О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 523                                               03.06.2016 г.                                град  Стара Загора

 

    В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ въззивен състав

На трети юни 2016 г.

в закрито заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ :    ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                 НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията– докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1193 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.435, ал.2 във вр. с чл.437, ал.1, 3 и 4 и чл.444, т.8 от ГПК.

 

            Делото е образувано по в.жалба вх.№ 2508/17.02.2016г. от длъжницата А.М.Д. с постоянен адрес ***, против налагането на запор на банковата й сметка и събиране на постъпилите суми по същата, като твърди, че в нея са постъпвали социални плащания за малолетното й дете, докато е била в отпуск по майчинство и субсидии като земеделски производител от ДФ”З.”, които са несеквестируеми по смисъла на чл.444, т.8 от ГПК. Представя болнични листове, Заявление за подпомагане, извлечение от банковата си сметка. Моли настоящия въззивен съд да отмени като незаконосъобразни действията на ЧСИ и да постанови възстановяване на неправомерно събраните суми и издаване на обратен изпълнителен лист.

 

            Взискателят и останалите 2 бр. длъжници не са подали писмени Възражения в законния 3- дневен срок по чл.436, ал.2 и ал.3, изр.1 от ГПК.

 

            ЧСИ М. Д.- С.е представила писмени Мотиви по реда на чл.436, ал.3, изр.2 от ГПК, в които подробно излага от фактическа и правна страна, че жалбата е неоснователна, тъй като ИЛ е издаден направо срещу 3 бр. длъжници/1 от които е жалбоподателката/, а не против наследодателя им, че длъжницата не е подавала молба по изп.дело със сочени обстоятелства за постъпващи в сметката й несеквестируеми суми, и че изп.дело спрямо тази длъжница е приключило още на 25.01.2016г., преди подаване на самата Жалба.

 

            Въззивният Окръжният съд, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид липсата на становища от страна на взискателя и другите 2 бр. съдлъжници, като обсъди Мотивите на ЧСИ, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

            Жалбата е процесуално недопустима, тя е несвоевременно депозирана, макар да е подадена от лице/жалбоподателка/, което има право на жалба/един от 3 бр. длъжници по соченото изп.д./, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК, тъй като жалбата е с вх.№ от 17.02.2016г., а изп.производство по това изп.д.№ 261/2015г. по описа на ЧСИ М. Д. - С. е приключено още на 25.01.2016г. с издаването от ЧСИ на официален писмен Протокол от същата дата/25.01.2016г./ за частично приключване на това изп.дело по отношение на жалбоподателката А.Д./спрямо която това приключване е цялостно/. Тоест жалбата е просрочена като подадена след изтичане на законния 1- седмичен срок за обжалване на Запорните съобщения от 12.06.2015г. и от 18.06.2015г. по смисъла на чл.436, ал.1 във вр. с чл.435, ал.2, пр.2 и във вр. с чл.444, т.8 от ГПК. А е останало неприключено против другите 2 бр. съдлъжнички- пълнолетните български гражданки С.Д./сестра на жалбоподателката/ и П.Д./майка на жалбоподателката/. Поради което съдът не следва да разглежда тази въззивна жалба по същество и не следва да се произнася по същността на направените в нея оплаквания от длъжничката- жалбоподателка. Още повече, че в хода на цялото изп. производство по делото по отношение на жалбоподателката А.Д.- от образуването му с Молба на 09.06.2015г./том I, л.1 от изп.д./ до приключването му с Протокол от 25.01.2016г./ том II, л.299 от изп.д./, жалбоподателката/съдлъжница/ не е посочила пред ЧСИ каквито и да са фактически и правни оплаквания, и не е представила никакви доказателства за наличие на частично или изцяло несеквестируеми суми по смисъла на чл.444, т.8 от ГПК по тази нейна сметка, по която са постъпвали суми в различни размери, на различни дати, от различни източници и на различни фактически и правни основания- видно от разпечатката й.

Ето защо предвид гореизложените мотиви настоящия въззивен Окръжен съд намира, че жалбата се явява напълно процесуално недопустима, поради което следва да се остави изцяло без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

Съгласно на чл.274, ал.1, т.1 и ал.2, изр.1, пр.2 от ГПК, настоящото въззивно съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия ОС- С. пред Апелативен съд- гр.П..

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.435, ал.2 във вр. с чл.437, ал.1, 3 и 4 и чл.444, т.8 и чл.274, ал.1, т.1 и ал.2, изр.1, пр.2 от ГПК, въззивният ОС- С. 

           

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ изцяло БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ в.жалба вх.№ 2508/17.02.2016г. от длъжницата А.М.Д.- ЕГН ********** ***, против действията на ЧСИ М. Д. - С., рег.№ 865 в КЧСИ- С.по нейно изп.д.№ …

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може  да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му от всяка от страните чрез ОС- С. пред ПАС- П.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ :  1. 

 

                                     

                                                                                      2.