О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 534                                         08.06.2016 г.                              гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на осми юни                                                  две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МАВРОДИЕВА

гражданско дело № 60 по описа за 2016 г.

        

Постъпила е искова молба от К.Ж.К. против Районна прокуратура – Сливен, с която се претендира заплащане на сумата от 50 000 лв.  за задържане, което не е било зачетено, с правно основание чл.2, ал.3 от ЗОДОВ.

 

С разпореждане от 13.05.2016г. съдът е констатирал нередовности в исковата молба и я е оставил без движение, с указания до ищеца в едноседмичен срок да:  представи поправена искова молба, в която изложи обстоятелствата, на които основава иска си; посочи конкретно действие, бездействие или акт на ответника, от което твърди, че е претърпял вреди, като обоснове твърденията си; посочи претърпените вреди, като ги конкретизира по вид, степен, интензитет и др.; индивидуализира увреждащото действие и претърпените вреди по време, място, номер на прокурорска преписка или наказателно дело и др.; формулира искане, в съответствие с изложените обстоятелства; внесе държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на ОС - Ст.Загора и представи по делото платежния документ; посочи всички доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, както и представи писмените си доказателства; Завери представените с исковата молба копия от документи по надлежния ред; представи препис от исковата молба и приложенията към нея за ответника – РП - Сливен.  Съобщил е на ищеца, че при неизпълнение на указанията в срока, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото- прекратено.

 

Съобщението, с което е връчен препис от разпореждането от 13.05.2016г. е получено от ищеца лично на настоящия му адрес – Затвора – гр.Стара Загора, VІІ група  на 25.05.2016г. Срокът за поправяне на нередовностите е изтекъл на 01.06.2016г., без да са поправени нередовностите на исковата молба.

 

С оглед на неотстраняване на констатираните нередовности на исковата молба в разпореждане от 13.05.2016г., съдът намира, че са налице предпоставките на чл.129, ал.3 от ГПК за връщане на исковата молба на ищеца и за прекратяване на производството по делото.

 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ВРЪЩА исковата молба вх.№ 6137/12.05.2016г. на К.Ж.К., ЕГН **********, с адрес: *** –VІІ група.

                  

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 60/2016г. по описа на Старозагорския окръжен съд.  

 

         Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на ищеца, пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :