О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 605                               30.06.2016 г.                        град  С.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На тридесети юни                                                                        Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН М.

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Трифон М. гражданско дело номер 68 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е на основание чл. 104, ал. 1, т. 4 от ГПК.

 

Образувано е по искова молба от А.А.К., Д.М.Ч., И.Ш.Б., К.Н.М., Б.М.Ю. и С.К.Ю. – двамата като наследници на М. Б. Ю., Р.М.К., С.М.С., С.О.Н., Х.А.Ч., всички от с. Х., чрез адв. А.С. против  Прокуратура на РБ с която молят съда да постанови решение с което да осъди ответника да заплати на:

- А.А.К. сумата в размер на 22 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане;

-  Д.М.Ч. сумата в размер на 22 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане;

  - И.Ш.Б. сумата в размер на 22 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане;

- К.Н.М. сумата в размер на 22 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане;

- Б.М.Ю. и С.К.Ю. общо сумата в размер на 22 300 лв. /или по 11 150 лева за всеки от тях/, представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане;

- Р.М.К. сумата в размер на 22 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане;

- С.М.С. сумата в размер на 22 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане;

- С.О.Н. сумата в размер на 22 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане;

- Х.А.Ч. сумата в размер на 22 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили от незаконно задържане на сумата от 12 500 евро по досъдебно производство № 245/2006 г. по описа на ОД на МВР Х. за периода 15.08.2006 г.  до 14.04.2014 г., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното й заплащане, както и всички разноски, направени от ищците в настоящето производство.

 

По делото е проведена процедура за размяна на книжа съгласно чл. 131 от ГПК. В срока за отговор е постъпил такъв от ОП С. в който прави възражение за родова неподсъдност на спора. По отношение на претендираните обезщетения от ищците А.А.К., Д.М.Ч., К.Н.М., Б.М.Ю. и С.К.Ю. – двамата като наследници на М. Б. Ю., С.М.С., С.О.Н., Х.А.Ч., възразява за недопустимост на исковете по чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ, тъй като спрямо същите не са повдигнати и поддържани обвинения в хода да наказтелното производство, поради което претенциите им следва да се разгледат по общия ред. Като допустими в  настоящето производство следва да се приемат исковете на И.Ш.Б.Р.М.К..

 

Съгласно нормата на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ГПК исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет са подсъдни на окръжен съд като първа инстанция. На районния съд са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция по правилото на чл. 103 от ГПК.

 

В процесния случай са предявени обективно съединени искове всеки с цена под 25 000 лв., които безспорно не са сред изключенията, визирани в нормата на чл. 104 от ГПК. Размерът на цената по искове за парични вземания е търсената сума /чл. 69, ал. 1, т. 1 ГПК/, поради което цената на иска, представляваща обезщетение за имуществени вреди за всеки ответник, възлиза на сумата 22 300 лв. и макар сборът им да прави сумата от 200 700 лв., това не променя подсъдността. Родово компетентен да се произнесе по тях е районният съд. Възражението на ОП С. е основателно и следва да бъде уважено. Следва освен това да се отбележи, че за родовата подсъдност, съдът следи служебно.

 

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради родова неподсъдност на спора, като делото следва да бъде изпратено на компетентния съд, съгласно специалната местна подсъдност по чл. 7 от ЗОДОВ / настоящия адрес или седалището на увредения/ – Районен съд К..

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 68/2016 г. по описа на ОС С., поради родова неподсъдност на спора.

 

            ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Районен съд К..

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на страните по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ……………………