Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 197 …………………22.06.2016 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и пети май……..…………………………………….……Година 2016              

В публично заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В. ……………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1153………по описа за 2016…………година.

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на ТД на НАП гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора- присъединен взискател, против Протокол за разпределение на суми от 19.02.2016 г. по изп.дело № 20147650401528 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765, предявен на 07.03.2016 г.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение на сумите е неправилно, тъй като по отношение на НАП като присъединен взискател с право на удовлетворение по чл.136, ал.1, т.6 ЗЗД не били разпределени суми. Постановено било остатъкът от продажната цена в размер на 29063.05 лв. да бъде разпределен след представяне на изпълнителен лист от взискателя. Развива подробни съображения и моли разпределението да бъде отменено.

 

        В срок са постъпили писмени възражения от взискателят “Алфа Банк” АД чрез клона си “Алфа Банк- клон България” КЧТ гр.София, с които се взема становище, че разпределението е законосъобразно, а жалбата- неоснователна. Излага подробни съображения и моли жалбата да бъде отхвърлена и потвърдено предявеното на 07.03.2016 г. разпределение от 19.02.2016 г. със събрана сума от реализирана публична продан от ЧСИ Г.И.. С молба, депозирана на 20.05.2016 г., “Юробанк България” АД гр.София,  като правоприемник на “Алфа Банк- клон България”, поддържа становището, изразено в писмените възражения.

 

        С молба- становище от 20.05.2016 г. “Агенция за събиране на вземания” АД гр.София заявява, че няма претенции към настоящото разпределение с оглед на това, че продаденият имот е ипотекиран в полза на “Алфа Банк”, която се ползва с право на удовлетворяване преди тях.

 

        Длъжниците П.И.М. и Д.М.С. не вземат становище по жалбата. 

 

        “Прокредит Банк” ЕАД гр.София и Община- Стара Загора също не вземат становище по жалбата.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

 

        Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК.

         Изпълнителното производство е образувано по молба на „Алфа Банк" АД, към която са били приложени изпълнителен лист от 05.09.2014 г. и изпълнителен лист от 18.09.2014 г., издадени по ч.гр.дело № 3748/2014 г. на Районен съд- Стара Загора. Съгласно първия изпълнителния лист солидарните длъжници Д.М.С. и П.И.М. са осъдени да заплатят на банката- кредитор сумите: 5142.30 евро- частична претенция за главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 28.08.2014 г. до изплащане на вземането; 4049.35 евро- просрочена лихва върху редовна главница за периода от 17.12.2011 г. до 16.08.2014 г.; 1098.34 евро-наказателна лихва върху просрочена главница за периода от 17.12.2011 г. до 27.08.2014 г.; 980.07 евро- наказателна лихва върху просрочена лихва за периода от 17.01.2012 г. до 27.08.2014 г. и 1475.22 лева- разноски по делото, а съгласно втория изпълнителен лист същите длъжници са осъдени да заплатят солидарно сумата от 21.72 евро, представляваща застрахователна премия.

 

        Видно от приложената по делото молба за вписване на законна ипотека, вписана в СВ- Стара Загора в том …, акт № …, вх. рег. № …г., длъжниците Д.М.С. и П.И.М. са учредили в полза на „Алфа Банк" АД ипотека върху свой собствен недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.83.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на АГКК, с адрес на имота: гр.Стара Загора, ул. „…" № …, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.83, с площ по документ: няма данни, брой нива на обекта 1, прилежащи части: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата, подробно описани, а по документ за собственост: апартамент № …, находящ се в гр.Стара Загора.ул. “…" № …, вх…., ет…., в кв.103 по плана на града, със застроена площ от 78.76 кв. м, състоящ се от: кухня, дневна, две спални, сервизни помещения, при граници: от изток- двор, от запад- стълбище и апартамент № 4, от север- двор, от юг- апартамент №  4, заедно с принадлежащото му избено помещение № 24- ІІ, с полезна площ от 5.66 кв. м, при граници: от изток- двор, от запад- коридор, от север- мазе № 23, от юг- мазе № 25, както и заедно с 2.020 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Учредената ипотека обезпечава изплащането на кредит за закупуване на описания по- горе недвижим имот в размер на 25000 евро, заедно с лихвите, разноските, евентуалните неустойки и други съгласно Договор за банков кредит № 37-36/27.03.2006 г. В молбата за образуване на изпълнителното дело взискателят изрично е посочил, че приложеният изпълнителен лист е само за просрочието по договора за кредит и е уведомил ЧСИ, че към момента банката не е обявила целия кредит за предсрочно изискуем. В издадената от Старозагорския районен съд заповед № 2165/04.09.2014 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК по ч.гр.дело № 3748/2014 г. също е посочено, че претендираните от банката суми са единствено за просрочени неплатени суми по договора за кредит с настъпил падеж, без да е обявен остатъкът от кредита за предсрочно изискуем.

 

        Длъжниците са получили покани за доброволно изпълнение, ведно с приложените към тях копия от изпълнителните листове и заповедта по чл.417 ГПК, както следва: П.И.М.- лично на 19.12.2014 г. и Д.М.С.- лично на 05.01.2015 г. С поканите за доброволно изпълнение длъжниците са били уведомени за наложената възбрана върху ипотекирания недвижим имот, както и за насрочения опис на имота за 16.01.2015 г. На 16.01.2015 г. съдебният изпълнител е извършил опис на процесния имот, на който длъжниците са присъствали и е съставил протокол. Били са насрочени публични продажби на описания недвижим имот, както следва: 1/ за периода от 07.04.2015 г. - 07.05.2015г. при начална цена за имота 82146 лева, която е обявена за нестанала поради неявяване на купувач; 2/ за периода от 22.06.2015 г.- 22.07.2015г. при начална цена за имота 65716.80 лева /80 на сто от цената при предходната продан/, която също е обявена за нестанала поради неявяване на купувач; 3/ за периода от 28.09.2015 г.- 28.10.2015г. при начална цена за имота 74077 лева- също обявена за нестанала поради неявяване на купувач; 4/ за периода от 07.12.2015 г.- 07.01.2016 г. при начална цена за имота 59261.60 лева /80 на сто от цената при предходната продан/. При тази продан за купувач на имота е обявен Н.И.И., подал единствено валидно наддавателно предложение, за сумата от 59507 лева, който е внесъл предложената от него цена в законоустановения срок съгласно чл.492, ал.3 ГПК.

След влизане в сила на постановлението за възлагане на продадения недвижим имот на 01.02.2016 г., ЧСИ е изискал от НАП и Община Стара Загора справка за публичните задължения на страните и за неплатения данък за продадения недвижим имот и след получаването им е изготвил протокол за разпределение на постъпилата сума, който е предявен на 07.03.2016 г. Постъпилата цена за имота в размер на 59507 лева е разпределена както следва:

        - На основание чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД: За взискател: 1881.12 лева- изпълнителни разноски, от които 288 лева платени от взискателя авансови такси, 66 лева платени държавни такси, 445.04 лева платена такса по т.20 ТТРЗЧСИ, 100 лева платено възнаграждение за вещо лице и 982.08 лева прието за събиране адвокатско възнаграждение на пълномощника на взискателя; За ЧСИ: 1189.80 лева- неплатени авансови такси по т.4- 300 лева, т.5- 600 лева, т.10- 36 лева, т.11- 120 лева, т.12- 36 лева, т.13- 36 лева и т.31- 61.80 лева с вкл. ДДС съгласно ТТРЗЧСИ.

        - На основание чл.136, ал.1, т.2 ЗЗД за Община Стара Загора: 349.44 лева;

        - На основание чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД сумата от 56086.64 лева е разпределена както следва: За взискател: 24962.30 лева, представляващи вземането на взискателя съгласно приложения по делото изпълнителен лист; За ЧСИ: 2061.29 лева, представляващи пропорционална такса по т.26 ТТРЗЧСИ, изчислена върху събраната сума.

        - На основание чл.459 ГПК ЧСИ е заделил остатъка от продажната цена на ипотекирания имот в размер на 29063.05 лева и е разпоредил тази сума да се разпредели след представяне на изпълнителен лист от взискателя. В тази част разпределението е обжалвано.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:        Съгласно разпоредбата на чл.460 ГПК, ако събраната сума по изпълнителното дело е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най- напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Разпределението се извършва като се подреждат по реда на привилегиите, определени в чл.136 ЗЗД, участващите в разпределението притезания и се поставят на последно място притезанията на хирографарните кредитори. Безспорно е, че съгласно чл.458 ГПК държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. По делото са изискани и получени преди изготвяне на разпределението удостоверение по чл.191 ДОПК, изх.№ 240371601509255/05.02.2016 г., на НАП, от което е видно, че длъжникът П.И.М. има публични задължения в размер на 44723.93 лева и удостоверение по чл.191 ДОПК, изх.№ 240371601510944/09.02.2016 г. на НАП, според което длъжникът Д.М.С. има публични задължения в размер на 1445.48 лева. Съдебният изпълнител е длъжен да разпредели сума за погасяване на тези вземания и без възлагане от държавата при наличие на достатъчна сума и при спазване на реда по чл.136 ЗЗД. Безспорно е обаче, че вземането на ипотекарния кредитор е привилегировано по реда на чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД- от стойността на ипотекирания имот. Това негово право е преди правото на всички останали кредитори, в т.ч и на държавата. Правото на кредитора да бъде удовлетворен чрез публична продан на ипотекирания имот е неделимо, поради което той може да изнесе на публична продан целия имот за част от дълга- всяка част от дълга е обезпечена с целия имот.

 

        В случая, в резултат на проведената публична продан ипотекираният имот е възложен на определен купувач, а по сметка на съдебния изпълнител е постъпила сумата 59507 лева. Съдебният изпълнител e извършил разпределение, като е включил в него вземанията на всички кредитори, описал ги е по основание и размер и при наличието на предпоставките на чл.460 ГПК е отделил суми за изплащане на вземанията, които се ползват с предпочтително удовлетворение. Остатъкът от продажната цена на ипотекирания имот в размер на 29063.05 лева на основание чл.459 ГПК е заделил, като е разпоредил тази сума да се разпредели след представяне на изпълнителен лист от взискателя -ипотекарен кредитор. Както бе посочено по- горе, видно от писмените доказателства по делото, длъжниците са се съгласили, че имотът обезпечава изплащането на цялата заета от банката- кредитор сума в размер на 25000 евро, заедно с лихвите, комисионните и разноските, а в приложената по делото Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК по ч.гр.дело № 3748/2014 г. на РС- Стара Загора е посочено, че претенцията на банката е частична- само за просрочени неплатени суми по договора за кредит с настъпил падеж, без да е обявен остатъкът от кредита за предсрочно изискуем. Въпреки, че към момента на изготвяне на разпределението, ипотекарният кредитор не е разполагал с изпълнителен лист за остатъка от обезпеченото вземане, правилно съдебният изпълнител не е разпределил сумата, надхвърляща претенцията по първия лист за следващите кредитори по реда на чл.136 ЗЗД, тъй като вземането на ипотекарния кредитор, обезпечено с продадения имот, не е удовлетворено изцяло. Съгласно разпоредбата на чл.459, ал.2 ГПК кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека се смята за присъединен взискател, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. Това е така, тъй като след осъществяване на принудителното изпълнение върху имота и влизане в сила на постановлението за възлагане, купувачът от публичната продан ще придобие имота чист от вещни тежести. По този начин правата на ипотекарния кредитор ще бъдат осуетени. Обстоятелството, че към момента на проданта същият не разполага с изпълнителен лист за цялото вземане също не е пречка за защита на вземането му. Именно защото той е присъединен по право взискател, след осребряване на обезпечението, нему се заделя сума по сметката на съдебния изпълнител и тя му се предава след представяне на изпълнителен лист. Законът дава на обезпечения с ипотека взискател време за снабдяване с изпълнителен титул, какъвто може и да не е налице в момента на разпределението. Припадащата част на този кредитор се запазва до представяне на изпълнителен лист, а при отмяна на обезпечението, заделената сума се разпределя отново или се връща на длъжника, ако обезпечението бъде отменено. Обстоятелството, че след влизане в сила на постановлението за възлагане на процесния недвижим имот, е заличена ипотеката върху същия, е ирелевантно в конкретния случай, тъй като след приключване на проданта ипотеката се обръща в право върху цената, която ипотекарният кредитор има право да получи за вземането си към длъжника. По изложените съображения съдът намира, че разпределението в атакуваната му част е законосъобразно.

 

        Пред вид гореизложеното съдът намира, че жалбата против извършеното с протокол от 19.02.2016 г. разпределение на суми по изпълнително дело № 20147650401528, предявено на 07.03.2016 г., е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                    Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на ТД на НАП гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора, със съдебен адрес:***, против Протокол за разпределение на суми от 19.02.2016 г. по изпълнително дело №  20147650401528 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765, предявен на 07.03.2016 г.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: