Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  238                              22.07.2016 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД        ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 29 юни                                                  две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в. гр. д. № 1195 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази:

 

         Производството е образувано по въззивната жалба на Б.С.Х. против решение № 191 от 14.04.2016 г., постановено по ч.гр.дело № 536/2016 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.        

         Въззивникът счита, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно. Намира, че тъй като наследниците на починалия длъжник не са изразили становище след влизане в сила на разпореждането за приемане по опис на наследство относно постъпилата сума в размер на 727.13 лв. в изпълнение на запор по изпълнителното дело, за което са уведомени със съобщение, то това е създало затруднения в продължаването на изпълнителното дело,  тъй като не е ясен произхода на средствата и дали са секвестируеми по смисъла на ГПК. Счита, че постъпилата сума след приемане на наследството по опис представлява новооткрито наследство и е необходимо изричното заявление на наследниците, дали го приемат или не. В този смисъл останал без отговор въпросът, какво се случва със сумата, която е постъпила по ИД и как следва да процедира с нея съдебния изпълнител.

         Моли съдът да образува съдебно производство  и след като се убеди в основателността на изложеното, да отмени постановеното решение на първоинстанционния съд като неправилно и незаконосъобразно и да постанови вписване в Особената книга за приемане на наследство в КРС на сумата от 727,13 лв. от наследниците на А.М.А..

          Въззиваемите Е.С.А., С.А.А. и А.А.А. със съгласието на Е.С.А. редовно и своевременно призовани не се явяват пред въззивния съд и не изразяват становище по въззивната жалба.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл.51 във вр. с чл.49 от ЗН.

Молителят Б.С.Х. твърди, че е взискател по изпълнително дело № 1/2011г. по описа на ЧСИ Д.Ц., рег. № 872, с район на действие- ОС- Стара Загора, въз основа на издаден му изпълнителен лист против А.М.А.. В хода на изпълнителното производство длъжникът починал, като оставил за свои законни наследници съпругата си Е.С.А.  и дъщерите си С.А.А. и А.А.А.. Посочва, че в производството по ч.гр.д. № 2207/2015г. по описа на РС- Казанлък Е.С.А.,  С.А.А. и А.А.А. са приели по опис наследството, оставено им от починалия наследодател.  Молителят твърди, че на 16.12.2015г. по специалната сметка на ЧСИ Ц. е постъпила сумата от 727,13лв., за която наследниците на А.М.А. не взели становище относно произхода й, поради което частния съдебен изпълнител не можел да прецени дали е секвестируема по смисъла на ГПК. За молителят бил налице правен интерес наследниците на А. изрично да заявят дали приемат и това новооткрито наследство, тъй като постъпилата сума била след приемане на наследството по опис. Моли съда да даде срок на наследниците на починалия А.М.А.- Е.С.А.С.А.А., и А.А.А.,в който да заявят дали приемат като наследство сумата от 727,13лв.

В насроченото открито съдебно заседание пред КРС се е явила Е.С.А.- лично и като пълномощник на дъщерите си С.А.А. и А.А.А. и е заявила от свое име и от името на другите две наследници, че желаят да приемат по опис по 1/3 от сумата от 727,13лв., която се явявала новооткрито наследство, което да бъде вписано в Книгата за приемане на наследство при РС- Казанлък към партидата, по която вече са приели наследство от починалия А.М.А.по опис.

Видно от приложеното към делото ч.гр.д. № 2207/2015г. по описа на РС- Казанлък наследниците на А.М.А., починал на 05.07.2015г. в с. Вакарел, община Ихтиман, обл. Софийска/ препис- извлечение от Акт за смърт № 0909/06.07.2015г. на Столична община, район „ Триадица“ и удостоверение за наследници с изх. № 31/09.07.2015г. на Кметство с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък- Е.С.А. /съпруга/, С.А.А./ дъщеря/ и А.А.А./ дъщеря/ са поискали от съда на осн. чл. 61 от ЗН да впише в особената книга при РС- Казанлък приемане на наследството по опис и им издаде удостоверение.

С Разпореждане № 8303 от 08.12.2015г. съдът е постановил да се впише приемането по опис на наследството на починалия на 05.07.2015г. А.М.А., както следва: 1. Фолксваген пасат, СТ 2141ТТ – година на производство 1989г., цвят – бял, брой места 4 + 1, рама WVWZZZ31ZILE037235, двигател № 1у002517. Вещта е на стойност 1500 лв.;       2. Товарно ремарке с рег. № СТ5390 ЕХ, година на производство 1993г. Вещта е на стойност 680 лв.; 3. Пистолет  „Макаров“ калибър 9 х 18 – ВА 221576 – работи на принципа на свободния затвор. Бутонът за освобождаване на пълнителя е разположен на дъното н дръжката, непосредствено зад пълнителя. Предпазителят е разположен от лявата страна на затвора и служи и като декодер. Вещта е на стойност 300 лв.; 4. 16 бр. патрони за пистолет „Макаров“– 6,40 лв. при цена на 1 брой 0,40 лв.

Приемането на наследството на починалия А. от наследниците му е вписано в Книгата за отказ и приемане на наследство, водена при РС- Казанлък под номер 86/31.08.2015г.- обстоятелство, установяващо се от представеното по делото удостоверение с изх. № 2392/10.12.2015г. на РС- Казанлък.

Видно от удостоверение с изх. № 4130/21.03.2016г. на ЧСИ Д.Ц. изпълнително дело № 20118720400001 по описа й е образувано на 04.01.2011г. от взискател Б.С.Х. против А.М.А.. Частният съдебен изпълнител е удостоверил, че към датата на издаване на удостоверението делото е висящо, като в качеството на длъжници са конституирани законните наследници на длъжника- Е.С.А., С.А.А. и А.А.А.. Удостоверено е, че на 16.12.2015г. по специалната сметка на ЧСИ Д.Ц. е постъпила сумата от 727,13лв. в изпълнение на запор, наложен върху банковите сметки на починалия длъжник А.М.А. в „Райфайзенбанк“. До датата на издаване на удостоверението- 21.03.2016г. наследниците не са изяснили произхода на постъпилата сума с оглед преценка на нейната секвестируемост.

За да отхвърли молбата на ищеца КРС е приел, че е ноторно известно, че наследство се приема валидно веднъж. Посочил е, че Законът за наследството не предвижда възможност наследник, приел наследството по опис, допълнително да размисли и да приеме наследството втори път- този път направо. След като наследството вече е прието, последващото му повторно приемане е недопустимо, защото правото на наследяване вече е упражнено и съответно погасено. Наследникът, приел наследството по опис, отговарял за наследствените задължения само с наследствената маса, като съдебния изпълнител може да насочва изпълнение само към обекти в тази маса. КРС е приел, че в настоящият казус, наследниците на починалия А.М.А. са приели наследството му по опис, поради което за тях не съществува възможност за последващо приемане на наследството му, защото правото на наследяване вече е упражнено и съответно погасено.

Въззивният съд намира тези изводи за неправилни и незаконосъобразни.

Действително наследството се приема валидно веднъж и ЗН не предвижда възможност наследник, приел наследството по описа допълнително да размисли и да приеме наследството втори път. Това касае обаче  обема от наследствени права, които са били предмет на приемане на наследството по опис. В конкретния случай постъпилата сума е извън тези наследствени права и представлява ново наследство, което не е съществувало и не е било известно към момента на приемане на наследството по опис. Всяка една новопостъпила сума представлява ново наследство, тъй като не е съществувало към момента, в който е извършено приемането на наследството по опис.

С оглед на гореизложеното, въззивният съд намира, че следва да бъде отменено обжалваното решение като неправилно. Вместо него следва да бъде постановено вписване в особената книга за приемане на наследство в КРС на сумата  от 727.13 лв. от наследниците на А.М.А..

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд  

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 191 от 14.04.2016 г., постановено по ч.гр.дело № 536/2016 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

 ВРЪЩА  делото на Казанлъшкия районен съд.

 

ЗАДЪЛЖАВА Казанлъшкият районен съд да впише в книгата за приемане на наследство по опис при РС-Казанлък към партидата, с която  Е.С.А., С.А.А. и А.А.А. със съгласието на Е.С.А. са приели предишното наследство по опис и приемане по опис на новооткритото наследство – сумата от 727.13 лв. 

 

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: