О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 618                                                   04.07.2016 г.                               гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                    І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на четвърти юли                                                        две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

           

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

      ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                            МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.  дело № 1220 по описа  за  2016 година

Производството е по чл.423, ал.1 ГПК.

 

            Образувано е по възражение по чл.423, ал.1, т.1 ГПК, подадено от И.Г.К. действащ чрез пълномощник адв. В.Т. против заповед № 2282/28.07.2015 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, издадена по ч.гр.дело № 3679/2015 г. на Старозагорския районен съд и изпълнителен лист,  издаден по същото дело.

Във възражението, И.К. твърди, че заповедта за изпълнение не му е връчена надлежно на постоянния му и настоящ адрес; неверни са отбелязванията на връчителя на призовки върху съобщението и уведомлението, поради което и неправилно районният съд е приел, че заповедта му е връчена редовно на основание чл.47, ал.5 ГПК. Моли възражението да бъде прието от въззивния съд, тъй като е осъществена хипотезата на чл.423, ал.1 от ГПК – издадената заповед за изпълнение не е надлежно връчена нито на адреса, нито лично на лицето, за което се отнася, нито длъжникът е получил указания, че заповедта се обезсилва, ако подаде възражение срещу нея в срок, нито същият е получил възражение по образец на основание чл.425 ГПК, както и че са налице непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

 

Съдът, като обсъди  направените във възражението оплаквания и като взе пред вид данните по ч.гр.дело №  3679/2015 г. на СРС и приложените към възражението писмени документи, намери за установено следното:

 

Производството пред районния съд е образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК от 23.07.2015 г. на ВиК ЕООД, гр.Стара Загора                                   против И.Г.К. и А.И.К. за парично вземане в размер на 901.33 лв. главница и 538.40 лв. – мораторна лихва, заедно със законната лихва, представляващи доставени от дружеството услуги по открита партида. Въз основа на това заявление районният съд е издал заповед № 2282/28.07.2015 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК. За издадената заповед за изпълнение е изпратено съобщение с дата 28.07.2015 г. до длъжника И.Г.К. на адрес: ***, посочен в приложената справка за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14 от 18.11.2009г. по искане на съда.

 

Съобщението е върнато, заедно с уведомление, с отбелязване от връчителя, че адресът е посетен на 23.10;14.11; 25.11 в различно време и че след като не е намерил никой на адреса, е залепил уведомление на основание чл.47, ал.1 ГПК. Уведомлението е залепено на 25.11.2015 г. на вратата на вход Б, със забележка, че няма пощенска кутия.

Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1 ГПК, когато ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп- на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Действията на връчителя в настоящия случай са в съответствие с тези изисквания на ГПК. Правилно, с оглед на установеното, първоинстанционният съд с разпореждане от 16.12.2015 г. е разпоредил след изтичане на срока за възражение по чл.414 ГПК, считано от 25.11.2015 г., да се издаде изпълнителен лист. Двуседмичният срок за получаване на книжата от съда е изтекъл на 09.12.2015г., а срокът за подаване на възражение – на 23.12.2015г. Тъй като възражение не е постъпило по делото, с разпореждане от 19.01.2016 г. съдът е разпоредил издаването на изпълнителен лист въз основа на заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК.

 

Приложените към възражението писмени документи – препис от лична карта на Г.И.П. и болничен лист № …от …г.  на Г.П.И. за периода 19.10.2015г. – 23.10.2015г. не доказват твърденията на К. за недостоверност на записаното от връчителя върху уведомлението. Представеният болничен лист на Г.П.И. не установява обстоятелството, че през целия ден на 23.10.2015г. същата е била в дома си или че домът на длъжника не е бил посетен от връчител на призовки. Връчителят на призовки, като служител на съответния съд има удостоверителна компетентност за отбелязванията, които прави върху призовките и съобщенията. Тъй като представените писмени документи не опровергават съдържанието на отбелязванията върху уведомлението, извършени от връчителя на 25.11.2015г., съдът намира, че  отбелязванията му са достоверни.

      

            Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че не са налице предпоставките на чл.423, ал.1, т.1 ГПК, тъй като първоинстанционният съд е спазил процедурата по връчване на съобщение за заповедта за изпълнение до длъжника К., по реда на чл.47 ГПК. Съобщенията за заповедта за изпълнение са изпратени на постоянния и настоящ адрес на длъжника, посочен в справката и адреса, който той е посочил и в подаденото до въззивния съд възражение. Твърденията за неверни отбелязвания върху съобщението и уведомлението от страна на връчителя са неоснователни, тъй като не се подкрепят от представените писмени документи и от данните по ч.гр.дело № 3679/2015 г. на Старозагорския районен съд.

           

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че не следва да приеме подаденото възражение против издадената заповед по чл.410 ГПК.

 

Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

                                       

НЕ ПРИЕМА възражението по чл.423, ал.1, т.1 ГПК на И.Г.К., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощника си адв. В.Т. против заповед № 2282/28.07.2015 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, издадена по ч.гр.дело № 3679/2015 г. на Старозагорския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: