Р Е Ш Е Н И Е

 

№240                                                      25.07.2015г.                           гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ въззивен състав

на дванадесети юли две хиляди и шестнадесета година

в публичното заседание в следния състав :  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ        

          ЧЛЕНОВЕ :  НИКОЛАЙ УРУКОВ  

                     СВИЛЕН ЖЕКОВ

при секретаря С.С.

като изслуша докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

в.гр.д.№ 1246 по описа за 2016 год.,

за да се произнесе съобрази следното :                                                     

         

                  

          Производството е на основание чл.269- 273 от ГПК във вр. с чл.357, ал.1 във вр. с чл.195, ал.1 от КТ.

 

          Делото е образувано въз основа на въззивна жалба против Решение № 31/05.05.2016г., постановено по гр.д.№ 23/2016г. по описа на Районен съд- ГР.Р., обл.С., с което първоинстанционният съд е уважил предявените от Д.И.К.-Д. иск с правно основание чл.357, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като е отменил като незаконосъобразно наложеното със Заповед № ЧР-О3-14/02.12.2015г. на Изпълнителният директор на М. ЕАД, ГР.Р. дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение" и е осъдил ответното дружество да заплати на ищцата направените по делото разноски. Заявява, че не е доволен от постановения съдебен акт в частта, в която искът по чл.357, ал.1 от КТ за отмяна на наложеното дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение" е уважен, както и в частта на присъдените разноски, поради което в законоустановения срок обжалва изцяло постановеното първоинстанционно Решение, с молба за неговата пълна отмяна, като   незаконосъобразно и неправилно, като излага за това своите подробни фактически и правни съображения. Счита, че РС не обсъдил обстойно всички събрани по делото доказателства, както и че решението в обжалваната част било незаконосъобразно, необосновано и неправилно. Излага подробни съображения във въззивната си жалба, които съдът е докладвал в откритото съдебно заседание по делото. Моли въззивния съд да отмени изцяло негативното за него първоинстанционно Решение, като вместо това се постанови ново, с което да отхвърли изцяло предявените искове. Претендира за разноските си за двете съдебни инстанции.

 

Въззиваемата- служителката/физическото лице/ Д.И.К.- Д. *** в Отговора си на ИМ сочи, че оспорва изцяло, като неоснователна въззивната жалба на М.-ЕАД против Решение № 31/05.05.2016г. на РС- Р., постановено по гр.д.№ 23/2016г. по описа на съда, с което искът на служителката против работодателя й по чл.357,ал.1 от КТ е уважен изцяло, като основателен и доказан и са й присъдени направените по делото разноски. Счита, че атакуваното първоинстанционно Решение е правилно- постановено е в съответствие с материалния закон и е обосновано с оглед събраните по делото доказателства, че не са налице допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Счита, че РС е обсъдил подробно всички събрани по делото доказателства, както поотделно, така и в тяхната съвкупност и е направил правилни фактически и правни изводи. Моли въззивния съд да потвърди Решението на РС, като присъдите на въззиваемата служителка направените от нея разноски пред въззивната инстанция. В този смисъл е пледоарията на процесуалния й представител- адвокат пред настоящата въззивна съдебна инстанция. Не е представила писмена защита в дадения й от съда 5- дневен срок.

 

ВЪЗЗИВНИЯТ ОС- С., като обсъди изложените във въззивните жалба оплаквания, становищата в Отговора на в.жалба, мненията на всяка една от страните, мотивите на атакуваното първоинстанционно Решение, въз основа на събраните пред РС писмени и гласни доказателствата по делото, намери за установено следното :

 

       НЕ СЕ СПОРИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ, че страните по делото са в трудово- правни взаимоотношения, като въззиваемата е служителка на въззивника по трудов договор по КТ на съответната основна длъжност и е изпълнявала временно и съответната по- висока длъжност, както и не се спори относно датата, естеството на соченото в атакуваната Заповед нарушение, както и неговата правна квалификация по КТ.

 

          СПОРИ СЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ, дали е налице само работен или окончателен списък с картичките, дали е налице умисъл или небрежност по смисъла на КТ от страна на санкционирана служителка, дали е налице неправилност на атакуваното първоинстанционно Решение на РС поради противоречие с материалния закон, и/или е налице необоснованост на самото това Решение.

 

В тази връзка въззивният съд счита, че оплакванията на въззивника- работодател са неоснователни, тъй като при извършената инстанционна проверка се установи, че е напълно правилен и обоснован фактически и правен изводът на РС, че процесното деяние, за което на служителката е наложено съответното наказание по КТ „предупреждение за уволнение”, изразяващо се в представяне на изп.директор на дружеството на Списък с лица, на които да бъдат изпратени коледни картички, изготвен от А. И. В./експерт връзки с обществеността-електронни комуникации/ и съгласуван от въззиваемата/служителката/ в качеството й на ИД Ръководител на Отдела, в който на позиция № 9 е записано името на Р. Я./вече бивш Заместник-председател на Народното събрание, междувременно починала/, и на позиция № 86 е записано името на  д-р Ю. И./вече бивш Кмет на Община- ГР.Р., обл.С./, не е било извършено виновно предвид технологичния процес на изготвяне на окончателния Списък, и поради това и действие не представлява нарушение на трудовата дисциплина по смисъла на чл.187 от КТ.  Този краен фактически и правен извод на РС е обоснован подробно и задълбочено след съвкупно и цялостно обсъждане на събраните по делото пис­мени и гласни доказателства, включително от показанията на разпитаните свидетелки, които съдът преценява като обективни и безпристрастни и чиито показания кредитира изцяло.

Счита, че поради голямата динамика на кадрови промени след проведените Поради което напълно правилен и обоснован се явява и изводът на РС, че представеният от служителката/въззиваемата/ на 16.11.2015г. списък за изпращане на коледни картички е само един работен вариант. В тази връзка и в представените от нея писмени обяснения пред изп.директор е посочено изрично и писмено, че списъкът е работен и при обсъждането му на мениджърската оперативка е направено предложение да се нанесат необходимите корекции от Изпълнителния директор на дружеството по негова преценка, като се допълнят и/или изключат от същия лица и/или длъжности. След което ръководеният от нея Отдел е щял да изготви окончателен списък за одобрение, съобразен с направените от Изпълнителния директор корекции, каквато винаги е била практиката в дружеството при изпращането на празнични картички през последните години. В тази връзка и самата наказана служителка е обяснила, че след Местни избори през 2015г., окончателен списък ще бъде представен не по-късно от 11 декември 2015г. и ще бъде проверяван непосредствено преди изпращането на всяка картичка. Следователно работният вариант на представения на 16.11.2015г. Списък за изпращане на коледни картички се установява безспорно от показанията на св. Г., работила в същия отдел на дружеството от 1997г. до пенсионирането си в началото на 2013г. Тя  сочи изрично, че редът за изготвяне и изпращане на списъците за изпращане на картички е бил един и същ години наред, независимо от това кой е бил изп.директор, като се прави актуализация на последния вариант на списъка от предходната година, като актуализирания вариант е работен списък и последният се представя на изп.директор, който нанася корекции и го връща в отдела за допълнително „оглеждане на списъка. Текущите промени по проекта на списъка продължават около един месец, като понякога по 2-3 пъти му се поднася работен вариант преди изработване на окончателния списък. Свидетелката сочи също така и, че при изготвяне на списъците за картички и подаръци водещи са били длъжностите, а не имената на лицата, включени в списъка, като по преценка на директора в списъка могли да бъдат включени и лица, за които директорът има по- специални съображения. Св.Г. сочи също така, че по тези списъци винаги са допускани технически грешки, част от които са били поправяни от изп.директор, но никога не са налагани наказания на длъжностните лица, допуснали такива технически грешки, защото това е нормално предвид технологията на подготовка на списъците. Свидетелката сочи, че най-важният момент при проверката на списъците е преди да се пристъпи към изпращане на картичките и че въпреки неточностите при съставянето на работните списъци, в крайна сметка, до изпращането на картичките всички неточности са били отстранявани в окончателния списък.

В същия смисъл са били и показанията на св.В., която сочи, че промени по списъците винаги настъпват, като през 2015г. за първи път, по виждане на изп.директор, три списъка са били обединени в един- за ел.коледни картички, хартиени кол.картички и подаръци. Св.В. потвърждава, че ръководен принцип при формирането на този списък са институцията и длъжностите в тази институция, а имената на заемащите ги лица естествено са се променяли през годините. Списъкът за коледни картички през 2015г. претърпял няколко промени, което е напълно обичайно- корекции винаги са настъпвали по списъка. Свидетелката потвърждава, че при подготовката на този списък най- важен е моментът непосредствено преди изпращането на картичките или подаръците, тъй като до този момент настъпват всякакви промени. Св.В. сочи, че през 2015г. в крайна сметка картички са изпратени на Кирил Цочев - зам.председател на НС след Р.Янакиева и на д-р Тенчо Тенев - новоизбран кмет на ГР.Р., обл.С..

Въззивният съд счита, че също така правилен и обоснован е изводът на РС, че макар и да е налице формален пропуск от страна на служителката, изразяващ се в съгласуване на списък, изготвен от св.В. с посочените по-горе технически неточности, която по небрежност е разпечатала погрешен по- стар файл, то поведението на санкционираната служителка/въззиваемата/ не е виновно по смисъла на чл.186 от КТ, тъй като описаната в атакуваната писмената Заповед за наказание неточност в проекта на списъците за изпращане на коледни картички чрез посочването на имената на Р. Я. и д-р Ю. И. не представлява нарушение на трудовата дисциплина предвид установената в ответното търговско дружество дългогодишна практика при подготвянето на тези списъци, безспорно установена от показанията на разпитаните по делото пред РС свидетели.

Напълно правилен е изводът на РС в атакуваното му Решение, че допуснатата от санкционираната служителка неточност при съгласуване на списъка за изпращане на коледни картички не обосновава наличието на нарушение на трудовата дисциплина с тежест, изискваща налагането на дисциплинарно наказание, още по-малко пък предпоследното по тежест „предупреждение за уволнение".

С оглед установената и непроменяна практика в ответното дружество- работодател по изготвяне на списъци за коледни картички, представянето на изп.директор на работен вариант на списъка, в който фигурират имената на Р. Я. и д-р Ю. И., не би могло по никакъв начин да доведе до уронването на доброто име на предприятието, тъй като дори и да се приеме, че този факт представлява някаква небрежност при изпълнение на служебните функции на служителката като временно изпълняваща функциите на ръководител на отдела, то тежестта на наложената санкция/наказание по КТ/ не съответства  на  тежестта  на евентуалното нарушение. А  определянето от работодателя на дисциплинарното наказание на служителката в случая е извършено в нарушение на основните правила по чл.189, ал.1 от КТ, а именно- че тежестта на наложеното наказание „предупреждение за уволнение" не съответства на тежестта на пропуските при изготвяне на работния вариант на списъка, тъй като от допуснатите неточности не са настъпили никакви вредни или неблагоприятни последици за работодателя- дружеството.

Поради което подробно изложените във въззивната жалба доводи в тази връзка, че допуснатите от служителката неточности по списъка създавали предпоставка за формиране на неблагоприятна представа за минното предприятие у трети лица, звучат твърде необосновано, пресилено и несериозно за такова мощно търговско дружество.

В тази връзка настоящия въззивен ОС- С. счита, че първоинстанционният РС правилно е приел, че поисканите от ръководството на дружеството многократни обяснения от служителката по реда на чл.193 от КТ за периода от 19.11.2015г. до 26.11.2015г. са неотносими към преценката на работодателя за тежестта на наложеното дисциплинарно наказание, тъй като се касае за множество други неприключени още дисциплинарни производства против нея. Поведението на работодателя да иска от служителката си многократно писмени обяснения за напълно незначителни нейни служебни пропуски, а в някои случаи да иска обяснения и без да са налице пропуски в работата й, показва ако не друго, то поне последователно тенденциозно отношение на ръководството на работодателя към нея.

 

Следователно атакуваното от работодателя- ответник Решение на първоинстанционния РС, с което е уважен изцяло иска на служителката  по чл.357,ал.1 от КТ, се явява изцяло мотивирано, законосъобразно и правилно, поради което следва да се потвърди изцяло, ведно със законните последици от това.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ :

Пред първата инстанция- въззивният съд счита, че атакуваното първоинстанционно Решение на РС е напълно законосъобразно и правилно и в частта му относно  присъдените разноски на служителката- ищца в първата съдебна инстанция, тъй като определените размери на адвокатските възнаграждения по цитираната Наредба № 1/2004г. на ВАС са минимални и не препятстват страните да уговарят възнаграждение в размер, който ги надвишава. Правилно РС е приел, че в случая договореното и заплатено адвокатско възнаграждение не се явява прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, и съответствува напълно на положените усилия на адвокатската защита при упражняване процесуалните права на служителката- ищца, и изпълнение на процесуалните задължения на довереника й- адвокат. Макар и наложеното дисциплинарно наказание да не е най-тежкото, защитата на интересите на ищцата в пълна степен са изисквали внимателен и пълен анализ и обсъждане на всички фактически и правни обстоятелства по спора- както при изготвяне на исковата молба, така и при разпита на свидетелите, при пледоарията и при изготвянето на писмената защита.

 

Пред въззивната инстанция- с оглед изхода на делото пред ОС- С. и предвид разпоредбите на чл.273 във вр. с чл.74, ал.1 и чл.80 от ГПК, въззивникът- работодател следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата- служителка направените от нея разноски по въззивното дело за 1 адвокат- повереник в размер на адвокатски хонорар от 200 лв.- видно от Договора за правна защита и съдействие № 96817/01.06.2016г./л.25 от делото на ОС/ и Списъка по чл.80 от ГПК/л.29 от делото на ОС/.

         

        На основание чл.280, ал.2, т.3, пр.1 от ГПК, настоящото въззивно съдебно Решение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред ВКС- С..

 

        Ето защо водим от горните мотиви, на основание чл.272 от ГПК във вр. с чл.357, ал.1 във вр. с чл.195, ал.1 от КТ, въззивният Окръжен съд- С.

                                                                              

 

  Р  Е  Ш  И  :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 31/05.05.2016г., постановено по гр.д.№ 23/2016г. по описа на Районен съд- ГР.Р., обл.С..

          ОСЪЖДА Мини “М.”- ЕАД- ЕИК…., ГР.Р., обл.С.,  ул.”Г.Д.” № . да заплати на Д.И.К.- Д.- ЕГН ********** *** разноските по въззивното дело в размер на 200 лв./двеста лева/.  

                            

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на по- нататъшно обжалване.            

                                                 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   

                            

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ :      1.

 

 

 

                                                                            2.