О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 712                                          05.08.2016 г.                        град  Стара Загора

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети август                                                                                     Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 61 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е на основание чл. 104, ал. 1, т. 3 от ГПК.

 

Образувано е по ИМ на Н.Х.И., в качеството му на съдружник в ЗС “Шипка” гр. Шипка, против “Люляков” ЕООД гр. Шипка, с която на основание чл. 108 от ЗС моли съда да се осъди ответника да предаде ищеца владението върху собствените му недвижими имоти, а именно: три сгради с нежилищно предназначение с площ съответно 280 кв.м., 280 кв.м. и 84 кв.м., построени в поземлен имот № 000243, находящ се в землището на гр. Шипка, с начин на ползване – стопански двор, както и да се  признае по отношение на ответника, че ответника не е собственик на поземлен имот № 000243 и поземлен имот № 000357, находящи се в землището на гр. Шипка, с начин на ползване – стопански двор.

 

Макар исковата молба да е подадена до Окръжен съд Стара Загора съдът констатира, че нито един от така предявените искове, не е родово подсъден на окръжния съд като първа инстанция, а исковете са подсъдни на районния съд.

 

Съобразно разпоредбата на чл.104, т.3 от ГПК, на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.. От своя страна, разпоредбата на чл.69, ал.1, т.2 от ГПК предвижда, че  по искове за собственост и други вещни права върху имот, цената на иска е данъчната оценка на имота.

 

В процесния случай са предявени два обективно съединени иска – за ревандикация на имот по чл. 108 от ЗС и отрицателен установителен иск за собственост по чл. 124 от ГПК. Цената на всеки един от исковете следва да бъде определена по реда на чл.69, ал.1, т.2 от ГПК, тъй като се касае за недвижими имоти, за които има представена данъчна оценка.

 

Така по първия предявен иск по чл. 108 от ЗС, съгласно представеното удостоверение за данъчна оценка № 7404029914/21.07.2016 г., оценката на имотите – предмет на иска възлиза на сумата от общо 23 938,80 лв., а по втория предявен иск по чл. 124 от ГПК, съгласно представеното удостоверение за данъчна оценка № 7404029913/21.07.2016 г. и № 7404029914/21.07.2016 г., оценката на имотите – предмет на иска възлиза на сумата от общо 4 569,80 лв. поради което исковете по чл. 108 от ЗС и чл. 124 от ГПК се явяват родово подсъден на съответния районен съд.

 

С оглед установеното по отношение цената на предявените самостоятелни искове, делото ще следва да бъде прекратено и изпратено по правилата на специалната местна подсъдност на Районен съд Казанлък, съобразно правилото на чл. 109 от ГПК.

 

Водим от горното и на основание чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 61/2016 г. по описа на ОС Стара Загора, поради родова неподсъдност на спора.

 

            ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Районен съд Казанлък.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ……………………