О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 590                                     27.06.2016г.                       град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Четвърти граждански състав

на двадесет и седми юни 2016 г.

в закрито заседание в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 7 по описа за 2016 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.105 и чл.108 от ГПК и във вр. с чл.2, ал.1, т.1 т.3 от ЗОДОВ.

 

След като се запозна с изложеното в първоначалната Искова молба на ищеца вх.№ 290/11.01.2016г./л.3- 8 от делото/ и с Уточняващата му молба вх.№ 6414/17.05.2016г./л.102- 103 от делото/, с доказателствата по делото, и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

    В първоначалната Искова молба от ищеца Д.Н.Б. паричната му претенция срещу ответника  Прокуратурата на Република България/ПРБ/ по ЗОДОВ е в размер на общо 40 000 лв., като при уточнението в рамките на тази обща сума от 40 000 лв. отделните му претенции са за парични обезщетения в размери съответно 25 000 лв., 10 000 лв. и 5 000 лв.- тоест всяка една от тях е за размер не повече от 25 000 лв. по смисъла на чл.104, т.4 от ГПК, която се явява границата между родовата местна подсъдност между РС- Ст.Загора и ОС- Ст.Загора.

 

    Следователно по Исковата молба след уточнението й е вече налице родова неподсъдност на исковите претенции пред настоящия посочен първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора, за което съдът следи служебно съгласно разпоредбата на чл.119, ал.1 от ГПК.

Предвид на което производството по делото следва да се прекрати пред неправилно посочения в Исковата молба родово настоящ ОС- Ст.Загора, ведно със законните последици. Като след влизане в законна сила на настоящото Определение, делото следва да се изпрати по правилата на родовата подсъдност на надлежния родово и местно компетентен РС- гр.Стара Загора, съгласно чл.118, ал.2, изр.1 във вр. с ал.1 от ГПК.

 

Настоящото съдебно Определение може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от съобщаването на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС- гр.Ст.Загора пред въззивния му ПАС- гр.Пловдив съгласно правилата на чл.121 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.105- 121 от ГПК и във вр. с чл.2, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОДОВ, първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

 

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по образуваното първоинстанционно гр.д.№ 7/2016г. по описа на ОС- Ст.Загора поради констатирана липса на родова компетентност за разглеждане на исковете по спора.

 

РАЗПОРЕЖДА след влизане в законна сила на настоящото съдебно Определение делото да се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на компетентния първоинстанционен РС- гр.Ст.Загора.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва от всяка от страните в 1- седмичен срок с частна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

   

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :