О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 724                             19.08.2016 г.               град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, ШЕСТИ граждански състав

на деветнадесети август 2016г.

в открито заседание в следния състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар …………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 150 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

        Производството е на основание чл.130 във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.227 от ГПК/2008г./ и във вр. с чл.273, ал.1 ТЗ.

 

Постъпила е Искова молба от Г.Р.Х. *** против ответника “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД – в ликвидация гр. Гълъбово, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж.,  в която твърди, че горепосочения вестник е нарушил авторските му права, като е публикувал негова кръстословица, която представлява обект на авторско право, без негово съгласие, като е премахнат надписа “Съставил: Г.Х.”, както и речника с трудните думи, който е съществена част от кръстословицата, в нарушение на чл. 15, ал.1, т.1, 4 и 5 и чл. 18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП. Твърди, че кръстословицата му представлявала обект на авторското право и съгласно чл.3, ал.1 от ЗАПСП имал право и на закрилата на закона. Твърди, че ответникът е нарушил  авторското му право, чрез действията си , подробно описани в исковата му молба. Моли съда да постанови решението си, с което да приеме за установено , че ответникът по делото “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД – в ликвидация гр. Гълъбово, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж.   е нарушило авторското му право, върху процесната кръстословица, публикувана в брой 25/1178/ от 30.06.2011 год. Моли съда да му присъди и направените по делото разноски, включително деловодни и адвокатски хонорар.

Искът е процесуално допустим, родово и местно подсъден на настоящия ОС-Ст.Загора, исковата молба е редовна, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, и не са налице процесуални пречки по смисъла на чл.129, ал.2-6 и чл.130 от ГПК/2008г./.

 

Поради което съдът приема за разглеждане  исковете в Исковата молба след като е извършил надлежно процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./ във връзка с чл.310, ал.1, т.3 и чл.311 от ГПК за размяната на книжата - Исковата молба и всички приложения към нея, съответно чрез връчването им на ответника.

 

        По делото е проведена процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./ за размяната на книжа /исковата молба и всички приложения към нея/.

 

        В законния 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./ няма постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД гр. Гълъбово, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж., с който да вземат становище по предявения иск както по отношение на неговото основание. Ответника е бил неколкократно търсен на адреса му, посочен в търговския регистър, но не се е намерило лице, което е съгласно да получи съдебните книжа.

 

        В тази връзка съдът с разпореждането си от датата 13.01.2016 год. е приел, че съгласно Чл. 50, ал.1 от ГПК Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес. Според ал.2 Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новият му адрес, всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. Съобразно ал.3 Връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. При удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя. Съгласно ал.4 Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ уведомление не се залепва. В тази насока  съобразно горните мотиви и на основание чл.50, ал.1, 3 и 4 от ГПК, съдът е РАЗПОРЕДИЛ на основание чл.47, ал.1 и ал.2 от ГПК, тъй като ответника “Издателска къща – Гълъбовски вести” ЕООД е в ликвидация и намерената служителка от дружеството РОСИЦА ТЕНЕВА е отказала да получи съобщението заедно със съдебните книжа, и не се е намерило друго лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят на съдебните книжа е залепил уведомление на вратата или на пощенската кутия на посочения адрес, а когато до тях достъпът не е осигурен – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят следва да пусне уведомление и в нея. В уведомлението следва да се посочи, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.

 

        С последващо свое разпореждане /резолюция/ от датата 04.02.2016 год. съдът е приел на основание чл.50, ал.2 и ал.4 от ГПК във връзка с чл. чл.47, ал.1 и ал.2 от ГПК, че всички книжа, изпратени до ответника следва да се приложат по делото и да се считат за връчени.

       

        След като се запозна с изложеното в Искова молба, с представените от ищеца писмени доказателства към нея, както и с исканията, и доказателствата от страна на ищеца и неговите доказателствени искания и като взе предвид приложимите по случая материално-правни и процесуални норми, съдът счита следното:

 

Исковата молба се явява процесуално допустима, искът е родово и местно подсъден като първа инстанция на настоящия ОС- Ст.Загора, но ответно дружество “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД – в ликвидация гр. Гълъбово, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж., е заличено като търговец от Търговския регистър. Видно от извършената служебна справка от настоящия съд към датата 16.08.2016 год. “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД се явява ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ, т.е. същото търговско дружество е престанало да съществува като правен субект в правния мир и производството по делото следва да бъде прекратено поради липсата и заличаването на посочения ответник като правен субект.

 

Следва категоричния извод, че съдът следва да отмени определението си от датата 11.05.2016 год., с което приключил съдебното дирене и е дал ход на делото по същество и вместо това следва да прекрати производството по делото поради заличаването на ответното дружество от търговския регистър.

       

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.130 от ГПК/2008г./, и Исковата молба следва да се върне обратно на ищеца и производството по делото да бъде прекратено, ведно с всички законни последици от това.

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1-седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.130  от ГПК/2008г./,  във вр. с чл.252- чл.254 от ГПК и във вр. с чл.273, ал.1 от ТЗ, Окръжен съд- Стара Загора

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

        ОТМЕНЯ определението си от датата 11.05.2016 год., с което приключил съдебното дирене и е дал ход на делото по същество и вместо това П О С Т А Н О В Я В А:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 150/2015г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора поради заличаването на ответното дружество “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЪЛЪБОВСКИ ВЕСТИ” ЕООД – в ликвидация гр. Гълъбово, представлявано от управителя си Ж.Т.Ж., от търговския регистър.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

 

 

                                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :