О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 580                                                      23.06.2016г.                                  град  Стара Загора

 

    В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ въззивен състав

На двадесет и първи юни 2016 година

в закрито заседание, в следния състав :

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                          ЧЛЕНОВЕ :            НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                                                      ТРИФОН МИНЧЕВ

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1192 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл.435- 437 от ГПК.

 

Делото е образувано въз основа на Жалба вх.№ 6275/20.05.2016г. от 1 бр. юридическо лице- “А.”- ЕООД, ЕИК- .... от гр.С., против насроченото принудително изпълнение/насрочения въвод във владение на 25.05.2016г.- 10, 00 ч./ по изп.дело № 20168700400348 по описа на ЧСИ- И., рег.№ ., с район на действие района на ОС- С., с което са щели да бъдат извършени неправилни и незаконосъобразни изпълнителни действия против него, като излага своите оплаквания в тази насока. Моли настоящия въззивен съд да отмени това атакувано от него предстоящо изпълнително действие, като неправилно и незаконосъобразно, ведно със законните последици от това.

 

В законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от ГПК е постъпил писмен Отговор вх.№ 7644/27.05.2016г. от взискателя СД“А./в несъстоятелност/, ЕИК- .... от гр.С., който излага подробно съображенията си, че жалбата е процесуално недопустимо и по същество неоснователна, тъй като това изпълнително действие/насрочване на въвод във владение/ не подлежи на обжалване съгл. чл.235 от ГПК, че жалбата от 20.05.2016г. е преждевременно подадена предвид насроченото действие за 25.05.2016г., жалбоподателят не е трето лице за изпълнението, а е съдлъжник и че той не е владелец на недвижимия имот, а само негов държател, като излага подробно съображенията си за това. Поради което моли жалбата да се отхвърли като изцяло недопустима, неоснователна и недоказана, ведно със законните последици от това.

 

            На основание чл.436, ал.3, изр.2, пр.посл. от ГПК са постъпили писмени Мотиви  от ЧСИ- И., рег.№ ., с район на действие района на ОС- С., в които се взема становище, че жалбата е недопустима и неоснователна, тъй като жалбоподателят не е трето лице по изпълнението, не е владелец на имота/а само негов наемател/ и изпълнителното действие не подлежи на обжалване. Поради което моли настоящия въззивен съд да отхвърли изцяло жалбата като недопустима, неоснователна и недоказана, ведно със законните последици от това.

 

            Въззивният Окръжен съд- С., след като обсъди направените в Жалбата оплаквания, като взе предвид възраженията в Отговора на взискателя и Мотивите на ЧСИ, и като провери законосъобразността и мотивираността на обжалваните изпълнителни актове и действия, и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено следното :

 

            Жалбата е подадена в срок, от надлежния 1 бр. субект/юридическо лице/- бивш наемател/държател/ на недвижимия имот, в който е било насрочено обжалваното изп.действие/въвода във владение/ по това изп.дело, в съответната писмена форма и с необходимото минимално законово съдържание, въз основа на нея е проведено 1 бр. о.с.з. по делото на 21.06.2016г./на което не се е явил нито лично, нито чрез процесуален представител нито една страна/, и по нея настоящия въззивен съд следва да се произнесе.

           

            1.Видно от събраните по настоящото в.гр.дело писмени доказателства, жалбоподателят “А.”- ЕООД- гр.С. е бил наемател на недвижимия имот/краварника от 1 541 кв.м. в с.К., общ.Р., обл.С. за времето от сключването на писмения договор за наем със собственика му/длъжника “Ф.”- ЕООД, гр.С./- 30.04.2015г. до датата на развалянето му по съдебен ред на 14.03.2016г./видно от влязлото в законна сила съдебно Решение № 48/15.02.2016г. по т.д.№ 206/2015г. по описа на ОС- С./. Следователно към датата на подаване на процесната Жалба/20.05.22016г./ жалбоподателят вече не е бил дори и държател на този недвижим имот по смисъла на чл.647, ал.3 от ТЗ във вр. с чл.435, ал.4, изр.1 във вр. с изр.2 от ГПК, за който е била насрочен за 25.05.2016г. атакувания въвод във владение от страна на ЧСИ.

 

            2.Насрочването на въвод във владение не е изпълнително действие от СИ/в случая ЧСИ/, което по принцип да полежи на обжалване от третото лице- жалбоподател по смисъла на чл.435, ал.4 и 5 от ГПК.

 

            3.Жалбата е подадена на 20.05.2016г., а самия въвод във владение е бил насрочен за 20.05.2016г., поради което процесната жалба се явява преждевременно подадена. Такъв въвод е бил извършен действително на насрочената за това дата- видно от приетия по делото като ново писмено доказателство Протокол за въвод във владение на недвижим имот от 25.05.2016г./л.21 от делото/, който обаче не е предмет на процесната Жалба от 20.05.2016г.

 

            4.Налице е пълна липса на годно основание от страна жалбоподателя/трето лице/ към датата на подаване на процесната Жалба/20.05.2016г./, предвид липсата на каквито и да са негови законни права върху този недвижим имот, в който е щял да се извършва въвода, които той да защитава, и предвид отпадането от 14.03.2016г. и на ограниченото му вещно право на държане като бивш наемател на надвижимия имот- краварника/обект на въвода/.

 

Поради което процесната Жалба се явява напълно процесуално недопустима, и същата следва да се остави изцяло без разглеждане и да се върне обратно на подателя й, ведно със законните последици от това.

 

Никоя от страните няма заявени претенции за разноски по настоящото в гр.д., поради което не следва да се произнася по този въпрос.

 

Настоящото въззивно съдебно Определение, с което се връща Жалбата и се прекратява по- нататъшния под на делото, може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните по делото/жалбоподател, взискател и длъжник/, с частна жалба чрез настоящия въззивен ОС- С. пред по- горестоящия му ПАС- Пловдив по правилата на чл.274, ал.1, т.1 във вр. с ал.2, т.2, пр.2 от ГПК. 

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.435- 437 във вр. с чл.274 от ГПК, въззивният ОС- С.

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

            ОСТАВЯ изцяло БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх.№ 6275/20.05.2016г. от “А.”- ЕООД, ЕИК- .... със седалище и адрес на управление в п.к....- гр.С., ул.”Г.” № ., ет.., ап.. против насрочения въвод във владение на 25.05.2016г. от 10, 00 ч. по изп.дело № 20168700400348 по описа на ЧСИ- И., рег.№ ., с район на действие района на ОС- С..

 

 

            ВРЪЩА обратно на подателя й “А.”- ЕООД, ЕИК- .... със седалище и адрес на управление в п.к....- гр.С., ул.”Г.” № ., ет.., ап.. неговата процесуално недопустима Жалба вх.№ 6275/20.05.2016г. против насрочения въвод във владение на 25.05.2016г. от 10, 00 ч. по изп.дело № 20168700400348 по описа на ЧСИ- И., рег.№ ., с район на действие района на ОС- С..

 

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните, с частна жалба чрез ОС- С. пред ПАС- П..

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      

 

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ :       1.                                      

 

 

 

 

                  2.