О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  533 /07.06.2016г.                                             Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 07.06.                                                                            Година 2016

в закрито заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1174 по описа за 2016 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от жалбоподателката В.П.К. против Действията на частен съдебен изпълнител по изпълнително дело №  2016.0400219 на ЧСИ Г.И.рег. № ., район на действие Окръжен съд – С., с която обжалва пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ по същото изпълнително дело в качеството й на длъжник, в частта им относно наложения запор върху банковите й сметки на дебитните й карти към банки “...” АД, БАНКА “Д...” И “..” поради следните съображения:

 

Въззивницата твърди, че счита за незаконосъобразни действията на ЧСИ по наложените запори, тъй като смята, че сумата върху която са наложени запорите са 2 509.77 лева, а счита, че тя дължи само сумата от 338.72 лева. Също така моли съдът да вземе предвид и следните обстоятелства: Не е получавала предварително уведомление на адреса на който в момента живее. За създалите се обстоятелства разбира в момента в който трябвало да си изтегли определената сума от сметката й към Банка “ДСК”. Също твърди, че уведомлението й било връчено на 10.02.2016г. в момента в който тя отишла на място в кантората на ЧСИ Г. Илчева, за да разбере защо има запор на сметката.

 

Ето защо твърди, че имало правен интерес от подаването на настоящата жалба, тъй като счита, че дължимата от нея сума възлиза на 338.72 лева. В тази връзка прилага към жалбата си и вносна бележка от 22.02.2016г., с която е внесла по сметката на ЧСИ сумата 338.72 лв.

 

Предвид изложените съображения въззивницата моли да бъдат отменени действията на ЧСИ Г.И.рег. № ., район на действие Окръжен съд – С. изпълнително дело №  2016.0400219, с които е наложен запор върху горепосочените банкови сметки на жалбоподателката В.П.К. в банки “...” АД, БАНКА “Д...” И “..” АД.

 

В законоустановения срок по ГПК не е постъпило писмено възражение от другата страна въззиваем-взискател Н.Т.Н..

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ  Г. И., с които моли жалбата на жалбоподателите да бъде оставена без разглеждане като недопустима или ако бъде разгледана по същество да бъде оставена без уважение, по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че първоначално изпълнително дело №  2016.0400219 е образувано по молба на взискателя Н.Т.Н., и приложен към същата изпълнителен лист от 15.01.2016г., издаден от РС - гр. С. по гр. дело № 6359/2015г., по описа на същия съд. Съгласно приложения изпълнителен лист жалбоподателката В.П.К. е осъдена да заплати на въззиваемия Н.Т.Н. сумата от 215 лева - за главница от неплатен наем за м. февруари 2015г. по договор за наем от 05.09.2014г. сумата от 123.72 лв. -  за главница от неплатени разходи за ел. енергия, свързани с ползването на наетия със същия договор имот, с 500 лв. - неустойка по т. 5.1 от същия договор с 651.45 лв. неустойка за забавата от 01.02.2014г. до 01.02.2015г. по т. 2.4 от същия договор и законната лихва върху главниците от 02.12.2015г., до изплащането им, както и сумата от 329.80 лв. – разноски по делото.

 

Въззивният съд намира, че подадената жалба е просрочена. Длъжницата- жалбоподател В.П.К. е уведомена за наложения й запор на сметките с уведомление с № 0876/32.0586, което същата е получила 10.02.2016г. лично.

 

         На основание чл. 435 и сл. от ГПК действията на ЧСИ подлежат на обжалване чрез съдебния изпълнител до Окръжен съд С. в едноседмичен срок от извършване на действието ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението до длъжника /чл.436, ал.1 от ГПК/. Следователно за посочената длъжница - жалбоподателка срока за обжалване на това действие - процесния  запор е изтекъл на 17.02.2016г.

Жалбата е постъпила на датата 23.02.2016г. по пощата, което се установява от пощенското клеймо на приложения плик по подаване на жалбата. Същата дата 23.02.2016г. е отбелязана и от самата жалбоподателка в депозираната от нея жалба до Председателя на РС-С., изготвена и подписана лично от жалбоподателката.

Следва заключението, че жалбата е подадена след изтичането на законоустановения срок по чл.436, ал.1 от ГПК.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателката подадена лично от нея по пощата се явява просрочена и по този начин процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателката се явява просрочена и процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

          

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл.436, ал.1 от ГПК във връзка с чл. 435, ал.2 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалбоподателката В.П.К. с ЕГН **********,***, против Действията на ЧСИ Г. И. с рег. № ., район на действие Окръжен съд – С. по изпълнително дело №  2016.0400219, с която обжалва извършените действия от ЧСИ, по налагането на запор върху банковите й сметки на дебитните й карти към банки “...” АД, БАНКА “Д...” И “..” АД, като просрочена и процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ВРЪЩА изпълнително дело №  2016.0400219, по описа на ЧСИ Г.И.рег. № ., район на действие Окръжен съд – С., за продължаване на изпълнителните действия по делото, след влизане на Определението в законна сила.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- П., чрез Окръжен съд – С..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                  2.