Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  227                                              14.07.2016 г.                             град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,   ПЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четиринадесети юни                                      две хиляди и шестнадесета година

в открито заседание, в следния състав:   

                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                               

Съдебен секретар П.Г.,

Прокурор………………………………..

като разгледа докладваното от съдията докладчик  МАВРОДИЕВА

гражданско дело № 13 по описа за 2016 година, за да постанови решението, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на „Лора-2004” ООД гр. Стара Загора против „Екарисаж - Загоре” АД гр. Стара Загора. Ищцовото дружество твърди, че с Договор за инвестиционен банков кредит от 28.09.2006 г. „Райфайзенбанк България” ЕАД предоставило на ответника банков кредит, който последният усвоил изцяло. За обезпечение, ответникът учредил  договорна ипотека в полза на банката-кредитор с нотариален акт по н.д. №521/2006  г. по описа на нотариус Д. Г.,  върху следните недвижими имоти - поземлен имот с идентификатор № 68850.109.138, находящ се в гр. Ст. Загора, с площ от 6043 кв.м.; поземлен имот, находящ се в землището на с. Маджерито, общ. Ст. За­гора, с площ от 481.758 дка, съставляващ имот № 000368 по плана за земераз­деляне, заедно с построените в него стопански сгради и подобрения; 1/2 ид. част от поземлен имот, находящ се в землището на с. Маджерито, общ. Ст. Загора, с площ на целия имот от 1,819 дка, съставляващ имот № 000367 по плана за земеразделяне; поземлен имот, находящ се в землището на с. Маджерито, общ. Ст. За­гора, с площ от 120,693 дка, съставляващ имот № 000363 по плана за земераз­деляне, заедно с построените в него стопански сгради и подобрения; поземлен имот, находящ се в землището на с. Маджерито, общ. Ст. За­гора, с площ от 39,157 дка, съставляващ имот № 000242 по картата на земли­щето на с. Маджерито; поземлен имот, находящ се в землището на с. Маджерито, общ. Ст. За­гора, с площ от 5,397 дка, съставляващ имот № 000356 по плана за земеразделяне и поземлен имот, находящ се в землището на с. Маджерито, общ. Ст. За­гора, с площ от 2,500 дка, съставляващ имот № 000361, заедно с построените в имота сгради и подобрения. Ипотекира­ните недвижимите имоти, посочени по-горе, без първия, находящи се в землището на с. Маджерито, общ. Ст. Загора съставлявали общ стопанско-промишлен комплекс - обект „Птицекомбинат“. Предвид липсата на действия от страна на ответника в настоящото производство за погасяване на отпусна­тия кредит, същият станал предсрочно изискуем. Кредитодателят - „Райфайзенбанк България“ ЕАД, пристъпил към активни практически действия за събиране на паричното си вземане срещу ответника, като за целта се снабдил с изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, издадени по ч.гр.д. № 995/2013 год. по описа на Районен съд гр. Ст. Загора.Образувано било изп.дело по описа на ЧСИ Г. Илчева срещу ответника. Предприети били действия по принудително изпълнение, включващи извършването на опис на имуществото /движимо и недвижи­мо/, собственост на длъжника, находящо се в обект „Птицекомбинат“ с. Маджерито и неговата последваща оценка, извършена в изготвено от специално назначеното за целта вещо лице И.А. в Експертно заключение от 26.04.2013 год. Към датата на извършване на описа на обект „Птицекомбинат“ от страна на ЧСИ Г.И., документиран с Протокол за опис от 12.04.2013 год. за пазач на това имущество бил назначен представляващия длъжника в качеството на изп. директор на „Екарисаж – Загоре“ АД - Й.Й.Й.. Съгласно посочените законови норми г-н Й. в каче­ството на пазач поел неотменимия и законоустановен ангажимент да управлява и опазва имота и намиращото се в него имущество с грижата на добър стопанин и да ги предаде в състоянието, в което ги е приел, включително и да се ползва оттях, са­мо ако с това не намалява стойността им. С нотариално заверен Договор за цесия от 31.10.2013 год., вписан в Служба по вписванията гр. Стара Загора, ищцовото дружество придобило по възмезден начин от „Райфайзенбанк България“ ЕАД пълния размер на вземането на банката срещу „Екарисаж – Загоре“ АД. В резултат на тази разпоредителна сделка, ищецът, като универсален правоприемник на до­сегашния кредитор на ответното дружество, встъпил като взискател по изп. дело № 450/2013г. по описа на ЧСИ Г.И. с изрична Молба-искане от 05.11.2013 год.  В качеството си на взискател по изп. дело и с цел запазване имуществото, служещо за обезпечение на придобитото от ищцовото дружество вземане срещу ответника, с  молбата поискали от ЧСИ Г.И. да назначи за съпазач /съв­местно с първоначално назначения за пазач длъжник/ специализирана охранителна фирма. С Протокол за извършване на определе­но действие от 20.11.2013 год. ЧСИ И. назначил охранителна фирма „Корадо - инс – 1“ ООД гр. Н. Загора. С встъпването на това дружество в ангажиментите си на съпазач от страна на негови представители бил извършен подробен оглед на поетия за охрана стопански обект Птицекомбинат, с. Маджерито. На база на направените при този оглед констатации от страна на охранителната фирма било установено разру­шаване на част от покривните конструкции на стопански сгради, изградени и находящи се в ПИ № 000368, ПИ № 000363 и ПИ № 000361, съставляващи част от обект „Птицекомбинат" с. Маджерито, което обстоятелство било обективирано в Констативен протокол от 20.11.2013 год.  От този протокол било видно, че към дата на поемането на пазачеството, била налице фактическа липса на елементи на покривната конструкция, включващи ламарини и билни капа­ци. Видно от данните, изложени в Констативния протокол от 20.11.2013 год. били на­лице описани 12 бр. сгради /халета/, съответно с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, върху които вследствие на извършените от ответната страна неправомерни действия били настъпили съществени вреди, изразяващи се в пълното разрушаване на покривните конструкции, в резултат на което на практика значително се намалявала стойността на имуществото, служещо за обезпечение на вземането на ищеца в качеството на взискател. Налице било фактическо и реално посегателство върху част от сградния фонд, което на практика правело тези сгради неизползваеми и водило до последващо саморазрушаване на масивните тухлени стени в резултат на атмосферните влияния. Горните посегателства върху посочените по-горе стопански сгради на обект „Птицекомбинат" с. Маджерито били осъществени през периода м. Юни - м. Август 2013 год., т.е. през времето, през което пазачът Й. Й., в качеството си на изп. директор на „Екарисаж – Загоре“ АД, на основание чл. 486, ал. 1 ГПК еднолично отговарял за цялостното стопанисване на обекта и предаването му в същото състоя­ние на ЧСИ, в което го бил получил към датата на назначаването му за пазач. Била извършена нова Съдебно-оценителна експертиза от 07.03.2014 год. от вещото лице, изготвило първата такава през 2013 год. - И.А.. В експерт­ното заключение, вещото лице констатирало наличието на негативни въздействия върху част от сградния фонд. Установило при направения оглед, че гореописаните сгради, находящи се в имоти № 000368, 000363 и 000361 били налични. Същите били силно амортизирани и в лошо общо състояние. Покривните конструкции на повечето сгради били частично или напълно разру­шени. Състоянието на сградите било взето предвид при определяне на справедли­вата им пазарна стойност. Доказателство за фактическото увреждане на имуще­ствените интереси на ищеца бил фактът на значителното намаляване на общата стойност на ипотекирания стопански обект, представляващ обезпечение на парично взе­мане на ищеца. В цифрово изражение тази констатация придобивала следния вид: При първоначалната оценка на ипотекирания имот /земя и сгради/от м. април 2013 год. вещото лице оценило имота с първоначална оценка в размер на 6 288 655.20 лева с вкл. ДДС;  При последващото остойностяване на имота от 07.03.2014 год., т.е. око­ло 11 месеца след първата оценка, дадената от същото вещо лице първоначал­на оценка вече била в размер на 3 058 644 лева с вкл. ДДС. т.е. с повече от 50 % намаление. С оглед установяване на нанесените щети върху имуществото, служещо за обезпечение на вземането на ищеца и изцяло в защита на законните им права и имущест­вени интереси на взискател и ипотекарен кредитор, било проведено неофициално проучване на събитията, довели до действителното намаляване на стойността на по­сочените обекти, находящи се в обект „Птицекомбинат“. При него било установено, че през време на изпълнението на задължението си на пазач на описаното имущество в обект „Птицекомбинат", с. Маджерито, по-конкретно през периода м. Юни - м. Август 2013 год., със знанието и по разпореждане на пазача Й. Й. било извърше­но снемането и фактическото разрушаване на покривните конструкции, изградени от дъговидна алуминиева ламарина на вълни „Делта 0,5“ и билни капаци от 12-те броя производствени сгради. Впоследствие с тези вещи ответното дружество извършило разпоредителни сделки, продавайки ги на трети лица. В цифрово изражение нанесената от ответната страна имуществена вреда придобивала следните стойности: 1. Общата квадратура на снетата дъговидна алуминиева ламарина на вълни „Делта 0,5“, вследствие унищожаването на покривните конструкции на 12-те броя производствени сгради била в размер на 24 470  кв.м. Общата стойност на нанесената от ответника имуществена вреда възлизала на 431827.20 лева. Горните изчисления били направени на база следните параметри и хронология: покривна площ за 1 брой стопанска сграда - 2 040 кв.м.; общ размер на разрушените покривни конструкции - 24 480 кв.м. /12 бр. х 2040 кв.м./; цена на 1 кв.м. ламарина - 17,64 лв., без вкл. ДДС; общ размер на вредата - 431 827,20 лв. /24 480 кв.м. х 17,64 лв./. 2. Общият брой на снетите билни капаци, вследствие унищожаване на покривните конструкции на 12-те броя стопански сгради в размер на 1 800 броя. Общата стойност на нанесената от ответната страна имуществена вреда възлизала на 21 600 лева. Горните изчисления били направени на база следните параметри и хроноло­гия: брой билни капаци на 1 стопанска сграда - 150 броя; общ брой билни капаци за разрушените 12 бр. сгради - 1 800 броя /12 бр. сгради х 150 бр. капаци/; цена за 1 брой билен капак - 12 лв. без вкл. ДДС; общ размер на вредата - 21 600 лв. /1800 бр. х 12 лв./ По този начин общата стойност на нанесената от ответната страна имуще­ствена вреда по отношение на ипотекираните сгради, водеща единствено и само до увреждане интересите на ищеца взискател и ипотекарен кредитор, и респективно намаляване стойността на недвижимите имоти, находящи се в обект „Птицеком­бинат" с. Маджерито, служещи за обезпечение на вземането на ищеца възлизала на су­мата от 453 427.20 лева. /431 827,20лв. + 21 600лв./.

Предвид гореизложеното, моли съда, да постанови  решение, с което да осъди ответника  да му заплати сумата в размер на 4 990 лева, представляваща частичен иск от общата сума в размер на 453 427,20  лева, дължима като обезщетение за нанесени от ответника имуществени вреди, с които е намалена стойността на ипотеки­раното в полза на ищеца имущество, ведно със законната лихва, считано от дата­та на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, както и напра­вените съдебно-деловодни разноски и изплатено адвокатско възнаграждение.

В съдебно заседание на 11.11.2015г. ищецът прави искане за увеличение на иска, като същия бъде частично предявен за сумата 31990 лв. или с размера на 27 000 лв. увеличение. Съдът с определение е допуснал изменение на предявения частичен иск от 4990 лв. на 31990 лв., като същият се счита частично предявен за сумата 31 990 лв., от цялата претенция 453 427.20 лв.

 

В постъпилия в законния срок писмен отговор на исковата молба, ответникът оспорва допустимостта на исковата претенция.Намира предявеният иск за неоснователен, както в предявения частичен размер, така и  цялостно. Оспорва твърденията на ищеца  в  исковата молба . Твърди, че в приложен опис на „Птицекомбината” на ЧСИ Г. И. от 12.04.2013 г., стр.5 долу и стр.6 горе било посочено, че сградите описани в т.1 до т.18, вкл., описани в ИМ били в общо лошо състояние. На повечето липсвали части от покривните конструкции. Т.е. още на 12.04.2013 г. била налице констатация по официален документ, издаден по изп.дело на ЧСИ Г. И. за състоянието на процесиите сгради и конкретно за липсата на части от покривните им конструкции. Сочи, че в двете Заключения на съдебно - оценителна експертиза по изп.дело на ЧСИ Г. И. от 07.03.2014 г. и от 26.04.2013г. за процесиите сгради било установено, че същите били силно амортизирани и в лошо общо състояние. Покривните конструкции на повечето сгради били частично или напълно разрушени. Следователно от двете заключения на съдебно-оценителната експертиза по изп.дело № 450/2013г. на ЧСИ Г. И. за сградите на „Птицекомбинат" с.Маджерито през периода 26.04.2013 г. - 07.03.2014 г., включващ м.Юни-м.Август 2013 г., за който ищецът твърдял, че ответникът бил причинил описаните в ИМ увреждания на процесиите сгради, нищо не се било променило в тяхното състояние. Счита, че с Протокол от 20.11.2013 г. за извършване на определено действие на ЧСИ Г. Илчева ответникът бил назначен за пазач на имота на посочената дата - 20.11.2013 г. Заради това дори на формално законово основание не можело да бъде ангажирана отговорността на ответника-длъжник като пазач на имота за период преди тази дата - м.юни - м.август 2013 г. Счита, че Констативният протокол от 20.11.2013 г. не съдържал никаква релевантна информация относно периода на настъпване на посочените в него липси по сградите. Сочи,  че „Птицекомбинат” с.Маджерито и включените в него поземлени имоти и сгради били закупени от ответника в производството по несъстоятелност на предишния собственик на обекта от  12.08.2004 г.  В хода на процедурата по несъстоятелност сградите на обекта били неизползвани и без специална охрана. Още тогава започнали и нерегламентираните посегателства върху елементи на покривните им конструкции и въобще върху метални елементи от сградите. Една част от покривните конструкции на процесните сгради били вдигнати от самия им собственик (ответното дружество) още през периода 2004-2005 г., за да бъдат използвани на други работещи стопански сгради на същото дружество, намиращи се извън района на „Птицекомбината”. За да се стигне до общо лошото им състояние и компроментирани покривни конструкции още преди ипотекирането им в полза на „Райфайзенбанк“ АД, съгласно нотариален акт от 28.09.2006 г. по нот.дело № … г. по описа на нотариус Д. Г.. Поради гореизложените съображения ответникът намира, че предявеният иск е неоснователен и моли да бъде отхвърлен изцяло.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, становищата и доводите на страните, въз основа на приложимото право намери за установено следното:

 

Предявеният иск е с правно основание чл. 49 във вр. чл. 45 ЗЗД. Уважаването на иска е обусловено от установяване наличието на елементите от фактическия състав на непозволеното увреждане спрямо ищцовото дружество от страна на ответното дружество : деяние, вина, противоправност на деянието, причинна връзка и причинени имуществени вреди, с които е намалена стойността на ипотекираното в полза на ищеца имущество. Особеностите на разпоредбата на чл.49 ЗЗД изискват установяване факта на възлагане от ответното дружество на прекия причинител на вредата – управителя Й. извършването на определена работа, както и че вредите са причинени при или по повод извършването на работата. Вината се презумира – чл.45, ал.2 ЗЗД. Съобразно на чл. 154 ал. 1 ГПК, тежестта на доказване на елементите от фактическия състав на непозволено увреждане се носи от ищеца. В тежест на ответника е да докаже възраженията си против иска, изложени в писмения отговор.

 

От представените от ищеца писмени доказателства се установява, че с Договор за инвестиционен банков кредит № 55 от 28.09.2006 г. „Райфайзенбанк България” ЕАД е предоставил на ответника банков кредит в размер на 2 000 000 евро. За обезпечение на кредита, ответникът е учредил  договорна ипотека в полза на банката-кредитор с нотариален акт № …, т. , рег.№…, н.д. №…г. по описа на нотариус Д. Г., рег. №403 на Нотариална камара, с  район на действие – Районен съд гр. Стара Загора, вписан под акт №…, т. , вх.рег….г., дело №…г. по описа на Служба по вписванията гр. Стара Загора, върху следните недвижими имоти - поземлен имот № 000253, с площ 134.398 дка, находящ се в землището на с.Маджерито, Община Ст. Загора, заедно с построените в него сгради; поземлен имот № 000242, с площ от 39.157 дка, находящ се в землището на с. Маджерито, общ. Ст. За­гора; поземлен имот № 000328, с площ от 54.034 дка, находящ се в землището на с. Маджерито, заедно с изградената в него сграда,  поземлен имот № 000328, с площ от 54.034 дка, находящ се в землището на с. Маджерито, заедно с изградената в него сграда; поземлен имот № 000331, с площ от 120.693 дка, находящ се в землището на с. Маджерито, заедно с построените в него сгради;  поземлен имот № 000338, с площ от 11.029 дка, находящ се в землището на с. Маджерито; поземлен имот № 000344, с площ от 181.752 дка, находящ се в землището на с. Маджерито, заедно с построените в него сгради; поземлен имот № 000351, с площ от 13.140 дка, находящ се в землището на с. Маджерито, заедно с изградената в него сграда;   поземлен имот № 000353, с площ от 87.849 дка, находящ се в землището на с. Маджерито, заедно с изградените в него сгради; поземлен имот № 000339, с площ от 21.047 дка, находящ се в землището на с. Маджерито; поземлен имот № 000332, с площ от 30.289 дка, находящ се в землището на с. Маджерито; поземлен имот № 003138, с площ от 6.045 дка, находящ се в землището на гр.Стара Загора, заедно с построената в него сграда.  

Образувано е изп.дело № 450 /2013г. по описа на ЧСИ Г. И., с район на действие - Окръжен съд гр. Стара Загора, по което е извършен опис на имуществото, собственост на длъжника, отразен в Протокол от 12.04.2013г. Описано е следното имущество: поземлен имот, с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 531.038 дка, имот № 000364 по плана за земеразделяне, заедно с построените в имота сгради, описани в 59 т. и подобрения в имота; поземлен имот с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 120.693 дка, имот № 000363 по плана за земеразделяне, заедно с построените в имота сгради, описани в 20 т. и подобрения в имота, който имот е образуван от имот № 000362; поземлен имот, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 39.157 дка, имот № 000242 по картата на землището на с. Маджерито, заедно с подобрения в имота; поземлен имот с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 5.397 дка, имот № 000356 по плана за земеразделяне, образуван от имот № 000355; поземлен имот с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 2.500 дка, имот № 000361 по плана за земеразделяне, заедно с построените в имота сгради, образуван от имот № 000358. С протокола за опис на недвижим имот от 12.04.2013г. ЧСИ е оставил описаните имоти за управление на Й.Й.Й.. 

Извършена е оценка на описаните недвижими имоти, собственост на длъжника от вещо лице, което е представило заключение от 29.04.2013 год. по изпълнителното дело. При извършения оглед и заснемане на имотите, вещото лице е установило, че описаните имоти са функционално свързани – начинът им на трайно ползване е „Птицеферма“. Същите имат общ вход, с излаз на главен път и изградени вътрешни асфалтови пътища. Описаните имоти са налични, същите са амортизирани и в лошо общо състояние. Покривните конструкции на повечето сгради са частично разрушени, което обстоятелство е взето предвид при определяне на справедливата им пазарна стойност. Справедливата пазарна стойност на недвижимите имоти на длъжника „Екарисаж – Загоре“ АД, находящи с в землището на с. Маджерито, общ.Стара Загора е в общ размер на 8 351 600 лв. Началната цена на публичната продан на имотите, в размер на 75 % от справедливата им пазарна стойност е 6 263 700 лв.  

С  нотариално заверен Договор за цесия от 31.10.2013 год., вписан под акт № …, т. …, вх. рег. № …год., том …, дело № …год. от 01.11.2013 год. по описа на Служба по вписванията гр. Стара Загора, ищцовото дружество е придобило по възмезден начин от „Райфайзенбанк България“ ЕАД вземанията на банката срещу „Екарисаж – Загоре“ АД, заедно с учредените обезпечения, посочени изрично в договора.   

В резултат на тази разпоредителна сделка, ищецът, като универсален правоприемник на до­сегашния кредитор на ответното дружество, е встъпил като взискател по изп. дело № 450 /2013г. по описа на ЧСИ Г. И., с Молба-искане от 05.11.2013 год.  Със същата молба е направено искане ЧСИ да назначи за съпазач, съв­местно с първоначално назначения за пазач - длъжник специализирана охранителна фирма. С Протокол за извършване на определе­но действие от 20.11.2013 год., ЧСИ Илчева е назначил охранителна фирма „Корадо - инс – 1“ ООД гр. Н. Загора за пазач, заедно с досегашния пазач - управителя Й.Й.. 

След встъпването на охранителната фирма в ангажиментите на съпазач, от страна на негови представители е извършен оглед на поетия за охрана стопански обект Птицекомбинат, с. Маджерито. При извършения оглед е констатирано разру­шаване на част от покривните конструкции на стопански сгради, съставляващи част от обект „Птицекомбинат“ с. Маджерито.  Видно от  Констативен протокол от 20.11.2013 год. , изготвен от „Корадо-инс-1“ ООД към дата на поемането на пазачеството е налице фактическа липса на елементи на покривната конструкция, включващи ламарини и билни капа­ци в 12 бр. сгради /халета/, съответно с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. В изпълнителното производство е назначена нова Съдебно-оценителна експертиза от 07.03.2014 год. от вещото лице, изготвило първата такава през 2013 год. В заключението си, вещото лице е констатирало наличието на негативни въздействия върху част от сградния фонд, като установява, че гореописаните сгради, находящи се в имоти № 000368, 000363 и 000361 са налични. Същите са силно амортизирани и в лошо общо състояние. Покривните конструкции на повечето сгради са частично или напълно разру­шени. Състоянието на сградите е взето предвид при определяне на справедли­вата им пазарна стойност.  При първоначалната оценка на ипотекирания имот /земя и сгради/от 29.04. 2013 год., вещото лице е оценило имота на 6 288 655.20 с вкл. ДДС; При последващото остойностяване на имота към 07.03.2014 год.,  око­ло 11 месеца след първата оценка, стойността на имота е 3 058 644 лева с вкл. ДДС.

Във връзка с твърдението на ищеца, че през време на изпълнението на задължението на пазач на описаното имущество в обект „Птицекомбинат“, с. Маджерито, през периода м. Юни - м. Август 2013 год., със знанието и по разпореждане на пазача Й.Й. било извърше­но снемането и фактическото разрушаване на покривните конструкции, изградени от дъговидна алуминиева ламарина на вълни „Делта 0,5“ и билни капаци от 12-те броя производствени сгради, са допуснати и събрани гласни доказателства.

От показанията на свидетеля И. С.– охрана в ресторант „Европа“, който се намира непосредствено до птицекомбината, се установява, че миналата година / 2013г./ през месеците март или април виждал един мерцедес и една газка да изнасят ламаринени плоскости от птицекомбината. Свидетелят сочи, че само ограда го дели от имота на ответника. Плоскостите били от покривите на халетата. Казали му, че ги отнасят към „Екарисажа“ в АПК – то, където от едно време се водило „Екарисаж“ . Станал свидетел на изнасяне на много ламарини, големият камион влизал по 5-6 пъти на ден и другата кола също изнасяла. В селото имало един двор, където били складирани тези ламарини. Ламарините били изнасяни от различни коли, но не знае чии били колите. Само едната кола знаел, че е на „Екарисаж“ – синята газка. От хора от селото също разбрал, че купили ламарини от птицекомбината, от Й.. Свидетелят сочи, че се намирал постоянно в обекта, който охранява, тъй като там живеел.

Свидетелят П.С.– шофьор на кола “Пътна помощ“, която често спирал пред Птицекомбината, също установява, че виждал два – три пъти в началото на 2013г. , но не помни точно кога, камиони да излизат с нарязани за скраб железа. Установява, че е влизал в района на „Птицекомбината“ и  виждал 5-6 сгради, халета без покривни конструкции. Говорил с пазача, който му казал, че ги изнасят. Мисли, че управителят разрешил да се изнасят тези ламарини- вълнообразни алуминиеви, нещо като хром - никелови, бели. Двама души от селото му казали, че си купили от тези ламарини в началото на 2013г. от г-н Й.. Сочи, че извозвал такива ламарини от „Екарисаж“ –а, карал  плоскости на двама от селото. Имало големи купища, различни размери, складирани от южната страна на „Екарисаж“ –а. Ламарините били по 25-26 лв. за един лист. Свидетелят също мислил да си купи. Не е виждал, кой ги е свалял, видял ги вече складирани в „Екарисаж“.

Съдът намира, че следва да кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели С. и С., тъй като показанията им са логически последователни и непротиворечиви вътрешно и помежду си. Показанията им са в унисон с установеното в справедливите пазарни оценки на недвижимите имоти от вещото лице по изпълнителното дело на ЧСИ И.. От техните показания, съдът намира, че се установи, че действително управителят на ответното дружество е разпродавал имущество от ипотекираните сгради- ламаринени плоскости, свалени от покривите на намиращите се в недвижимите имоти халета. От показанията на свидетелите, обаче се установява, че това е станало в началото на 2013г. Свидетелят С. не е сигурен март или април 2013г.  са  се случили събитията, за които говори, а свидетелят С. посочва – началото на 2013г. При съвкупната преценка на доказателствата – показанията на посочените по – горе свидетели и заключенията на вещото лице по изпълнително дело № 450/2013г. по описа на ЧСИ Г. И., съдът намира, че следва да приеме, че разпродажбата на ламаринените плоскости и билни капаци е станала след назначаването на Й.Й. за пазач по изп. дело в периода между двете заключения на вещото лице И. А., представени по изпълнителното дело – между 29.04.2013г. и 07.03.2014г. 

По делото са разпитани като свидетели и лицата М.Б. и К.Ф., които са работили през 2004- 2006г. първата и до края на октомври 2008г. втория в ответното дружество. Първата свидетелка – като технолог в сградата на Птицекомбината, а втория свидетел като организатор – производство, който след купуването на сградите на Птицекомбината от 2003г. бил изпратен да работи там и работил в продължение 5 години. Двамата свидетели установяват, че една част от Птицекомбината се използвала за отглеждане на пилета, а голяма част от сградите били неизползваеми. Свидетелката Б. твърди, че халета 1,2,3,4,5 и 6 се използвали, а другите 13,14,15,16,17 и 18, били от другата страна откъм магистралата, не се използвали, били без ток и вода, без оборудване, без покриви, само нагънати ламарини, като липсвали много от тях. Работила до 2012г. на пълен работен ден. През времето, докато била на работа имало кражби. Крадели пилета, за което викала полиция. Достъп до комбината имало от всякъде, отвсякъде се влизало, дори стада били влизали. Често и тя гонила хора от там, които обяснявали, че идвали за гъби в гората, която била наблизо, прибирали си кравите и др. Почти никъде не било оградено. Не си спомня в района на Птицекомбината да имало струпани ламарини, но площта му била голяма – много декари. Управителят Й. слагал осветление, мрежи в района на птицекомбината, но те изчезвали периодически. Свидетелят Филипов твърди, че халета 1,2, 3, 4, 5, 6 и 13,14, 15, 16, 17, и 18 били купени през 2004г. От 1-ва до 6-та сграда били от южната страна, а халета с номера 7, до 18 били на запад от тях. Общо около 30 и няколко сгради. В сгради с номера 1 до 6 всичко било разбито, управителят започнал ремонт, вкарал газ. По покривите липсвали половината ламарини, така ги заварили, но управителят не можал да ги ремонтира. Там щял да гледа пилета. Горните сгради били с етернит и нямало интерес към тях. Пилетата се вкарвали в 9 -та сграда, южното крило. От закупуването само 9 -та сграда била използвана, а в 7- ма и 8- ма сграда били стадата. Отвсякъде можело да се влезе в птицекомбината, даже последните сгради нямали врати. Овчари и кравари си вкарвали животните в жегите. Наоколо постоянно имало цигански каруци, които гонили с полиция. Ламарините се сваляли вечер. Сградите били като в джунгла, не се виждали имат ли покрив, има ли ламарина или не. Още първата вечер след покупката, разбили централния склад. През 2008 г. като се пенсионирал тук - там имало останали по 2-3 ламарини. Размерът им бил 3 м., но били много леки като алуминиеви или някаква сплав. Като духнел вятър и ги вдигал от покривите, когато били извадени болтовете от циганите. Пазачите ходили да събират ламарините по нареждане на управителя.

Двамата свидетели установяват обстоятелства, които са се случили далече назад през годините, поради което са неотносими в по – голямата си част към предмета на настоящия спор. Безспорно от показанията на тези свидетели се установява, че района на Птицекомбината не е бил заграден, до сградите е имало достъпи отвън, поради което често е имало кражби на ламарини и други материали.

В същия смисъл са показанията и на свидетелите Д.Д. и П.П., които установяват, че през 2011г. закупили ламарини от двора на „Екарисажа“, където ламарината била складирана. Размерът бил 2 и половина – три метра, на цена 14 лв. или 16 лв. Ламарините платили на жена, на каса в сградата на фирмата на ответника. Свидетелите установяват, че и други техни познати също купували ламаринени платна от ответното дружество.

Свидетелят П.К. – бивш служител при ответника, установява, че още при придобиването на сградите – 2003 или 2004 г. те не били в добро състояние. По това време правили ремонти на сградите. По покривите имало много малко ламарини, някъде имало нападали по земята ламарини, но повечето сгради били ограбени. Останали били сградите само на греди без покривно покритие. Не можело да се използват в този си вид. Свидетелят твърди, че по сградите от 1 -ва до 6 – та, всичко било ограбено, липсвали покривни конструкции. Направили ремонти, поставили нови ламарини и капаци на покривите.

С Постановление от 26.06.2014г. по изп. д. № 450/2013г. на ЧСИ г.И. за купувач на недвижимите имоти, собствени на длъжника „Екарисаж – Загоре“ АД, поземлен имот, с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, общ.Стара Загора, с площ 481.758 дка, имот № 000368, образуван от имот № 000366,  по плана за земеразделяне, заедно с построените в имота сгради, описани в 59 т. и подобрения в имота; имот № 000368, образуван от имот № 000366,  по плана за земеразделяне, заедно с построените в имота сгради, описани в 59 т. и подобрения в имота; 1/2 ид. Част от поземлен имот, с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 1.819 дка, имот № 000367 по плана за земеразделяне, образуван от имот № 000366; поземлен имот, с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 120.693 дка,  имот № 000363 , заедно с построените в имота сгради, посочени в 20 т. и подобрения, поземлен имот, с площ 39.157 дка, имот № 000242, находящ се в землището на с. Маджерито; поземлен имот с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 5.397 дка, имот № 000356 по плана за земеразделяне, образуван от имот № 000355; поземлен имот с начин на трайно ползване „Птицеферма, находящ се в землището на с. Маджерито, с площ 2.500 дка, имот № 000361 по плана за земеразделяне, заедно с построените в имота сгради, образуван от имот № 000358 са възложени на „Лора -2004“ ООД гр.Стара Загора.

          За изясняване на делото от фактическа страна е назначена съдебно – техническа експертиза, която е представила заключение. От заключението се установява, че всички сгради са със еднотипни покривни конструкции – сглобяеми стоманобетонови греди, върху които са монтирани дървени греди, за които е било хванато с крепежни елементи покривното покритие – вълнообразна ламарина или етернит. Сградите са с окачен таван – термопанели от стиропор. Експертизата не може да даде заключение, в какво състояние са били покривите на сгради от № 1 до№ 6 вкл., тъй като същите са с напълно ремонтирани покривни покрития. Основната покривна конструкция – стоманобетоновите греди и ребра са запазени и върху тях са монтирани стоманени студеноогънати поцинковани образни профили, за които е монтирана пластифицирана покривна LT 40 ламарина. Покривите са двускатни, както и преди, но завършват със стрехи от четирите фасади, а не с бордове по късите. Окаченият таван е идентичен с този на съседните сгради, но също е основно ремонтиран. Сгради № 13 до № 18 вкл. са без покривно покритие и окачени тавани, но със запазена покривна конструкция – носещите стоманобетонови греди и ребра, запазени в 90 – 95% и дървените греди, върху които е било монтирано покривното покритие. Оценките изготвени от вещото лице Антов не са пазарни, те са направени по метода на ликвидационната стойност, при това при метода на бързата ликвидация. Срещу всяка сграда има посочена стойност и тя е една и съща за всички – както за процесните, така и за всички останали сгради „Бройлери“. Оценителят е имал предвид това, че ДМА – недвижими имоти на „Птицекомбината“ ще се продават общо, а не на парче. Още в първата си оценка той определя състоянието на сградите като незадоволително. Оставени допълнително една година без да се полагат грижи за тях е естествено да настъпят неблагоприятни промени в състоянието им.  Вещите лица считат, че ниската стойност на втората оценка е обяснима и като се вземе предвид допълнителния спад в пазара на недвижими имоти за този период. Сградите са с идентична площ – всяка от тях е със ЗП 1800 кв.м по документи. Общата ЗП на дванадесетте сгради е 21 600 кв.м. Вещите лица са установили, че ремонтът на покрива на сгради от 1 до 6 е извършен в периода септември – ноември 2014 г. от ищеца „Лора 2004“ ООД. Вещите лица са изчислили площта на всеки от съществувалите покриви – 2055 кв.м, балните капаци с дължина- 150 м, обшивката на бордовете – 18 кв.м. Общата покривна площ на дванадесетте сгради 24 660 кв.м. Дължината на балните капаци – 1800 кв.м.   Видът на материала на липсващите елементи от покривните конструкции на процесните сгради находящи се в „Птицекомбинат“ с Маджерито, не може да бъде определен, тъй като липсват каквито и да е остатъци от тях. Вещите лица са установили, че обшивките на бордовете и отдушниците по покривите са от поцинкована ламарина. Покривните покрития на съседните производствени сгради - от вълнообразен етернит, поцинкована или неръждаема вълнообразна ламарина. Втората в момента не се предлага на пазара. На база на извършения оглед на 08.01.2015 г.експертите не могат да установят периода, през който е станал демонтажа на покривите на процесните сгради. В заключението си вещите лица приемат, че стойността на един елемент от поцинкована ламарина  с дебелина 0,75 мм е 16,25 лв. за кв. м; билни капаци с ръзгъвка 625 мм – 9,80 лв. за 1 кв.м; обшивка борд с разгъвка 700 мм – 26 лв. за 1 кв.м. Елементите от алуминиева ламарина са както следва: алуминиева вълнообразна ламарина с дебелина 0,65 мм – 25,38 лв. на кв.м; билни капаци – 22,67 лв. за кв.м; обшивка борд с поцинкована ламарина с разгъвка 700 мм – 26 лв. за кв.м. Общата стойност на липсващите елементи от покривните на процесните сгради от поцинкована ламарина за една сграда е 35 371 лв., за 12 бр. сгради 424 452 лв.; от алуминиева ламарина – стойност на една сграда 56 102 лв., а стойност за 12бр. сгради 673 224 лв. Сумите са без ДДС и представляват стойността на новоизградени елементи на покривите на сградите без да е отчетено тяхното овехтяване. Ползваните цени  са за второто полугодие на 2014 г.

          С допълнително заключение на комплексната съдебно – техническа експертиза се установява, че процесните липсващи покривни елементи са направени от алуминиева сплав, която не корозира и на практика има неограничен дълъг живот. Вещите лица са посочили цената на пазарната стойност на вълнообразната ламарина – за 1 кв.м. – 18.90 лв., за билните капаци – 11.95 лв. на 1 линеен м. и цената на 1 линеен м. лайсна – 10.28 лв. При това положение, общата парична стойност на липсващите елементи от покривните конструкции на процесните сгради според вещите лице е 40854 лв. за 1 сграда и 490248 лв. за 12 бр. сгради. 

При така установените факти и обстоятелства по делото, могат да се направят следните правни изводи:

Предявената претенция е за заплащане на обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане, поради това, че ответникът не е изпълнил задълженията си по чл.486, ал.1 от ГПК – да управлява процесния имот като добър стопанин. Пазачът получава имота по описа и е длъжен да го предаде в състоянието, в което го е приел. В случая, безспорно се установи, че стойността на недвижимото имущество към момента на описа и 11 месеца по – късно е различна. От събраните по делото доказателства се установи, че през времето на управлението от назначения пазач на описаните от ЧСИ недвижими имоти, тяхната стойност е станала значително по – ниска, поради сваляне на елементи от покривните конструкции на сградите и продажбата им на трети лица. Тези действия са станали със знанието и съгласието на назначения за пазач по изп. дело № 450/2013г. по описа на ЧСИ Г. Илчева Й.Й., - управител на ответното дружество. Безспорно се установи също, че с Протокола за опис на недвижими вещи на длъжника „Екарисаж – Загоре“  от 12.04.2013г. , по изп. дело № 450/2013г., ЧСИ Г.Илчева е възложила на физическото лице Й.Й.Й. управлението на описаното имущество. В случая не длъжникът „Екарисаж – Загоре“ АД е бил назначен за пазач, а управителят му Й.Й. като физическо лице. Това е така, тъй като видно от протокола за опис на недвижимо имущество, ЧСИ е възложил задачата да пази и управлява описаното недвижимо имущество с грижата на добър стопанин на Й.Й. / стр. 45 от делото/. В този смисъл, въз основа на фактите на делото, отговорността на пазача, за неизпълнение на задълженията му в изпълнителното производство, съгласно чл.486, ал.1 ГПК е лична. Отговорността за неизпълнение на задължението по чл.486, ал.1 ГПК в изпълнителното производство е на физическото лице Й.Й., а не на дружеството – длъжник  „Екарисаж – Загоре“ АД, чийто управител е последният. При това положение, съдът намира, че не може да бъде ангажирана отговорността на дружеството – ответник, за неизпълнение на задълженията на пазача Й.Й. по чл.486, ал.1 ГПК.  В този смисъл са Решение № 78 от 30.06.2014г., постановено по реда на чл.290 ГПК по гр.д.№ 729/2011г. по описа на ВКС, ІV ГО, решение № 295 от 26.05.2009г., по гр.д.№ 1346/2008г., ІІ ГО на ВКС, Определение № 1278 от 15.11.2012г. на ВКС по гр.д.№ 710/2012г. ІІІ ГО.

 

От друга страна, съдът намира, че при така установената фактическа обстановка не са налице елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане, ангажиращи отговорност на работодателя, съгласно чл.49 ЗЗД, тъй като не е налице възлагане от страна на дружеството – ответник извършване на някаква работа на друго лице, за действията на което ответникът да носи безвиновна отговорност. В настоящия случай е налице възлагане на някаква работа на трето лице - пазач, при и по повод на изпълнението на която работа са настъпили вреди за ищеца от страна на ЧСИ в изпълнителното производство 450/2013г. по описа на ЧСИ Г. И.. 

 

Предвид изложените съображения съдът намира, че предявения иск с правно основание чл.49, във вр. чл. 45 ЗЗД, против ответника „Екарисаж – Загоре“ АД, гр.Стара Загора е неоснователен и следва да бъде отхвърлен като такъв.     

С оглед изхода на делото, съгласно чл.78, ал.3 от ГПК в полза на ответника следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 1555 лв., съгласно представения списък и доказателства.  

 

          Водим от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Лора 2004“ ООД гр.Стара Загора, кв. Индустриален, Птицекланица „Градус“, ЕИК 123658624, представлявано от управителя И.А.А. против „Екарисаж – Загоре“ АД гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ЕИК123117608, представлявано от изп. директор Й.Й.Й. иск да се осъди „Екарисаж – Загоре“ АД  да му заплати сумата в размер на 31 990 лева, представляваща частичен иск от общата сума в размер на 453 427.20 лева, дължима като обезщетение за нанесени от ответника имуществени вреди, с които е намалена стойността на ипотеки­раното в полза на ищеца имущество, ведно със законната лихва, считано от дата­та на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

 

          ОСЪЖДА „Лора 2004“ ООД гр.Стара Загора, кв. Индустриален, Птицекланица „Градус“, ЕИК 123658624, представлявано от управителя И.А.А. да заплати на „Екарисаж – Загоре“ АД гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ЕИК123117608, представлявано от изп. директор Й.Й.Й. сумата от  1555 / хиляди петстотин, петдесет и пет/ лв., представляващи направените по делото разноски.  

         

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му  му на страните, пред Апелативен съд - Пловдив.   

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: