О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

513                                 01.06.2016 г.                                Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,         ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На първи юни                                                            две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА    

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                                             

       МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар: ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА частно  гражданско дело № 1187 по описа за 2016 година.

 

Производството е по реда на чл.415, ал.2 и чл. 407, ал.1 от ГПК.

 

Образувано е по частна жалба вх.№ 26897 от 25.11.1015г. и уточняваща  ч.ж. от 27.11.2015г. от „Топлофикация София“ ЕАД, против разпореждане №14221 от 09.11.2015г. , с което се отхвърля молбата за издаване на изпълнителен лист и определение №3086 от 09.11.2015г. , с което се обезсилва заповед за изпълнение, постановени по ч. гр. дело № 4418/2015г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

            Частната жалба е подадена в срока за обжалване и с нея се правят оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното определение и да се разпореди издаване на изпълнителен лист в полза на „Топлофикация София“ ЕАД в частта относно разноските в заповедното производство по ч.гр.д.№ 4418/2015г. съгласно заповед за изпълнение.

 

Ответникът по частната жалба Ж.М.Д. взема становище за неоснователност на частната жалба. Моли да се остави без уважение.

 

Ответникът по частната жалба Д.К.Д. не представя писмено становище.  

 

            Съдът, след като обсъди направените в частната жалба оплаквания, намери за установено следното:

         

          Частната жалба е допустима като подадена в предвидения от закона срок срещу подлежащи на обжалване съдебни актове.

 

Заявителят „Топлофикация София“ ЕАД, гр.София със заявление от 21.07.2015г. е поискал издаване на заповед за изпълнение за вземане в размер на 1805.05 лв. и лихва в размер на 286.84 лв. срещу Ж.М.Д. и Д.К.Д..

 

          Въз основа на заявлението Старозагорския районен съд е издал заповед № 2733/07.09.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК срещу длъжниците Ж.М.Д. и Д.К.Д. в полза на кредитора„Топлофикация София“ ЕАД, гр.София  за сумата 1805.05 лв. главница, лихва 286.84 лв. и разноски 141.84 лв.

 

          В срока са постъпили възражения от длъжниците, поради което съдът е разпоредил на 16.09.2015г. да се изпрати съобщение до заявителя и да му се укаже, че в едномесечен срок може да предяви иск за установяване на вземането си. Съобщението до заявителя е връчено на 30.09.2015г. на Директор Дирекция „Правна“ – Г.Т..

         

          С молба от 02.11.2015г., с п.кл.30.10.2015г. в срока за отговор заявителят е подал молба за издаване на изплънителен лист за разноските по заповедта, включително юрисконсултско възнаграждение.

 

          С определение № 3086 от 09.11.2015г., Старозагорския районен съд е обезсилил заповедта, като е приел, че в указания едномесечен срок, заявителя не е представил доказателства, че е предявил установителен иск за вземането си срещу длъжниците, предмет на заявлението.

          С разпореждане № 14221 от 09.11.2015г., съдът е отхвърлил молбата на юрисконсулт Николова като представител на „Топлофикация София“ ЕАД гр.София, за издаване на изпълнителен лист за присъдените в заповедта за изпълнение разноски като неоснователна. 

 

          Обжалваното определение на Старозагорския районен съд е законосъобразно и правилно, тъй като е постановено, в съответствие с разпоредбата на чл.415, ал.2 от ГПК.

 

          Съобщението, че е едномесечен срок може да предяви иск за вземането си е получено от длъжника на 30.09.2015г. Едномесечният срок е изтекъл на 30.10.2015г. Нито в срока, нито след това заявителят е представил доказателства по делото за предявен иск срещу длъжника за вземането си, предмет на заявлението за издаване на заповед.

 

          Наистина в срока за предявяване на иск, заявителят е подал молба за издаване на изпълнителен лист за разноските, присъдени в заповедта за изпълнение и за юрисконсултско възнаграждение, но не е изпълнил задължението си да заяви и представи доказателства пред съда, за обстоятелството, че в срока след подаване на заявлението длъжниците са извършили плащане на задължението си, предмет на заповедта за изпълнение, така както е посочено в т. 10 в от Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014г. на ВКС по ТД № 4/2013г.  Ако кредиторът е получил изпълнение на вземането си, но не и на разноските по заповедта за изпълнение в периода след подаване на заявлението и при депозирано възражение от длъжниците, интерес от предявяване на иск за съществуване на вземането е отпаднал. В случая обаче, кредитерът може да поиска издаване на изпълнителен лист по заповедта за изпълнение само в частта за разноските, като се позове на извършено плащане. Искането следва да бъде направено в срока по чл.415, ал.1 от ГПК, като заявителят – кредитор може да се позове на извършеното от длъжниците плащане след подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Кредиторът има задължението да представи доказателства, относно извършеното плащане и обстоятелството, че е станало след подаване на заявлението, а не преди това. В настоящия случай, кредиторът е подал молба за издаване на изпълнителен лист за разноските в заповедното производство, вкл. юрисконсултско възнаграждение, без да посочи съображения и да представи доказателства за извършено плащане след подаване на заявлението.

           Като не е сторил това заявителят – кредитор в едномесечния срок за предявяване на иск, постановеното определение на СтРС за обезсилване изцяло на заповедта за изпълнение е законосъобразно и правилно. Законосъобразно и в съответствие с разпоредбите на чл.406, ал.1 от ГПК е и разпореждане № 14221 от 09.11.2015г., постановено по ч.гр.д.№ 4418/2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което съдът е отхвърлил молбата на „Топлофикация София“, ЕАД гр.София за издаване на изпълнителен лист в частта за присъдените в заповедта за изпълнение разноски, тъй като не е налице годен съдебен акт, удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжниците.

  

Ето защо частната жалба е неоснователна. Определението, с което е обезсилена издадената заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, както и разпореждането, с което е отхвърлена молбата за издаване на изпълнителен лист в часта за присъдените в заповедта за изпълнение разноки,  следва да бъдат потвърдени.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

                       

ПОТВЪРЖДАВА определение №3086 от 09.11.2015г. , с което се обезсилва заповед за изпълнение № 2733/07.09.2015г. и разпореждане №14221 от 09.11.2015г., с което се отхвърля молбата за издаване на изпълнителен лист за присъдените в заповед за изпълнение разноски, постановени по ч. гр. дело № 4418/2015г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

            Определението не подлежи на обжалване.

                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

 

ЧЛЕНОВЕ: