Р Е Ш Е Н И Е

 

213                                 05.07.2016 г.                  гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,        І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На пети юли                                                 две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                  

                                                       ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N 1229 по  описа  за  2016 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на “Застрахователно акционерно дружество  „Армеец“ АД, гр.София, представлявано от прокуриста И.К. и изпълнителния директор Ц.К., чрез пълномощника си юриск. Л.Л. против действието на ЧСИ Р.М., рег.№ 868, с район на действие - ОС - Стара Загора -  постановление без номер и дата, с което се отказва намаляване на адв. възнаграждение до сумата 200 лв., както и преизчисляване на таксите и разноските към ЗЧСИ по изп. дело № 201/2016г. .

 

Жалбоподателят твърди, че обжалваното действие на ЧСИ е незаконосъобразно, тъй като правната помощ на адвоката по изпълнителното дело се свеждала единствено до изготвяне на шаблонна молба за образуване на изпълнително дело и нейното подаване. Моли да се отмени обжалваното действие и да се приложи разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК като адв. хонорар се намали на 200 лв. на основание чл.10, т.1 от Наредба № 1 , както и размера на таксата по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ да бъде съответно намалена. Претендира за разноските в настоящото производство.

 

Ответникът по жалбата – А.К.- баща и законен представител на Ф.К., чрез пълномощника си адв. П.К. оспорва жалбата като неоснователна и недоказана и моли да се потвърди обжалваното действие на ЧСИ.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ Р.М., Рег.№ 868, с район на действие ОС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт на ЧСИ и е редовна.   

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 201/2016г. по описа на ЧСИ Р.М., рег.№ 868, с район на действие ОС- Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 201/2016г. по описа на ЧСИ М., с рег.№ 868 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС- Стара Загора е образувано по молба, подадена на 11.04.2016г. от адв. П.К. като пълномощник на А.К.- баща и законен представител на малолетната Ф.К., въз основа на изпълнителен лист от 07.04.2016г., издаден по гр.д.№ 460/2016г. по описа на Софийски апелативен съд. По силата на цитирания изпълнителен лист, длъжникът “Армеец“ АД гр.София е осъден да заплати на взискателя сумата от 150000 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие настъпило на 15.07.2011г. застрахователно събитие, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2011г. до окончателното изплащане, както и сумата от 84 765.94 лв. – обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2011г. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно от 08.04.2016г. на адвокат П.К. и писмен договор за правна защита и съдействие по смисъла на чл. 36 от Закона за адвокатурата, в който е уговорено адвокатско възнаграждение за оказване на правна помощ и съдействие, изразяващи се в представителство по изпълнителното дело в размер на 6000 лева, като е отбелязано, че е изплатено в брой преди образуване на делото.

На 12.04.2015 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело. Посочено е, че задължението възлиза на 84765.94  неолихвяема сума, 150 000 лв.главница, 72659.96 лв. лихви,  48 лв. разноски по изп. дело и 72 лв. разноски по изп. дело, такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ в размер на 11362.22 лв. с ДДС, както и др.суми – 6000 лв.  

В срока за доброволно изпълнение е постъпило възражение на длъжника срещу определеното адв. възнаграждение в размер на 6000 лв., като прекомерно завишено, съобразно фактическата и правна сложност на защитата, необходима за образуването и представителството по това изп. дело, за горницата над 200 лв. , както и да се намали размера на начислената такса по т 26 от ТТРЗЧСИ.    

С постановление без дата, ЧСИ е отказал да намали адв. възнаграждение на 200 лв., като е приел, че длъжникът следва да понесе отговорност за разноските в изпълнителното производство, дори да е изпълнил задължението си в срока за доброволно плащане.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК предвижда възможност, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът по искане на насрещната страна да присъди по - нисък размер на разноските в тази им част, но не по – малко от минимално определения размер съобразно чл.36 от Закона за адвокатурата. Съгласно чл.36 от ЗА, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. Съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, чл.10, т.1 и т.2 за образуване на изпълнително дело предвидения минимален размер на адвокатското възнаграждение е 200 лв., а  за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

        Съдът счита, че в конкретния случай се следва адвокатско възнаграждение само по чл.10, т.1 от Наредба № 1/2004 г. за МРАВ- за образуване на изпълнително дело, в размер на 200 лв. Установява се, че единственото процесуално действие на адвоката на взискателя е подаване на молба, въз основа на която е образувано изпълнителното дело, в която се сочи начин за изпълнение – запор на банкови сметки. Доколкото съгласно разпоредбата на чл.426, ал.2 ГПК е предвидено, че в молбата си за образуване на изпълнителното дело взискателят посочва начина на изпълнение, следва да се приеме, че действията на пълномощника на взискателя се свеждат до такива по образуване на изпълнително дело. Макар, длъжникът да не е изпълнил задължението си в срока за доброволно изпълнение, а след това/във възражението на взискателя и в обясненията на ЧСИ е изрично посочено, че плащането на задължението е направено/, няма други процесуалния действия, извършени от адвоката на взискателя, които да попадат по хипотезата на чл.10, т.2 от Наредбата, а именно: процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания.

        Ето защо съдът намира, че подадената жалба е основателна. Следва обжалваното постановление да бъде отменено в частта, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение и вместо него бъде постановено намаляване на заплатеното от взискателя адвокатско възнаграждение по изпълнителното производство от 6000 лв. на 200 лв. Размерът на дължимата такса по чл.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ следва да бъде съответно намалена.   

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

Р   Е   Ш   И :

        ОТМЕНЯ постановление без дата на ЧСИ Р.М., рег. № 868, издадено по изп.дело № 201/2016г.  по описа на ЧСИ, в частта, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение и преизчисляване на таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ по делото и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

        НАМАЛЯВА на основание чл.78, ал.5 ГПК заплатеното от А.К., като баща и законен представител на Ф.К.- взискател по делото, адвокатско възнаграждение на адвокат П.К. по договор за правна защита и съдействие от 08.04.2016 г. от 6000лв. на 200 лв., както и съответно на него - таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ.

        Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 ЧЛЕНОВЕ: