Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 224                                                          12.07.2016г.                                град  Стара Загора

 

     В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ въззивен състав

На дванадесети юли 2016 година

в закрито заседание, в следния състав :                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                          ЧЛЕНОВЕ :            НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                                                      ТРИФОН МИНЧЕВ

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1098 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл.435- 437 от ГПК.

 

Делото е образувано въз основа на Жалба вх.№ 7546/09.06.2015г. от 1 бр. юридическо лице- публичноправния субект НАП- гр.С., против Разпореждане на ЧСИ- М. Д.- С. за връщане на негова жалба вх.№ 6864/22.05.2015г. и прекратяване на производството за администриране на същата.  Счита, че неговата жалба е подадена в рамките на законния 1- седмичен срок и е процесуално допустима, както и моли настоящия въззивен съд да го освободи от ДТ от такси по изпълнението. Предвид което моли да се отмени изцяло атакуваното Разпореждане на ЧСИ, ведно със законните последици от това.

 

В законните първоначални и последващи 3- дневни срокове по чл.436, ал.3, изр.1 от ГПК не са постъпили никакви писмени Отговори от останалите страни по съдебното изпълнение.

 

            На основание чл.436, ал.3, изр.2, пр.посл. от ГПК са постъпили първоначални и последващи писмени Мотиви от ЧСИ- М.Д. рег.№ . и с район на действие района на ОС- С., в които се взема становище, че процесната жалбата е процесуално допустима, но изцяло неоснователна, тъй като предходната жалба на жалбоподателя е била просрочена, поради което моли да се отхвърли тази жалба и да потвърди нейното Разпореждане изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

            Въззивният Окръжен съд- С., след като обсъди направените в Жалбата оплаквания, като взе предвид първоначалните и допълнителните Мотиви на ЧСИ, и като провери законосъобразността и мотивираността на обжалваните изпълнителни актове и действия, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено следното :

            Жалбата е подадена в срок, от надлежния 1 бр. субект/юридическо лице/- публичноправен субект НАП- С., РД- П., подадена е срещу писмено Разпореждане на ЧСИ, което ощетява жалбоподателя- присъединен кредитор/НАП/, поради което същата е процесуално допустима и по нея настоящия въззивен съд следва да се произнесе по същността на оплакванията.

            Видно от събраните по делото материали и видно от приложеното като заверено копия в цялост изп.дело № 20138650401129 по описа на ЧСИ М. Д. с район на действие Окръжен съд- С., рег.№ ., жалбоподателя е подал жалби вх.№ 6864/22.05.2015г., вх.№ 7546/09.06.2015г., вх.№ 8762/06.07.2015г. и вх.№ 8913/09.07.2015г.- всички те от името на ТД НА НАП “Г.”- гр.С., който се явява присъединен взискател по делото, който прави оплаквания за незаконосъобразност на извършеното по делото разпределение, като последващите жалби са срещу разпореждания за връщане на първата жалба.

Изпълнително дело 20138650401129 е образувано на 16.09.2013г, въз основа на влезли в сила актове за събиране на публични общински вземания за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Поканата за доброволно изпълнение е получена от длъжника на 04.11.2013г. По изпълнителното дело е извършен опис и няколко публични продажби на недвижими имоти на длъжника, находящи се в гр. С. /на територията на Затвора/. На проведената публична продан от 27.03.2015г. до 27.04.2015г. една от обявените сгради е купена от участник в продажбата, цената е внесена, изготвено е постановление за възлагане, което е влязло в сила. На 13.05.2015г. е изготвено разпределение на постъпилата по делото сума, като в него участват присъединените по право кредитори - в случая ТД на НАП - присъединени по право на основание чл. 191 ДОПК и поради вписана в тяхна полза възбрана, както и кредитори, които са подали молба за присъединяване на конкретното дело и са конституирани като такива на основание чл.456 от ГПК. Разпределението е предявено на 19.05.2015г. и на 22.05.2015г. с вх.№ 6864/22.05.2015г. и пощенско клеймо от 21.05.2015г. е постъпила жалба от ТД на НАП “Г.”- С. срещу изготвеното по делото разпределение на събраната сума. Жалбата е оставена без движение от ЧСИ за внасяне на дължимите Държавни такси и Такси по ТТРЗЧСИ за администрирането й и за представяне на преписи от същата, за връчване на другите страни по изпълнението. Със съобщение от същата дата изх.№ 5593/22.05.2015г., връчено на същата дата- 22.05.2015г., жалбоподателят е уведомен. По изпълнителното дело се съдържат всички съобщения до НАП с подписа и името на данъчния служител в деловодството, приел съобщението. Факта, че на собствения екземпляр на учреждението/но не и на екземпляра на ЧСИ/ служителят на самото учреждение/НАП/ не отбелязвал името си, не се отразява на редовността на връчването на същото от страна на ЧСИ. По това изп.дело след съобщението за оставяне без движение на жалбата не е постъпила никаква молба от жалбоподателя НАП, независимо от коя негова структура, не са представени преписи от жалбата за връчване на другите страни, не е направено искане за администриране на същата без внасяне на Държавна такса или на Такси по ТТРЗЧСИ. В резултата на бездействието на присъединения взискател НАП, на 02.06.2015г. е изготвено процесното Разпореждане на ЧСИ за връщане на жалба на НАП, като същото това съобщение с изх.№ 5852/02.06.2015г. е било съобщено на жалбоподателя на 02.06.2015г.

Впоследствие на 09.06.2015г. с вх.№ 7546/09.06.2015г. и пощенско клеймо от 08.06.2015г. е постъпила новата жалба срещу разпореждането на ЧСИ за връщане на предходната жалба. Същата е оставена без движение, като съобщеното до жалбоподателя НАП е с изх.№ 6207/12.06.2015г., и му е било връчено на същата дата- 12.06.2015г. Отново в законния 1- седмичен срок той не е подал никаква писмена молба по това изп.дело. С разпореждане от 24.06.2015г. на ЧСИ е върната тази втора жалба, подадена срещу разпореждането за връщане на първата жалба. Разпореждането е съобщено на жалбоподателя НАП със съобщение с изх.№ 6832/24.06.2015г., получено при него на 25.06.2015г.

Едва на 29.06.2015г. е постъпила с вх.№ 8520/29.06.201 5г. копие на жалбата, изпратена до ОС- гр. С.. По- късно на 06.07.2015г. с вх.№8762/06.07.2015г. същата жалба с препратена по компетентност от ОС на ЧСИ за администриране. Оставена е без движение за представяне на необходимия брой преписи за връчване на страните. Същите са били представени с молба вх.№ 9100/15.07.2015г., като Жалбата е срещу разпореждането за оставяне без движение на жалба вх.№ 7546/09.06.2015г., съобщено на жалбоподателя НАП на 12.06.2015г./видно от пощенското клеймо на същата от постъпването в съда е от 25.06.2015г./- тоест цели. 13 дни след получаване на съобщението за оставянето й без движение/. Доста по- късно/на 09.07.2015г./ с вх.№ 8913/09.07.2015г. е постъпила, препратена по компетентност от ОС- С. на ЧСИ за администриране жалбата на НАП срещу Разпореждането на ЧСИ за връщане на предходната просрочена и с неотстранени нередовности Жалба от 24.06.2015г.- също от НАП. Същата е постъпила с необходимия брой преписи, с пощенско клеймо за изпращането на същата до съда от 01.07.2015г. На 10.07.2015г. е било констатирано постановеното Решение на ТО на ОС- С. за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника, като по делото е изготвено постановление за спиране на изп.производство на това фактическо и правно основание. В конкретния случай спирането на изпълнителното производство не касае производството по настоящото обжалване, което следва да продължи и приключи.

Другото основно оплакване на жалбоподателя НАП е, че той не дължи държавни такси и такси по ТТРЗЧСИ за администриране на жалбите му, като се излагат разни аргументи от НАП, как следва ЧСИ да не събира ДТ и таксите по Тарифата, а да си извади изпълнителен лист/ИЛ/ срещу самия жалбоподател НАП за таксите по ТТРЗЧИ, но не и основното му задължение същите да бъдат своевременно и предварително внесени и да се представят платежните документи за това. В случая спор по дължимостта им обаче  фактически няма.

Към настоящия момент след Решението на ОС по в.гр.д.1433/2015г. по описа на ОС- С., с което е отменено Разпореждане за връщане на жалба от 24.06.2015г., за произнасяне е изпратена администрираната жалба вх.№ 7546/09.06.2015г.- същата е срещу разпореждането за връщане на първата жалба срещу разпределението /с вх.№ 6864/22.05.2015г./ от 02.06.2015г. В тази връзка атакуваното Разпореждане за връщане е законосъобразно, тъй като в дадения на жалбоподателя НАП срок същия не е представил преписи на жалбата/въпреки че е бил изрично уведомен за това си задължение, както и за последиците от неизпълнението му/, като очевидното неизпълнение на това му задължение е достатъчно фактическо и правно основание за връщане обратно на тази Жалба, независимо от различните аргументи на жалбоподателя относно въпросите за евентуалната дължимост или не на таксите на ЧСИ за администриране на жалбата по ТТРЗЧСИ.

Следва да се има предвид и, че Жалбата на присъединения взискател НАП е била върната, освен поради невнасяне на дължимите от НАП поради характера на това частно/а не публично/ държавно вземане Държавни такси, така и относно таксите по ТТРЗЧСИ/от които настоящия въззивен ОС- С. въобще няма процесуална възможност да го освобождава/, и предвид непредставянето на необходимите и съобщени му преписи от жалбата за връчване на другите страни по това изп.дело, което представлява задължение, за което жалбоподателят НАП е бил изрично уведомен предварително и писмено. Самото това основание е достатъчно само по себе си, за потвърждаване на атакуваното Разпореждане на ЧСИ за връщане на подадената жалба от присъединения взискател НАП- С.. В тази връзка възможността ЧСИ да се снабдява с изпълнителен лист за неплатените му дължими такси по ТТРЗЧСИ, съществуващо действително като правна възможност за него, не освобождава добросъвестната страна/жалбоподателя НАП/ от задължението за внасянето им по сметката на ЧСИ. В противен случай би се насърчило и утвърдило като правило срещу всички взискатели в изпълнителния процес ЧСИ да водят принудителни производства за заплащане на дължимите му авансови такси по изпълнението. Което със сигурност не е цел и задача на законодателното разрешение, нито на практиката на ВКС и на ВАС, тъй като би довело до обезсмисляне и фактическо ликвидиране на частното съдебно изпълнение в Р.България. Посочените от жалбоподателя НАП съдебни практики представляват съдебни Определения, са постановени по идентични случаи при обжалване Определения на Административен съд- П. от Община- гр.Р., обл.П. относно процесуални действия и актове на съдебен изпълнител по реда на АПК, но същите очевидно и безспорно са неотносими към обжалване на изпълнителни действия по реда на ГПК.

По отношение на връчването на съобщенията на присъдения взискател- жалбоподател НАП в настоящото изпълнително производство, тъй като НАП е единна пирамидална структура, ръководена от изпълнителен директор, отделните й териториални и структурни подразделения нямат самостоятелна правосубектност и връчването официални съобщения от ЧСИ на който й да е служител на НАП, в което и да е териториално поделение на НАП, следва да се счита за редовно връчване на адресата. Връчването по делото в ТД на НАП- С.е извършвано неколкократно по изп.дело на ЧСИ в гр.С. единствено с цел бързина, удобство и процесуална икономия, предвид удовлетворяване на трудови вземания в рамките на това изпълнителното производство.

 

Поради което въззивният съд счита, че предвид гореизложените аргументи атакуваните изпълнителни действия/Разпореждането за връщане на предходната Жалба/ по това изп.дело са предприети законосъобразно, като процесната жалба вх.№ 7546/09.06.2015г. от НАП- С. се явява напълно неоснователна, незаконосъобразна и недоказана, поради което тя следва да се отхвърли изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

Никоя от страните няма заявени претенции за разноски по настоящото в гр.д., поради което не следва да се произнася по този въпрос.

 

Настоящото въззивно съдебно Решение и окончателно съгласно императивната разпоредба на чл.347, ал.4, изр.2 от ГПК и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.435, ал.1 във вр. с чл.436, ал.1 и чл.437, ал.1 и 4, въззивният ОС- С.

 

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

 

            ОСТАВЯ изцяло без уважение Жалба вх.№ 7546/09.06.2015г. от НАП- С., против Разпореждане на ЧСИ- М. Д., рег.№ 865  на КЧСИ, с район на действие района на ОС- С. за връщане на негова Жалба вх.№ 6864/22.05.2015г. и прекратяване на производството за администриране на същата. 

 

           

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      

 

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ :       1.                                      

 

 

 

 

                  2.