Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  247/29.07.2016 г.      Година 2016                Град С.

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД                     ІІ  Граждански състав

На двадесет и осми юни                                                         Година 2016

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                              Председател: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                  

                                                     Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                    2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар  С.С.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1217 по описа за 2016 година.

 

Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

По делото е постъпила въззивна жалба от адв. Ц.Ц. ***, в качеството му на процесуален представител на въззивниците М.С.Т., Е.Г.Т. и С.Г.Т., против решение № 415/18.04.2016г. по гр. Дело № 5395/2014г. по описа на С. районен съд. Решение № 912/11.07.2013г., по гр.д. № 5395/2014., по описа на  същия съд. Въззивниците не са доволни от така постановеното решение, тъй като са получили съобщение за решението на първоинстаницонния съд на 27.04.2016г. както и съдът е постановил да се изнесат на публична продан двата недвижими имота , за които е допусната съдебна делба: - сграда с идентификатор 68850.516.263.3 със застроена площ от 41 кв. метра и предназначение – постройка на допълващо застрояване, находяща се в гр. С., ул. “Х.” № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.263,  с пазарна стойност 6 600 лева и жилищна сграда с идентификатор 68850.516.263.2 – със застроена площ от 17 кв.м. и предназначение- еднофамилна жилищна сграда, находяща се на същия адрес – гр. С., ул. “Х.” № ., разположена с идентификатор 68850.516.263, с пазарна стойност 4 800 лева при квоти 6/18 ид. Части за ищеца “И.” ООД - С., 2/18 ид. Части за ответницата М.С.Т. и по 5/18 ид. Части за Е.Г.Т. и С.Г.Т..

 

Считат постановеното първоинстанционно решение за необосновано и неправилно. От назначената по делото в районния съд съдебно техническа експертиза било установено, че всеки от двата имота сам по себе си е неподеляем и в тази връзка тримата въззивници са декларирали, че желаят в общ дял съответстващ на техните квоти единия от имотите допуснат до делба, а именно сграда с идентификатор 68850.516.263.3 със застроена площ от 41 кв. метра и предназначени  постройка на допълващо застрояване, находяща се гр. С., ул. “Х.” № ., разположена в ПИ с идентификатор 68850.516.263, с пазарна стойност 6 600 лева

 

Създали се от това реални предпоставки за приложение разпоредбата на чл. 353 ГПК, тъй като са налице две групи съделители и два имота, чиито пазарни стойности се доближават до квотите на двете групи съделители. Сочат, че вярно в мотивите си РС-С. е обсъдил тази хипотеза, но необосновано бил отказал приложението й с аргумента, изявлението на пълномощника на ищеца за изнасяне на имотите на публична продан е предполагаем отказ да се образуват два самостоятелни дяла.

 

Считат това предположение за необосновано, недоказано и противоречащо на  поведението на ищеца, който е инициирал делото за делба, чиято цел е всеки от съделителите да получи дял в натура, още повече, пълномощника на ищеца не се противопоставил и не възразил в съдебно заседание пред районния съд, срещу искането им за приложението на разпоредбата на чл. 353 ГПК.

 

Молят да бъде уважената подадената въззивна жалба, да бъде отменено обжалвано първоинстаницонно решение и вместо него въззивния съд да постанови друго решение, с което да възложи в общ дял на ответниците единия от процесните имоти – сграда с идентификатор 68850.516.263.3  със застроена площ от 41 кв. метра и предназначение – постройка на допълващо застрояване, находяща се на адрес- гр. С., ул. “Х.” № .,, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.263, с пазарна стойност 6 600 лева, а в дял на ищеца другия – жилищна сграда с идентификатор 68850.516.263.2, със застроена площ 17 кв.м. и предназначение – еднофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес - гр. С., ул. “Х.” № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.263, с пазарна стойност 4 800 лева, като за уравняване на дяловете ищеца “И.” ООД - С., да наплати  на М.С.Т., Е.Г.Т. и С.Г.Т. сумата от 1 000 лева.

 

Въззивникът във въззивната жалба не прави искане за събиране на нови доказателства. 

 

В законоустановеният срок е постъпил писмен отговор от  адв. А.С. *** в качеството му на пълномощник  на въззиваемия “И.” ООД - С., представлявано от управителя В. Петров Т., с правно основание чл. 263 и сл. ГПК. Оспорват изцяло изложените съображения във въззивната жалба и молят същата да бъде оставена без уважение, а считат постановеното решение на РС-С. за правилно и обосновано.

 

Считат, че предвид събраните по делото доказателства и приетото заключение на съдебно-техническата експертиза, съдът правилно приел, че допуснатите до делба имоти се различават съществено един от друг по своето предназначение, площ, стойност както и квотите на съделителите са неравни. Още повече, че единият от двата имота – постройката на допълващото застрояване с идентификатор 68850.516.3 съгласно чл. 41 ЗУТ приемат, че  представлява обслужваща второстепенна постройка към сградите на основното застрояване, тоест, не е самостоятелен обект и не би могла да се възложи в самостоятелен дял.

 

От друга страна считат, че едва с въззивната жалба въззивниците правят искане за възлагане на тази постройка, което искане считат за недопустимо в тази фаза на производството по делото, още повече, след като ищецът не се е съгласил да се4 разпределят между страните имотите, въпреки че са различни по вид и е направил искане за изнасяне на публичната им продан по реда на чл. 348 ГПК.

 

Първоинстанцонния съд правилно бил приел, че е налице хипотезата на чл. 348 от ГПК  допуснатите до делба имоти да се изнесат на публична продан, при което максимално се биха удовлетворили интересите на страните. Освен това всяка от тях може да изкупи тези имоти в публичната продан.

 

Молят да се отхвърли подадената въззивна жалба на въззивниците като неоснователна и да бъде потвърдено постановеното решение от първоинстанционния Старозагорски районен съд решение № 415/18.04.2016г. постановено по гр. Дело № 5395/2014г. о описа на съда.

 

Претендират за присъждане на направените разноски пред въззивната инстанция. Не правят искане за събиране на нови доказателства.

 

           Въззивниците М.С.Т., Е.Г.Т. и С.Г.Т. - редовно и своевременно призовани, явява се лично третия въззивник С.Т., като за тримата въззивници се явява процесуалният им представител адв. Ц.Ц. ***, който моли съда да отмени решението на районния съд като се възложи един от имотите в дял на тези трима съделители и въззивници по делото с оглед на направеното искане от тях за възлагане на имота, по съображенията подробно изложени във въззивната жалба и съдебното заседание по съществото на делото. Претендират и за присъждане на направените по делото разноски.

Въззиваемият И. ООД-С. редовно и своевременно призовани, не изпращат представител в съдебно заседание. Подали са писмен отговор в който молят жалбата да се остави без уважение и молят решението на районния съд да бъде потвърдено. Подробни съображения и доводи са изложени в същия депозиран по делото писмен отговор с вх. № 12093/01.06.2016г.

 

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 34 от ЗС, във вр. с чл. 341 и сл. от ГПК, за делба като производството е във фазата му след допускане на делбата

 

В първоинстанционното производство правилно е установена следната фактическа обстановка: От приложеното към настоящото дело гр.дело № 5395/2014г. по описа на РС - С., образувано по предявен от “И.” ООД С.против ответниците-въззивници М.С.Т., Е.Г.Т. и С.Г.Т. – иск по чл. 34 ЗС за делба на следните недвижими имоти: сграда с идентификатор 68850.516.263.3, със застроена площ от 41 кв.м. и предназначение – постройка на допълващото застрояване, съобразно скица № 15-446694 от 04.12.2014г. на АГКК, находяща се на адрес: гр. С., ул. Х. № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.263;  жилищна сграда с идентификатор 68850.516.263.2, със застроена площ 17 кв.м. и предназначение – еднофамилна жилищна сграда, съобразно скица № 15-446687/04.12.2014г. от АГКК, находяща се на адрес: гр. С., ул. Х. № ., разположена в имот с идентификатор 68850.516.263,   при квоти: за “И.” ООД гр. С. – 6/18 ид.ч., за М.С.Т. – 2/18 ид.ч.;за Е.Г.Т. – 5/18 ид.ч. и за С.Г.Т. – 5/18 ид.ч.

 

  С решение № 1051/12.11.2015 г., постановено по настоящото дело, са допуснати до съдебна делба между “И.” ООД гр. С.,  представлявано от В. Т., М.С.Т., Е.Г.Т. и С.Г.Т. следните недвижими имоти: сграда с идентификатор 68850.516.263.3, със застроена площ от 41 кв.м. и предназначение – постройка на допълващото застрояване, съобразно скица № 15-446694 от 04.12.2014г. на АГКК, находяща се на адрес: гр. С., ул. Х. № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.263;  жилищна сграда с идентификатор 68850.516.263.2, със застроена площ 17 кв.м. и предназначение – еднофамилна жилищна сграда, съобразно скица № 15-446687/04.12.2014г. от АГКК, находяща се на адрес: гр. С., ул. Х. № ., разположена в имот с идентификатор 68850.516.263,   при квоти: за “И.” ООД гр. С. – 6/18 ид.ч., за М.С.Т. – 2/18 ид.ч.;за Е.Г.Т. – 5/18 ид.ч. и за С.Г.Т. – 5/18 ид.ч.

 

Основен принцип при извършването на делбата е всеки от съделителите да получи дял в натура.Съгласно разпоредбите на закона, делбата може да се извърши чрез няколко способа: ако имотът е неподеляем-чрез изнасяне на публична продан, при наличието на определени предпоставки, чрез възлагането му на един от съделителите и парично или натурално уравняване на дяловете.Ако имотът е поделим и правата на страните позволяват това, съдът съставя и обявява разделителен протокол, като призовава страните към теглене на жребие.Ако съставянето на дялове и тегленето на жребие е невъзможно или много неудобно, съдът може да извърши делбата като разпредели имотите между съделителите. За преценка на способа за извършване на делба, съдът следва да прецени всички факти и обстоятелства касаещи допуснатите до делба имоти, включително брой, стойност, вид, както и размера на дяловете, броя на съделителите, правопораждащия съсобственост факт и т.н.

 

   В конкретния случай, допуснатите до делба недвижими имоти са съществено различаващи се един от друг по предназначение, площ, стойност, квотите за всеки от съделителите за неравни. Затова, тегленето на жребие е значително неудобно, тъй като би довело до нецелесъобразно разпределение на имотите, и същевременно с това със създаването на значителни неудобства за съделителите.

  Жалбоподателите, чрез пълномощника си, са поискали съдът да извърши разпределение на имотите, като постави в дял на всяка от страните по един имот. В тази връзка ответниците заявяват желанието си да притежават в общ дял определените за всеки от тях ид.ч. от имотите.

  Когато част от съделителите са поискали от съда да им разпредели имоти в общ дял, съгласно принципа на диспозитивното начало в гражданския процес, волята им трябва да бъде зачетена. Съобразявайки направеното групиране и изразено желание от тези съделители съсобствеността да не се прекратява безостатъчно, съдът следва да разпредели имотите като образува толкова дялове, колкото е броят на групите съделители.

 Основното оплакване във въззивната жалба на жалбоподателите в жалбата касае приложението на разпоредбата на чл. 353 от ГПК, тъй като въззивниците твърдят, че са две групи съделители и два имота, чийто пазарни стойности се доближавали до квотите на двете групи съделители. В тази насока съгласно специалната разпоредба на чл.353 ГПК съдът може да извърши делбата като разпредели наследствените имоти между съделителите без да тегли жребий когато съставянето на дяловете и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно. Освен това съгласно императивната разпоредба на чл. 348 от ГПК когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. Страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан. 

     В конкретният случай съдът намира, че при разпределянето по  чл. 353 ГПК съдът се ръководи от предназначението на имотите, тяхната стойност и квотите на съсобствениците, като по възможност следва на всеки съделител, респ. група съделители, да се разпределят равностойни имоти не само според тяхната цена, но и според вида и предназначението им.

Съгласно решение № 163/23.02.2009г. по гр. дело № 3213/2007г. на ІІІ ГО на ВКС на РБ при нито една от хипотезите на смесена съсобственост съдът не може да извърши делбата на основание чл. 288, ал. 3 ГПК /отм/. В конкретният случай тази хипотеза касае случаите на възлагане на определен имот в дял на някой от съделителите, но това не може да се извърши при хипотезите на смесената съсобственост. В конкретният случай съсобственост на допуснатия до делба неподеляем имот е възникнала не само вследствие на наследяване, но и по друг способ – чрез покупка на ид.части от процесните имоти от Инвесткредит груп ООД С. – въззиваем по делото, на публична продан чрез постановление за възлагане на недвижим имот от 20.05.2014г. на Държавния съдебен изпълнител при РС-С., вписано в Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 5703, том ХХVІ, № 82, партида № 105843 – 105845.

 

Освен това въззивният съд намира, че за реалното извършване на делбата за всеки от съделителите следва да бъде образуван отделен дял и ако някой от имотите може да бъде възложен той се възлага в дял на един от съделителите, като дяловете на другите съделители се изравняват с парично уравнение. В конкретния случай не може да бъде образуван от процесните имоти отделен дял за някой от съделителите, поради което този вариант по реда на чл. 353 ГПК се оказва на практика невъзможен, и именно поради това е неприложима тази специална разпоредба на процесуалния закон.

 

Според чл. 298, ал.1 ГПК решението влиза в сила само между същите страни за същото искане и на същото основание, като съобразно ал. 2 влязлото в сила решение има действие и за наследниците на страните, както и за техните правоприемници.

 

В конкретния случай първостепенният съд подробно, обосновано и мотивирано е разгледал всички законови предпоставки в мотивите към обжалваното Решение и е стигнал до правилните и законосъобразни изводи, че делбата между страните по делото следва да се допусне чрез изнасянето на публична продан на процесните имоти, тъй като същите не могат да бъдат възложени в реален дял на никой от съделителите.

 

В заключение въззивният съд намира, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

 

Водим от горното, съдът

 

                        Р    Е    Ш    И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 415/18.04.2016г. по гр.дело № 5395/2014г., по описа на С. районен съд, като правилно и законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 1-месечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд на Република България чрез Окръжен съд С. при наличието на основанията по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                2.