О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 629                              06.07.2016 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести юли                                                                                           2016 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 79 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

 

Производството е на основание чл. 7 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 119, ал. 3 от ГПК.

           

Образувано е по искова молба Й.Л.Я. *** против  Прокуратура на РБ с която моли съда да постанови решение с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата в размер на 543 055,44 лв., представляваща обезщетение за непозволено увреждане чрез незаконни действия, изразяващи се в обвинение в извършване на престъпление и отстраняване от длъжността Кмет, представляваща сбора от сумата от 450 000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди; сумата от 2 500 лв. - имуществени вреди; обезщетение за забава, считано от 26.06.2014 г. до датата на завеждане на ИМ в размер на 90 555,44 лв., ведно със законната лихва, считано от дата на завеждане на иска, до окончателното заплащане, както и направените по делото разноски. 

 

            По делото е проведена процедура за размяна на книжа съгласно чл. 131 от ГПК /ИМ и всички приложения към нея/. В срока за отговор е постъпил такъв от ОП Стара Загора в който прави възражение за местна неподсъдност на делото. Моли производството по делото да бъде прекратено и изпратено по компетентност на Окръжен съд Сливен, тъй като твърдяното незаконно обвинение е повдигнато и поддържано от ОП Сливен. Наред с това оспорват иска за обезщетение за неимуществени вреди като неоснователен, непочиващ на доказателствата за причинно – следствена връзка между резултата и увреждането и по размер като силно завишен.

 

След като се запозна с изложеното в исковата молба и отговора, с приложените доказателствата към тях съдът намира, че следва прекрати производството по делото пред себе си и изпрати същото на местно компетентния съд – ОС Сливен.

 

Разпоредбите на чл. 7 от ЗОДОВ  регламентира особени правила за местна подсъдност - по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения - различни от тези по ГПК. Под място на извършването на увреждането се разбира съдебния район, в който е повдигнато и поддържано обвинението.

 

Доколкото от изложените в исковата молба фактически твърдения и представени към нея писмени доказателства е видно, че мястото на увреждането и местожителството на ищеца са в района на Сливенския окръжен съд, настоящият състав намира, че именно този съд по силата на чл. 7 от ЗОДОВ е компетентен да разгледа предявения иск. При предявяване на иска пред друг съд, определен по критерии, различни от законово определените, възражението на ответника за местна подсъдност е основателно. Ответникът е направил такова възражение.

 

Обстоятелството, че всички съдии от ОС Сливен са си направили отвод при разглеждане на наказателното дело не е основание за това сам ищецът да избере друг съд за предявяване на иска. Изборът по реда на чл. 23, ал. 3 ГПК, при евентуален отвод на съдиите от цитирания окръжен съд, не е предоставен на ищеца. Ищецът не може сам да дерогира определената законова подсъдност извън определените в закона критерии.

 

Поради това съдът намира, че компетентен да разгледа делото в случая на осн. чл. 7 от ЗОДОВ е Окръжен съд гр. Сливен. С оглед на това делото следва да се изпрати на този съд, който е компетентен да разгледа спора между страните по делото.

 

            Ето защо, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 79/2016 г. по описа на ОС Стара Загора, поради неподсъдност на спора.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане на Окръжен съд Сливен.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му, чрез СтОС пред ПАС.

 

                                                               

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:……………………