наказателно преследване по ДП 232/2004 г. по описа на ОД на МВР Стара Загора, ДП № ЗМ 241/2012 г. на ОД на МВР Стара Загора, ПП № 1543/2012 г. на ОП Стара Загора, ПП № 222/2015 г. на РП Раднево е неоснователна и следва да се отхвърли като такава. След като процесуалните действия, извършени преди изтичането на давността или амнистиране на деянието са били законни, неоснователни при това положение  са претенциите на ищеца за сумата от 5 000 лв. представляваща обезщетение за неимуществени вред вследствие на търпяната в продължение на 6 години принудителна мярка “подписка”, както и за сумата от 5 000 лв. представляваща обезщетение за неимуществени вследствие на наложената в продължение на повече от 6 години административна мярка забрана за издаване на международен паспорт и забрана за напускане пределите на РБългария.

 

            По отношение на разноските:       при този изход на делото, на ищеца не следва да се присъждат разноски. Ответникът ПР България, чрез ОП Стара Загора не е направил разноски и няма искане за присъждане на такива. Ответникът ОД на МВР е направил искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, като съобразно правилото на чл. 10, ал. 2 от ЗОДОВ с отхвърляне на иска, ищецът следва да бъде осъден да му заплати такова в размер на 2030 лв..

           

Мотивиран от горното, съдът 

 

                         Р  Е  Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.О.Г., с ЕГН **********,*** против ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СОФИЯ, и ОД на МВР София иск по чл. 2, т. 3, от ЗОДОВ, за заплащане на: сумата от 40 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вследствие на воденото срещу него наказателно производство по ДП 232/2004 г. по описа на ОД на МВР Стара Загора, ДП № ЗМ 241/2012 г. на ОД на МВР Стара Загора, ПП № 1543/2012 г. на ОП Стара Загора, ПП № 222/2015 г. на РП Раднево; сумата от 5 000 лв. представляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие на търпяната в продължение на 6 години принудителна мярка “подписка”; сумата от 5000 лв. представляваща обезщетение за неимуществени вследствие на наложената в продължение на повече от 6 години административна мярка забрана за издаване на международен паспорт и забрана за напускане пределите на РБългария, ведно със законната лихва върху сумата, считано от дата на прекратяване на наказателното производство - 25.05.2015 г., до окончателното им заплащане, като неоснователни и недоказани.

 

ОСЪЖДА К.О.Г., с ЕГН **********,*** да заплати на ОД на МВР София сумата от 2 030 лв., /две хиляди и тридесет лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :………………………..