Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер  201                               28.06.2016 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 01 юни                                               две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                    ЧЛЕНОВЕ:РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                        МАРИАНА МАВРОДИЕВА

СЕКРЕТАР: …П.В. …………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1151 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Ант 11”ЕООД – гр. Стара Загора, подадена от адв. Т.Б., против действията на ЧСИ  И.С. по ИД № 223/2016 г.

  Жалбоподателя„Ант 11”ЕООД – гр. Стара Загора е трето лице – наемател, на основание договор за наем от 30.04.2015 г. сключен между него и длъжника по ИД № 223/2016 г. „Форстрейд 13” ЕООД – гр. Стара Загора,  чиито права са засегнати от изпълнителните действия – въвод във владение на недвижими имоти подробно описани във въззивната жалба.

  Моли на основание чл.437, ал.2 от ГПК съдът да разгледа жалбата му и след като се убеди в истинността на основанията му, изложени във нея, да постанови решение, с което да отмени  принудителното изпълнение – насрочения въвод във владение на 20.04.2016 г. от 10.00 ч., като неправилно и незаконосъобразно.

Взискателят в изпълнителното производство  „Авита-ВА-Т.” СД в несъстоятелност, чрез Е.Н.П.  - постоянен синдик на дружеството в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 74/2014 г. по описа на СтОС счита, че подадената жалба е недопустима и по същество неоснователна, тъй като въводът във владение е насрочен за предаване на недвижими имоти, върнати  в масата на несъстоятелността на „Авита-ВА-Т.” СД – гр. Стара Загора /в несъстоятелност/ след успешно проведени  от синдика отменителни искове и на основание чл.647, ал.1, т.6 от ТЗ, и договорът за наем на жалбоподателя е сключен с лицето, срещу което е проведен отменителния иск  и е вписан в имотния регистър на 30.04.2015 г. – преди образуване на производството по делото, по което е издаден изпълнителния лист. Излага подробни съображения. Намира, че жалбоподателят няма никакви права над недвижимите имоти, които да може да противопостави на собственика,  нито вещни, нито облигационни, тъй като законът дава възможност за защита на трети лица, които заявяват права върху имотите – предмет на изпълнителното производство, но само ако ги владеят, а наличието на договора за наем не би могло да направи жалбоподателя владелец. Въззиваемият намира, че жалбата е недопустима, тъй като предвид разпоредбата на чл.435 от ГПК настоящото действие – насрочване на въвод във владение не подлежи на обжалване. Дори съдът да приеме, че жалбоподателя има право като трето лице да обжалва като лице, което  ползва имотите на основание договор за наем, който е бил сключен преди образуване на делото, по което е постановено решението, което се изпълнява, и не е прекратен, то жалбата отново е недопустима  като преждевременно подадена. Такова лице, при това ако е владелец, а не държател, може да се защити срещу извършен въвод, но не е предвидена защита за неговото насрочване. Моли съдът да остави подадената жалба без разглеждане като недопустима. В случай, че съдът приеме, че е допустима, моли да я остави без уважение  като неоснователна.

Длъжникът в изпълнителното производство „ФОРСТРЕЙД 13“ ЕООД гр.Стара Загора редовно и своевременно призовани, не изпращат представител и не вземат становище по въззивната жалба.

ТД на НАП гр.Стара Загора редовно и своевременно призовани не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ И.С., който счита, че подадената въззивна жалба е недопустима, а по същество е неоснователна. Сочи, че не е налице задължителното условие, визирано в ал.5 – жалбоподателят да е владелец на имота – обект на въвод, и в правната теория и практика няма съмнение, че наемателят е само държател, а не владелец на наетата вещ. Цитира съдебна практика.

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, извършени по изпълнително дело № 20168700400223по описа на ЧСИ И.С. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Жалбите е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна.

Изпълнително дело № 20168700400223 по описа на ЧСИ- И.С. с район на действие ОС-Стара Загора е образувано на 29.03.2016 г. със страни "АВИТА - ВА – Т." СД/в несъстоятелност/ като взискател и "ФОРСТРЕЙД 13" ЕООД като длъжник, във връзка с представен изпълнителен лист, издаден по т.дело № 183 по описа на ОС Стара Загора за 2015 год.

Видно от изпълнителния лист, длъжникът "ФОРСТРЕЙД 13" ЕООД следва да предаде на взискателя "АВИТА - ВА – Т." СД /в несъстоятелност/ владението на 3 бр. недвижими имоти, представляващи :

Сграда Краварник   с родилно   отделение   с площ от   525 кв.метра,    находяща   се в стопански двор в с.Коларово;  Сграда Краварник   със   стая   за   гледачи,   с   площ от   530 кв.метра,   находяща   се в стопански двор в с.Коларово   и Нива с площ от 17,245 дка, находяща се в землището на с. Коларово.

С оглед на това и в изпълнение на представения изпълнителен лист ЧСИ  е насрочен въвод във владение на посочените имоти за 20.04.2016 год. от  10.00 часа.

За насрочения въвод страните са надлежно и лично уведомени - ПДИ връчена на длъжника на 05.04.2016 год. и съобщение  връчено на взискателя на 04.04.2016 год.

На 12.04.2016 год., трето лице - "АНТ 11" ЕООД гр.Стара Загора депозира жалба с правно основание чл. 435 ал.5 от ГПК, обоснована с твърдение, че дружеството жалбоподател е владелец на горепосочените имоти на основание договор за наем, сключен с длъжника "ФОРСТРЕЙД 13" ЕООД на 30.04.2015 год.

Въззивният съд намира, че жалбата е неоснователна. Безспорно жалбоподателят като страна по договора за наем се явява държател, а не владелец на процесните имоти. Наемателят е само държател, а не владелец на наетата вещ и той държи вещта за собственика владелец. В конкретния случай, жалбоподателят сочи, че правното му основание да ползва обектите е договора за наем, а не някакво друго обстоятелство, от което евентуално да произтича вещноправен ефект.

С оглед на това съдът намира, че не са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.435 ал.5 от ГПК, съгласно която въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иск, решението по който се изпълнява. В случая безспорно третото лице – жалбоподател не е владелец на процесните имоти, поради което и жалбата му се явява неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                         Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Ант 11”ЕООД – гр. Стара Загора, подадена от адв. Т.Б., против действията на ЧСИ  И.С. с район на действие ОС – Стара Загора по ИД №20168700400223 - насрочен  въвод във владение на недвижими имоти в с. Коларово, като неоснователна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: