Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  204                            29.06.2016 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 29 юни ………………………............две хиляди и шестнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

Членове: РУМЯНА ТИХОЛОВА    

                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА          

Секретар………………………...………………………………….……………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА –ЯНЧЕВА          

въззивно гражданско дело номер 1242………….....по описа за 2016 година.                       

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от В.С.Л., адв. от САК, като пълномощник на „Вестранас" ООД гр. София против постановление от 18.04.2016г. на ЧСИ К.А. с рег № 766 на ЧСИ с район на действие Окръжен съд-Стара Загора, постановено по изп.д. № 20117660402316, с което се прекратява изп.д. № 2316/2011г. по описа на ЧСИ Кр.А. на основание чл.433 ал.1 т.8 от ГПК.

Жалбоподателя моли да бъде отменено постановлението като незаконосъобразно, като излага подробни съображения за това.

Длъжникът в изпълнителното производство М.С.С. действащ като ЕТ „М.С.-М.М.С.- П.Т.“ не е депозирал становище по жалбата.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ Кр. А..

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия,  намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

 От материалите по делото е видно, че взискателят с молба с вх.№ 5410/02.12.2011г. за образуване на изп.дело е поискал образуване на изп.дело, връчване на покана за доброволно изпълнение, проучване на имущественото състояние на длъжника и налагане на запори. С молба с вх.870/20.01.2016г. жалбоподателят е поискал издаване на копия от материали по делото и удостоверение за размера на задължението.

Жалбоподателят твърди, че от представените по делото писмени доказателства било видно, че от негова страна са извършвани и се извършват непрекъснати действия за удовлетворяване вземанията на доверителят ми.        Сочи, че с молба № 870/20.01.2016 г. входирана в деловодството на ЧСИ е поискал издаването на копие от изпълнителния лист и удостоверение, от което да е видно какви са задълженията на длъжника по делото спрямо взискателя по отношение на главница лихви и разноски. С писмо изх. № 2819/22.01.2016 г. ЧСИ е предоставил на жалбоподателя исканото удостоверение. Жалбоподателят твърди също така, че с договор за цесия от 22.02.2015 г. той  е цедирал задължението на длъжника на „ЕЛИНА ИНВЕСТ" ЕООД с ЕИК № 107567919 - гр. София.

При така установеното по делото окръжният съд намира, че оплакванията на взискателя са неоснователни. Видно от материалите по приложеното изпълнително дело взискателят действително в продължение на повече от две години не е поискал извършване на изпълнителни действия, а с последната си молба от 2016г. иска единствено изготвяне на справки.

Съгласно т.10 от Тълкувателно решение № 2/2013г. от 26.06.2015г. на ВКС не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изп.дело, изпращането и връчването на ПДИ, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки и др. В правната доктрина и съдебната практика трайно установено е разбирането, че т.нар. „перемпция" настъпва по силата на закона, а съдебният изпълнител може само да прогласи с постановление вече настъпило прекратяване, като установи осъществяването на съответните правно релевантни факти. Без правно значение е дали съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване на принудителното изпълнение и кога ще направи това.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че настоящата жалба е неоснователна и недоказана, а обжалваното постановление на ЧСИ е  правилно и законосъобразно.

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че следва да остави без уважение жалбата на „Вестранс“ ООД гр. София като неоснователна.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на В.С.Л., адв. от САК, като пълномощник на „Вестранас" ООД гр. София против постановление от 18.04.2016г. на ЧСИ К.А.с рег № 766 на ЧСИ с район на действие Окръжен съд-Стара Загора, постановено по изп.д. № 20117660402316, с което се прекратява изп.д. № 2316/2011г. по описа на ЧСИ Кр.А. на основание чл.433 ал.1 т.8 от ГПК, като неоснователна.

 

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                      

 

ЧЛЕНОВЕ: