Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 203                             29.06.2016 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 29 юни ………………………............две хиляди и шестнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

Членове: РУМЯНА ТИХОЛОВА    

                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА          

Секретар………………………...………………………………….……………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА –ЯНЧЕВА          

въззивно гражданско дело номер 1238………….....по описа за 2016 година.                       

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от ЕТ „В.М.”  - гр. Стара Загора, … против действията на ЧСИ Я.Г. по изпълнително дело  № 20168710400097 по описа на ЧСИ Яна Георгиева  с район на действие ОС-Стара Загора – за разноските.

Жалбоподателката сочи, че иска да се преразгледа размера на присъдените в полза на взискателя разноски по административно дело – предмет на изпълнителното производство. В допълнителна молба- уточнение посочва, че няма възражения към действието на ЧСИ, но от изпратените съобщения до тях не можели да разберат детайлите на исканите от ЧСИ суми. Излага съображения относно размера на дължимата от нея сума за местни данъци и такси  и възразява, че същите са неправилно определени.  

Взискателят по изпълнителното дело – Община – Стара Загора не е подал писмен отговор по жалбата.

          На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ Я.Г..

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия,  намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 20168710400097 по описа на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС-Стара Загора е образувано по молба на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, въз основа на изпълнителен лист, издаден по адм. дело № 352/2015 г. по описа на СтАС срещу ЕТ „В.М.", по силата, на който е осъдена жалбоподателката да заплати на Община – Стара Загора направените по делото разноски в размер на 300 лв.

С депозираната жалба длъжникът е посочил, че обжалва размера на присъдените в полза на взискателя разноски по административното делото. Впоследствие  длъжникът е подал Уточнение и допълнение с вх. № 01124/ 06.04.2016 г. към жалбата, в което уточнява, че „няма възражение към действието на ЧСИ" и коментира размера на дължимите данъци и такси, определени от Община Стара Загора.

В чл.435, ал.2 от ГПК изрично са изброени хипотезите, в които длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител, като между тях е посочено и постановлението за разноските. В случая жалбоподателката обжалва размера на разноските, които са били присъдени по административно дело и изпълнителното производство е образувано по издаден изпълнителен лист по това административно дело. Следователно не се обжалват разноски, които ЧСИ е посочил с издадено от него постановление за разноските. В настоящото производство е недопустимо преразглеждане на определените по адм.д. разноски, за които е издаден вече изпълнителен лист по влязло в сила съдебно решение, въз основа, на което е образувано и изпълнителното производство. Неотносими към настоящото производството са и съображенията, които жалбоподателката е изложила относно размера на дължимите данъци и такси, определени от Община Стара Загора

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че следва да остави без уважение жалбата на ЕТ „В.М.”  - гр. Стара Загора като неоснователна.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                                          Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на ЕТ „В.М.”  - гр. Стара Загора, …против действията на ЧСИ Я.Г. по изпълнително дело  № 20168710400097 по описа на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС-Стара Загора – за разноските, като неоснователна.

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                      

 

ЧЛЕНОВЕ: