Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 199                                 22.06.2016 година                       гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 25 май                                                                                         2016 година

В открито заседание в следния състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:         РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                    

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1121 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивната жалба на С.С.П. и Д.Г.П., подадена от адв. М.Г., против решение № 1290 от 18.01.2016г., постановено по гр.дело № 4809/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлен предявения от  С.С.П. и Д.Г.П. против Г.З.А., З.Р.П. и П.Р.П. иск за делба на поземлен имот с идентификатор № 68850.516.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот гр.Стара Загора, п.к.6000, ул. …№ …, с площ 426 кв.м. при квоти: за С.С.П. - 137/412 кв.м. ид. ч. /лична собственост/, за С.С.П. и Д.Г.П. 145/412 кв. м. ид. ч. при режим на СИО и 130/412 кв. м. ид. ч. като общ дял на ответниците, като неоснователен и недоказан.                

Въззивниците считат, че обжалваното решение е неправилно. При постановяването му са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, същото е необосновано, неправилно са приложени материалноправни норми и не е съобразена задължителната съдебна практика. Излагат подробни съображения. Молят съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло решението на първоинстанционния съд, като неправилно и да допусне съдебна делба на процесното дворно място при посочените в исковата молба дялове, както и да им присъди направените по делото разноски.

 

Въззиваемите З.Р.П. и П.Р.П., чрез пълномощника си адв. Й.М., оспорват изцяло като неоснователна въззивната жалба. Считат, че оплакванията в жалбата са неоснователни, първоинстанционното решение е правилно – постановено в съответствие с материалния закон – чл.34 и чл.38 от ЗС, както и обосновано с оглед събраните по делото доказателства. Излага подробни съображения. Намира, че правилно съдът е приложил разпоредбата на чл.38 от ЗС. Земята, върху която е построена жилищната сграда, по силата на посочената разпоредба,  е обща част, поради което не може да се дели и не може да бъде предмет на разпореждане  отделно от сградата или на отделни обекти в нея, както и да се изнася на публична продан. Цитира съдебна практика. Моли съдът да потвърди първоинстанционното решение.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Предявен е иск за делба на недвижим имот с правно основание чл. 34 ЗС, във вр. с чл. 341 и сл. ГПК, като производството е във фаза по допускане на делбата.

В исковата си молба ищците твърдят, че с ответниците са съсобственици на процесния недвижим имот. Молят да бъде допуснат до делба при квоти: за С.С.П. - 137/412 квадратни метра идеални части /лична собственост/, за С.С.П. и Д.Г.П. 145/412 квадратни метра идеални части при режим на съпружеска имуществена общност и 130/412 квадратни метра идеални части като общ дял на ответниците, както и съдът да извърши всичко необходимо до окончателното ликвидиране на съсобствеността между тях.

Ответниците чрез пълномощника си оспорват предявения иск като недопустим предвид разпоредбата на чл.34 ал.1и чл.38 ал.3 от ЗС и молят същия да бъде отхвърлен като недопустим.

От представените писмени доказателства по делото се установява, че с нотариален акт № 181, дело № 630/1952г., П.А.Д. продава на К.П. и Н.Ж. къща с квадратура 67 кв.м., намираща се до самата улица и идеална част от дворното място, равняваща се на 70 кв.м., в които квадратни метра не влиза мястото, върху което е построена двуетажната постройка. С договор за покупко-продажба / нот. акт № …, дело № ... П.А.Д./К./ продава на Д.М. и Г.А. втория етаж от двуетажната жилищна сграда с 50 кв.м. застроено място и 80 кв.м. празно място като идеална част от дворното място, находящо се в гр. Стара Загора, ул.  С договор за покупко-продажба / нот. акт № …, дело № …. П.А.Д. /по баща К.Х./ продава на д-р П.М. първия етаж от двуетажната жилищна сграда с 57 кв.м. застроено място и 88 кв.м. празно място като идеална част от процесното дворно място. От нот. акт № …, дело № ... се установява, че Д.М. продава на Г.А. и Р.А. собствената си идеална част от закупения през 1953г. имот, а именно: 1/2 идеална част от 130/412.50 кв.м. идеални част от дворното място и 1/2 идеална част от втория етаж от двуетажната жилищна сграда с прилежащите помещения.

През 1988г. Държавата, като собственик на процесното дворно място, отстъпва право на строеж /надстрояване/ на трети етаж от жилищната сграда на П.П. и Д.П., видно от констативен нот. акт № …, дело № ..., издаден на основание договор за отстъпване на право на строеж от 25.02.1988г.

Видно от представения по делото нотариален акт за дарение на недвижим имот № …, т. …, рег. № …по н.д. № …г., К.С.Ж. е дарила на С.С.П. следния свой недвижим имот: 137/412 кв.м. ид.ч. от дворно място /без сградите в него/, находящо се в гр. Стара Загора, ул…., цялото дворно място от 412 кв.м. 

Видно от представения по делото нот. акт за собственост на недвижим имот № …, т…., дело …г. П.Р.П. и Д.И.П. са признати за собственици въз основа на отстъпено и реализирано право на строеж на недвижим имот – жилище – апартамент, представляващ надстройка на трети жилищен етаж от жилищна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, ул. … № …, построена върху държавно дворно място, имот пл. № 1947, в кв. 8 по плана на гр. Стара Загора, който апартамент е със застроена площ 89.79 кв.м., а съгласно договора за отстъпване право на строеж 102.17 кв.м.

С описаната като приложение към констативен нот. акт № …, дело № ... Заповед № …от ... на кмета на Община Стара Загора е отменено отчуждаването на собствената на К.С.Ж. 137/412 кв.м. идеални части от процесното дворно място без сградите в него.

Със Заповед № …от …. на Община Стара Загора е отменено отчуждаването на дворното място през 1985 г., заедно с масивна жилищна сграда със застроена площ от 86.-13 кв.м. и масивна изба със застроена площ от 17.82 кв.м., собствено на Г.А. и наследници на Р.А.- Г.А., З.П. и П.П. - всички за 130/412 кв.м. и на наследниците на П.М.- М.М. и П.М., всички за 145/412 кв.м. от дворното място.

По делото е представен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № …, т…., рег. № …, дело № …г., с който П.П.М. продава на С.С.П. своя собствен недвижим имот, а именно: 145/412 кв.м. ид.ч. от дворно място, находящо се в гр. Стара Загора, ул. …, цялото дворно място с площ по нотариален акт 412 кв.м., а по скица 426 кв.м., заедно и реално със самостоятелен обект в сграда, находящ се в дворното място, заемащ целия І-първи етаж от масивна двуетажна жилищна сграда, със застроена площ на етажа 86.13 кв.м., състоящ се от три стаи, салон, кухня и тоалетна, заедно със западната половина от избата, ведно със съответния процент ид.ч. от общите на сградата и от правото на строеж върху дворното място, който обект, съгласно схема № 2073 на самостоятелен обект в сграда.

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение. От същото се установява, че е налице етажна собственост в построената в имота сграда. В тази етажна собственост съществуват три самостоятелни обекта, регистрирани и в кадастралната карта на града, както следва: самостоятелен обект с идентификатор 68850.516.82.1.1., собственост на С.С.П., с предназначение жилище-апартамент. Самостоятелният обект заема част от Първия етаж на сградата; Съгласно приложената по делото Схема № 15-469386-19.12.2014 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.516.82.1.2, същият е собственост на Г.З.А. и на Р.П.А.. Самостоятелният обект заема част от Втория етаж на сградата; На самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.516.82.1.3, същият е собственост на П.Р.П. и Добринка Иванова Пейкова. Самостоятелния обект заема част от Третия етаж на сградата. В тази сграда с идентификатор 68850.516.82.1, части от етажи принадлежат на различни собственици и съответно им се полагат общи части, регламентирани в чл. 38 от Закона за собствеността.

Вещото лице сочи, че според чл. 19, ал.1 т.1 от ЗУТ, при урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, минимално допустимото лице в градовете е най-малко 14 м., а минимално допустимата повърхност е 300 кв.м. Съгласно чл. 19, ал.4 от ЗУТ, при делба на поземлени имоти, реално обособените части не могат да бъдат с размери по-малки от минимално определените в ал.1, намалени с 1/5, т.е. 11.20 м. за лице и 240 кв.м. за повърхност. Вещото лице сочи, че съществува възможност въз основа на разпоредбата на чл. 19, ал.6 от ЗУТ, за нежилищно застрояване или за други нужди без застрояване, размерите на урегулираните поземлени имоти да се определят с подробен устройствен план, съобразно санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания и съответните устройствени правила и норми. Вещото лице сочи, че в конкретния случай, УПИ VІ-1947 в кв.8 на гр. Стара Загора, с площ 412 кв.м. може да бъде разделен на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, запазвайки съществуващата сграда по посочения вариант.

          Заключението е компетентно и добросъвестно изготвено, не е оспорено от страните по делото, поради което съдът го възприема изцяло.

          При така установената фактическа обстановка въззивният съд намира, че правилно и законосъобразно Старозагорският районен съд е приел, че делбата на процесния недвижим имот е недопустима с оглед разпоредбата на чл.34 от ЗС, поради което предявеният иск за делба следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.

            Съгласно чл. 34, ал.1 от ЗС съсобственикът винаги може да поиска делба на обща вещ. Изключение от това правило се допуска за случаите, посочени в закона, или когато това произлиза от предназначението на вещта. Недопустимостта на делбата в тези случаи произлиза от забраната на закона и от естеството и предназначението на съсобствената вещ. Тези случаи са следните: недопустима е делба на съсобствен парцел, когато в него има самостоятелни сгради на съсобствениците, които са изключени от съсобствеността; на дворни места, в които е изградена или впоследствие образувана етажна собственост, както и в случаите, когато в съсобствения парцел е изградена постройка от съсобственик. В посочените случаи, които са близки по характер на етажната собственост, дворното място е в положение, аналогично на общата част при етажната собственост, затова делбата е недопустима.

В конкретния случай правилно и законосъобразно първоинстанционният съд  е приел, че е налице етажна собственост, с оглед заключението на вещото лице. Недопустима е делба на съсобствен парцел, в който има сграда, в която етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици. В настоящият случай, сградата и отделните етажи са изключени от съсобствеността и принадлежат на отделни съсобственици на парцела, върху който са построени и който е общ. Парцелът е обща част и съсобствеността върху него е неразделна свързана със сградата. С оглед на това  е недопустима, съгласно чл. 38, ал.3 от ЗС, делбата на общи части. Това е така, тъй като при отчуждаване на дворното място със сградата и след отмяната на отчуждаването е създадена етажна собственост. В този случай, по отношение на земята, върху която е построена сградата намира приложение разпоредбата на чл. 38, ал.1 от ЗС. След създаването на етажната собственост дворното място физически не се е променило, но вече съставлява обща част на сградата и собствениците на самостоятелни обекти в нея, какъвто е настоящият случай, участват в етажната собственост, съгласно разпоредбите на Закона за собствеността. В този случай, идеалните части от дворното място, както и другите общи части могат да бъдат предмет на делба заедно с обекта, към който се припадат по силата на разпореждането на закона. В настоящият случай не може да бъде извършена реална делба на дворното място, тъй като в него е изградена етажна собственост, а съгласно т.1, б.”е” от ППВС № 2/1982 г. не може да се иска делба на парцели, в които е изградена етажна собственост, което е видно и от заключението на вещото лице.

          Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че правилни са крайните изводи на съда, а именно, че делбата на процесния недвижим имот е недопустима с оглед разпоредбата на чл. 34 от ЗС, поради което следва да отхвърли предявеният иск за делба като неоснователен и недоказан.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което следва изцяло да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

С оглед изхода на делото, а именно неоснователност на въззивната жалба, следва въззивниците да бъдат осъдени да заплатят на въззиваемите направените разноски за настоящата инстанция, които са в размер на500 лв.- адвокатско възнаграждение.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

          Р Е Ш И :     

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1290 от 18.01.2016г., постановено по гр.дело № 4809/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА С.С.П., ЕГН ********** *** и Д.Г.П., ЕГН ********** *** /съдебен адрес: адв. М.Г. *** да заплатят на З.Р.П., ЕГН ********** *** и П.Р.П., ЕГН ********** *** сумата от 500 лв. / петстотин лева/, представляваща направените разноски пред въззивната инстанция - за адвокатско възнаграждение.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

 


                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: