Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 214 ……………………06.07.2016 година……………Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав На петнадесети юни…………..……...…………………………………Година 2016              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.………………………………………………………

Прокурор………………………………………………..……………………………..

като разгледа докладваното от…………………………….съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1181………по описа за 2016…………година.

 

        Производството по делото е образувано, след като с решение № 72 от 11.05.2016 г., постановено по к.гр.дело № 5936/2015 г., ВКС, ГК, І отделение е отменил решение № 337 от 27.07.2015 г., постановено по гр.дело № 1288/2015 г. на Старозагорския окръжен съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

 

        Обжалвано е решение № 1150 от 10.11.2014 г., постановено по гр.дело № 5401/2013 г.  на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от Ю.П.Б. срещу А.З.С.  иск по чл.109 ЗС- за отстраняване на повредата, получена в резултат на ремонтни дейности на обслужващото хола и спалнята коминно тяло в обитаваната от страните жилищна сграда, находяща се в гр.Стара Загора, ул.”…” № …, както и да бъде задължена ответницата, в случай че не отстрани сама повредата, да осигури достъп до ползвания от нея апартамент № 27, за да може да бъде отстранена повредата от ищцата за сметка на ответницата.

 

        Въззивницата Ю.П.Б. счита, че решението е неправилно, постановено при неизяснена фактическа обстановка и в противоречие с материално-правните норми. Неправилно съдът дал вяра на показанията на свидетеля на ответницата, който бил неин зет и като такъв заинтересован от изхода на делото. Поддържа, че неговите показания противоречат на показанията на останалите двама свидетели и на заключението на първата съдебно-техническа експертиза. Поддържа и това, че съдът неправилно е кредитирал заключението на втората съдебно-техническа експертиза. Счита, че съдът не е имал основание да назначава нова съдебно-техническа експертиза, тъй като бил приел първата като обоснована и без съмнение за нейната правилност. Счита, че при наличното противоречие между двете експертизи, съдът е следвало да назначи тройна такава. Пред настоящата инстанция поддържа оплакванията, изложени във въззивната жалба и твърдението, че  причината за повредата в коминното тяло е препятствие- арматурно желязо, което е останало след ремонта, извършен от ответницата, и натрупаните налепи вследствие на горенето на дърва и въглища. Моли решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което исковата й претенция бъде уважена.

 

        Въззиваемата А.З.С., чрез пълномощника си адв.М.С., взема становище, че жалбата е неоснователна. Оспорва оплакването, че съдът не възприема показанията на свидетелите на ищцата и че показанията на свидетеля П. противоречат на останалия доказателствен материал. Оспорва и оплакването, че съдът не е следвало да назначава втора експертиза, тъй като първата експертиза е била оспорена. Моли да бъде постановено решение по същество и отхвърлен иска, като й се присъдят съдебните разноски.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемата, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл.109 ЗС. Ищцата Ю.П.Б. е твърдяла, че е собственик на недвижим имот- апартамент № …, находящ се на втори етаж в жилищна сграда в гр.Стара Загора, на ул. “…” № …. Ответницата била собственик на апартамент № …, находящ се на третия етаж в същата сграда и разположен над този на ищцата. За период от няколко години ищцата обитавала своето жилище само през летните месеци, а зимата прекарвала в гр.Копривщица. В края на 2013 г. решила за зимния сезон да остане в гр.Стара Загора, като осигури отопление на жилището си с печка на твърдо гориво. Твърдяла е, че, когато се опитала да ползва печката, се оказало, че коминното тяло, находящо се между хола и спалнята на жилището, е запушено и не пропуска въздух. Извикала специалист, който установил, че отворът на тялото е трудно проходим в участъка на апартамент № …. Ищцата поддържа, че по-късно разбрала, че ответницата е извършвала ремонт на своето жилище, вследствие на който е запушено коминното тяло. Предвид това е претендирала ответницата да бъде осъдена да отстрани повредата, получена в резултат на нейните действия, като по този начин престане да пречи на ищцата да ползва собствения си имот.

 

         Ответницата А.З.С. е твърдяла, че тя не е собственик на имота, представляващ апартамент № …, поради което оспорва изцяло иска като неоснователен. Освен това отрича повредата на комина да се дължи на извършвания от нея ремонт, като поддържа, че в продължение на двадесет и четири години след извършване на ремонта ищцата е ползувала коминното тяло без да е имало пречки за това. Твърди, че при направено измерване се установило, че запушването на коминното тяло не е на нивото на нейния апартамент №…, а в пространството над него.

        

        По делото няма спор, че ищцата е собственик на апартамент № …на втория етаж в сграда с административен адрес  гр.Стара Загора, ул. “…” № …, а ответницата- на ап. № …на третия етаж в същата сграда. Този апартамент, съобразно представения като доказателство нотариален акт № …, т…., рег. № …, дело № …г. на нотариус В.И., е собственост на трето лице- Д.Н.П., но ответницата е негов ползвател. От показанията на разпитаните свидетели Г.С.Б. и Г.И.Г. се установява, че през зимата ищцата живее в процесния апартамент и се отоплява с печка на твърдо гориво. Не е имало зима, през която ищцата да не е била в гр.Стара Загора - свид. Б.. Този свидетел твърди, че ищцата му се оплакала, че „тази година” /свидетелят е разпитван на 09.07.2014 г./ имала проблем с комина в хола, който не теглил. Предните години не е имала проблем. От друга страна свид. Г.Г. твърди, че доколкото знае, ремонтът в апартамента на ответницата е правен преди 6 години и тогава ответницата е сложила в комина метална тръба, като уточнява, че е узнал този факт от ищцата. Затова твърдението очевидно противоречи на показанията на свид. Б., който твърди, че тази година /2013/2014/ ищцата се е оплакала, че коминът не тегли, а не преди 6 години. Затова по отношение на този факт- кога е правен ремонтът, респ. от кога датират оплакванията на ищцата- показания на свид. Г. не могат да бъдат кредитирани. Тези показания противоречат и на твърденията на свид. П.Т.П.. Обстоятелството, че той е зет на ответницата, не може да бъде основание за игнориране на неговите показания. Съгласно чл.172 ГПК показанията на роднините, на настойника или на попечителя на посочилата го страна, на осиновителите, на осиновените, на тези, които се намират с насрещната страна или с роднините й в граждански или наказателен спор, на пълномощниците, посочени от техните доверители, както и на всички други, които са заинтересовани в полза или във вреда на една от страните, се преценяват от съда с оглед на всички други данни по делото, като се има предвид възможната тяхна заинтересованост. Заинтересоваността на свидетеля може да се отрази както на начина, по който той възприема фактите, така и на неговата оценка за тях, а също и на начина на възпроизвеждането им в показанията пред съда. Това може да се отнася за всички факти или само за някои от тях, поради което съдът е свободен да прецени дали да се довери на тези показания и в каква степен. В случая съдът, като прецени данните за заинтересованост на свидетеля П., приема, че той е възприел вярно правнорелевантните факти и ги възпроизвежда добросъвестно в показанията си. Този извод е направен въз основа на данните по делото- както противоречието между показанията на свидетелите Б. и Г., така и предвид констатациите и заключението на вещото лице арх. В. и заключението на тройната съдебно-техническа експертиза. С оглед на това съдът приема, че ремонтът на комина е направен отдавна /в този смисъл е и заключението на вещото лице В./. Причината за поставянето на тръбата била миризмата, която идвала от комина, тъй като ищцата се отоплявала на твърдо гориво. Свидетелят П. лично е поставил тръбата в комин, който бил малко по-голям от диаметъра й. Тогава ищцата била в апартамента си, защото се наложило човекът, който помагал на свидетеля, да слезе в нейния апартамент и да гледа да не се запуши розетката. Свидетелят твърди, че тръбата е захваната за комина с метална планка. Освен това твърди, че, след като ищцата се оплакала на ответницата, че коминът е запушен, направил преглед, като пуснал  връв и според дължината й установил, че запушването е над тавана на апартамента на тъща му. Констатациите на вещото лице арх. В. и на вещите лица от тройната съдебно-техническа експертиза, направени при огледа на място, са идентични. Вещото лице е установило, така както и свидетелят твърди, че коминните тела са изградени по начин, при който всяко жилище има отделен димоотвод със собствен отвор на покрива на сградата. При извършените измервания вещото лице е установило, че вътрешното сечение на всеки димоотвод е кръгло с диаметър от 100 мм, предвид което при монтирането на металната тръба в апартамент …, предвид дебелината на стените на тръбата /около 1.5- 2 мм/ сечението на комина в тази част е намалено на 96 мм. При огледа в апартамент № … експертизата е установила, че след разбиване на коминното тяло, идващо от апартамент № 24,  в него е монтирана споменатата метална тръба, която е закрепена към междуетажната бетонова плоча в рамките на ап….посредством метални планки. Така е осигурена неподвижността й спрямо коминното тяло. След това разбитата стена е била бетонирана и възстановена отново. При направените замервания се е установило, че запушването на комина е в участък от дължината му, който не съвпада с местоположението на апартамент № …, а с това на апартамент № …, който е над този на ответницата. При огледа, направен от покрива на сградата се е установило, че в коминното тяло на апартамент № …има стърчаща стоманена арматура с диаметър 8 мм. Дължината на тази арматура не е могла да бъде установена, но същата не може и да бъде извадена или разместена. Същевременно се установява, че коминното тяло е запушено- липсва проводимост, но с оглед мястото на което се установява запушването, то не се дължи на поставената в комина метална тръба. Поради това експертът счита, че запушването е станало от покрива на сградата, а не от апартамента на ответницата.

        Приетото от въззивния съд заключение на тройна съдебно- техническа експертиза също установява поставяне на метална тръба в коминното тяло, обслужващо ап….. Експертизата е намерила, че причина за непроходимостта на комина е плътно запушване на комина на ап….с неизвестен вид препятствие, което стабилно е свързано с видимо арматурно желязо в горния край на комина. При огледа е установила, че всеки апартамент от първия до четвъртия етажи има самостоятелен единичен комин, обслужващ хола и спалнята. Коминното тяло е с ф120, а монтираната тръба е с ф90. Установила е, че не това е причината за непропускане на дима през комина, тъй като той е работел и по него има нагар. Определя като причина наличие на неизвестно по вид препятствие, стабилно захванато с арматурно желязо, което ответницата не би могла да постави от своя апартамент. Запушването е извършено от покрива на комина.

 

        В допълнителното заключение, изслушано пред настоящия съдебен състав, вещите лица дават заключение, че в своето жилище ответницата е разкъртила преминаващото коминно тяло на ищцата, при което е демонтирала по вертикал външната му стена. В получения улей с ширина 12 см е монтирана стоманена тръба с външен размер 9 см в диаметър и светъл отвор- 8 см. През тази тръба се отвежда пушекът от комина, за да не прониква в апартамента на ответницата. Стоманената тръба е монтирана от две тръби, свързани със заварка. Долната част на тръбата била видима  - на 20 см от подовата плоча, а горната част на тръбата не се виждала, защото била скрита в комина на третия етаж. Тръбата е укрепена с планки към стоманенобетоновите плочи с обхвата на апартамента на ответницата. Вещите лица не са констатирали монтирана вентилационна уредба или абсорбатор. Вещите лица считат, че арматурното желязо, което стърчи от комина на ищцата, не е монтирано, а е останало там след извършване на други действия, които не са технологично необходими за монтираните на стоманената тръба в комина. Вещите лица считат, че, след като при огледа не е констатирана светлина в комина от прожектора, с който се осветили вътре в монтираната тръба, коминът е запушен плътно с неизвестно препятствие, което явно е свързано с наличното желязо. Това плътно запушване на комина се намира на третия жилищен етаж на височина 1.12 м над подовата плоча на ап…., който се намира над апартамента на ответницата.

 

            Съдът не възприема заключението на вещото лице инж. М., тъй като e неясно относно начина на изпълнение на коминните тела в процесната сграда. Посочени са два варианта на изпълнение, без да бъде конкретизирано кое от тях е приложено в конкретния случай. Налице са обективни данни- във вертикално направление за всеки следващ апартамент ширината на коминното тяло е по-голяма и наличието на четири отделни отвора в края на комина излизащ на покрива- които категорично сочат, че в случая комините не са изпълнени като типа „смукател”, а именно като един голям димен канал и един по-малък, през който отделните печки се включват в общия канал, а са самостоятелни за всеки апартамент. Заключението е и необосновано, тъй като вещото лице, макар да е констатирало наличието на 4 бр. отвори в един общ комин на покрива на сградата, което не е характерно за комина тип „смукател”, приема, че тръбата се намира в коминното тяло на апартамент …, продължава в коминното тяло на апартамент …и спира някъде в рамките на апартамент …, а оттам че именно тръбата е непроходимостта на комина. Тръбата е монтирана само в коминното тяло на ап…. Посочените от вещото лице нарушения на ЗС и ЗУТ са извън компетентността на експертизата, която е техническа. Само за себе си обстоятелството, че за реконструкцията на комина няма техническа документация, е ирелевантно. Извършената реконструкция може да е неправомерна от гледна точка на посочените закони и да няма техническа документация, но фактически да не препятства  упражняването на правото на собственост, а 

 

 

 

 за да бъде уважен искът по чл.109 ЗС следва да се установи, че ответникът извършва действия, с които пречи за нормалното упражняване на правото на собственост и че тези действия са неоснователни.

 

Съгласно чл.109 от ЗС, собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. За да бъде уважен искът по чл.109 ЗС следва да се установи, че ищецът е собственик на имота, че ответникът извършва действия, с които пречи за нормалното упражняване на правото на собственост и че тези действия са неоснователни.

 

В случая ищцата Ю.П.Б. е собственик на процесния недвижим имот. От друга страна запушването на коминното тяло, изградено за нейното жилище, пречи за нормалното упражняване на правото на собственост, тъй като лишава ищцата от възможността за отоплява части от жилището си по избрания от нея начини, което косвено се отразява на упражняването в пълен обем на правомощието на собственика да ползува вещта по нейното предназначение. В случая по делото не е установено, както правилно е приел и районният съд, че запушването на комина се явява обективен резултат от извършения в обитавания от ответницата апартамент ремонт. Освен това се установява, че запушването е разположено не на нивото на апартамент …, където е извършван ремонтът, а по-високо и отстои на осем метра вертикално от намиращия се на покрива край на комина. Доколкото не се събраха доказателства запушването да е в резултат на действия на ответницата, следва извода, че нейното поведение не създава пречки относно ползуването на имота на ищцата. Следователно, не са налице предпоставките на чл.109 ЗС, поради което предявеният от ищцата иск се явява неоснователен и следва да се отхвърли.

 

         Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение  е правилно и следва да бъде потвърдено. На основание чл.78, ал.3 ГПК въззивницата следва да заплати на въззиваемата деловодни разноски в размер на 300 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                       Р  Е  Ш  И :

        

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 1150 от 10.11.2014 г., постановено по гр.дело № 5401/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

        ОСЪЖДА Ю.П.Б., ЕГН **********,***, да заплати на А.З.С., ЕГН **********,***, направените по делото разноски във въззивната инстанция в размер на 300 лв. /триста лева/.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: