Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 184………………..09.06.2016 година………………Град С.

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……………......Първи граждански състав

На девети юни……………………..……………….………………….…Година 2016               

В закрито заседание в следния състав:

                                             

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:          РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                               МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                                      

                       

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор………………………………………………………………………………. 

като разгледа докладваното от……………………………..съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1212…по описа за 2016……………година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. ГПК и е образувано по жалба на Х.Д.К. и Г.Х.К., подадена чрез пълномощника им адв.В.К.- длъжници по изп.дело № 20158690400072 на ЧСИ И. Б., рег.№..

 

        Жалбоподателите обжалват действията на ЧСИ- опис и оценка на движими вещи по протокол от 16.05.2016 г. Считат, че същите са неправилни и незаконосъобразни, тъй като вещите били несеквестируеми като такива за домашно употребление съгласно Списък на вещите за обикновено употребление, приет с ПМС № 113/2003 г. Молят действията на ЧСИ, изразяващи се  опис и оценка на подборно описаните в жалбата в 7 пункта движими вещи, бъдат отменени. Молят да бъде спряно изпълнителното производство до приключване на настоящото производство с влязло в сила решение, както и да бъде назначена съдебно- техническа експертиза и разпитана като свидетел С. С. П.. Претендират за присъждане на направените по делото разноски.

 

        Взискателят Р.Д.Д. в срока по чл.436, ал.3 ГПК не е подал писмено възражение по жалбата.

         

        Приложени са мотиви по обжалваните действия от Частния съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:  

 

        Жалбата е допустима като подадена от длъжници по изпълнителното дело против насочването на изпълнението върху имущество, което смятат за несеквестируемо. Същата е подадена в срок. Разгледана по същество жалбата е частично основателна. 

 

        Изпълнителното дело е образувано на 10.03.2015 г., първоначално заведено под № 20138690400187, по молба на взискателя Р.Д.Д. въз основа на изпълнителен лист, издаден на 26.04.2013 г., след като е констатирано, че решения по гр.д.№ 1004/2011 г. на ОС С., гр.д.№ 169/2012 г. на ПАС и гр.д.№ 947/2012 г. на ВКС подлежат на изпълнение.

 

        На 16.05.2016 г. по молба на взискателя и след редовно уведомяване на длъжниците с връчени призовки за принудително изпълнение на 23.04.2016 г., е извършен опис на движими вещи в дома на същите на адрес: гр.С., кв.”Ж.”, ул.”Мл.” № ., вх., ет.., ап.., обективиран в протокол за опис /л.152 и 153/, в присъствието на длъжника Х.К.,  на  пълномощника на длъжниците адв. В.К., взискателя Р.Д. и на Ж. К.- полицай от II - ро РУ на МВР С.. Описани са движими вещи, посочени в 15 пункта в протокола- телевизор Ш., масичка, разтегателен диван, малък телевизор, фризер, холна масичка, 2 бр.жакардови възглавници, 2 бр.възглавници от изкуствена кожа, кантар, голяма бутилка с алкохолна течност, 6 бр.чаши, 6 бр.стъклени чаши за сладолед, тостер, климатик “Е.” и климатик “О.”. С протокол от 19.05.2016 г. пред вид постъпила жалба от длъжниците и представени към същата писмени доказателства, ЧСИ е освободил от изпълнение вещта по п.15 от протокола- инверторен климатик м.”Осака” поради това, че същият не е собственост на длъжниците.

   

        Съгласно чл.435, ал. 2 ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

        В настоящия случай длъжниците обжалват описа на следните движими вещи: инверторен климатик м.”О.”, климатик “Е.”, фризер, холна масичка- дървена, 6 бр.стъклени чаши със сребрист метал и дръжка, диван тапициран разтегателен и тостер, като несеквестируеми, тъй като са за домашно употребление съгласно Списък на вещите за обикновено употребление на длъжника и неговото семейство, върху които не може да бъде насочено принудителното изпълнение, приет с ПМС № 113/2003 г.

 

        Според разпоредбата на чл.444, т.1 ГПК, на която се позовават жалбоподателите, изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице: вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет. Такъв списък е приет с ПМС № 113/2003 г. /ДВ, бр. 51/03.06.2003 г./, в който са изброени вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение. В т.3 на списъка, на която се позовават жалбоподателите, са посочени вещите за домашно употребление:  а/ по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството; б/ един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове; в/ обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене; г/ необходимите уреди за отопление и една печка за готвене; д/ една пералня и един хладилник; е/ един телефонен апарат и един радиоапарат. С оглед на това, че с протокол от 19.05.2016 г. е бил освободен от изпълнение климатикът м.”О.”, който не е собственост на жалбоподателите, неправилно е бил описан и другия климатик м.”Е.”, тъй като същият като уред за отопление попада в горепосочения текст на Списъка и не следва върху него да се насочва принудителното изпълнение. Безспорно е, че жилището следва да бъде отоплявано и че климатикът е необходим за тази цел, поради което неоснователни са направените в жалбата искания за допускане на гласни доказателства и назначаване на съдебно- техническа експертиза. По отношение на останалите вещи, описани в жалбата, съдът намира, че не са от категорията несеквестируеми вещи, посочени в чл.444, т.1 ГПК и Списъка, приет с ПМС № 113/2003 г., поради което жалбата в тази й част се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а по отношение на вещта- климатик м.”О.” същата е и безпредметна, тъй като тази вещ е освободена от изпълнение.

        Както бе посочено, не е допустимо принудително изпълнение срещу вещта- климатик м.”Е.”, поради което действието на ЧСИ, обективирано в протокол за опис на движимо имущество от 16.05.2016 г., т.14, следва да се отмени като незаконосъобразно.  В останалата част жалбата следва да бъде оставена без уважение. При това положение неоснователно се явява искането за спиране на изпълнителното производство, тъй като настоящото решение не подлежи на обжалване и влиза в сила в деня на постановяването му.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                   Р  Е  Ш  И :

 

        ОТМЕНЯ действието на ЧСИ И.Б., рег. № ., по изп. дело № 20158690400072, изразяващо се в опис и оценка на движима вещ по т.14- климатик “Електролукс” 12, сериен № 21502145, обективирано в Протокола за опис на движими вещи от 16.05.2016 г., като незаконосъобразно.

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Х.Д.К., ЕГН **********, и Г.Х.К., ЕГН **********,***, против действията на ЧСИ И.Б., рег. № ., по изп. дело № 20158690400072- опис и оценка на движими вещи в частта относно движимите вещи по п.3, 5, 6, 11, 13 и 15 от Протокола за опис на движими вещи от 16.05.2016 г.

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по изп.дело № 20158690400072 по описа на ЧСИ И. Б., рег.№. с район на действие ОС - С..

 

        ОСЪЖДА Р.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Х.Д.К. и Г.Х.К., с посочени адреси, направените в настоящото производство разноски по делото в размер на 121 лв. /сто двадесет и един лева/ съразмерно с уважената част на жалбата.

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: