О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 706                                            03.08.2016 г.                      град  Стара Загора

 

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                     ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На трети август                                                                                         Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия – докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 96 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Съдебното производство е образувано по молба от адв. А.А.Р., процесуален представител на В.Н.Б. за признаване и допускане изпълнение на решение № 465F 11256/ 15, от РС ФМ, влязло в сила на 18.01.2016 г., по реда на Раздел ІІ, Глава 57 от ГПК,

  

Молбата съответства на изискванията на чл. 622, ал. 1 от ГПК, депозирана е от заинтересовано лице по местнокомпетентен съд по местожителство на насрещната страна. Моли за признаване и допускане на изпълнение на съдебното решение на РС ФМ, брачна колегия по дело № 465 Р 11256/15 ЕА50 с което родителските права по отношение на малолетните К.В.Б. ЕГН **********, роден на *** г. и И.В.Б., ЕГН **********, роден на *** г. са  предоставени за упражняване заедно на       бащата В.Н.Б., ЕГН ********** с настоящ постоянен адрес ********* и с постоянен адрес *** и майката М.И.М., ЕГН ********** с постоянен адрес ***. Решението носи отметка за влизането му в сила на 18.01.2016 г., както и е заверено с апостил съобразно Хагската конвенция от 05.10.1961 г..

  

Цитираните документи са представени във вид на заверени преписи и са придружени с превод на български език.

 

При така представените доказателства съдът счита, че молбата за зачитане и признаване на представеното решение, постановено от РС ФМ, брачна колегия е процесуално допустима и основателна.

 

Представеното за признаване влязло в сила съдебно решение, постановено в друга държава - членка на Европейския съюз касае относно родителските права на малолетните деца К.В.Б. роден на *** г. и И.В.Б. роден на *** г., следователно попада в обхвата на чл. 1, т. 1 б. Б от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003 НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000. Действително съдебните решения, постановени по дела с предмет, описаните в чл. 1 от Регламента, подлежат на пряко признавани /чл. 21, т. 1 от него и чл. 621, ал.2 от ГПК/, без изискването на други процесуални действия. Разпоредбата на чл. 21, т. 3 от Регламента допуска, без да се засягат разпоредбите на раздел 4 от настоящата глава, всяко заинтересовано лице може, в съответствие с процедурите, предвидени в раздел 2 от настоящата глава, да подаде искане решението да бъде или да не бъде признато. Следователно е допустимо признаването на постановения в ФР Германия съдебен акт.

  

Окръжният съд намира, че това решение не подлежи на допускане на изпълнение, поради обстоятелството, че не съдържа в себе си осъдителен диспозитив за подлежащо по принудителен ред притезание. В този смисъл молбата, в частта и на основание чл. 623, ал. 1 от ГПК, за допускане изпълнение на решението, е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

   

Водим от горното и на основание чл. 622 от ГПК, съдът

  

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ЗАЧИТА и ПРИЗНАВА в Република България постановеното на 18.01.2016г. решение по преписка № 465F 11256/ 15, от РС ФМ, брачна колегия, влязло в сила на 18. 01. 2016 г.

  

На основание чл. 622, ал. 3 от ГПК настоящото определение е приравнено на решение, постановено в исков процес.

  

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В.Н.Б., ЕГН **********, чрез процесуалния си представител адв. А.А.Р., за допускане изпълнение на основание чл. 623, ал. 1 от ГПК на решение по преписка № 465F 11256/ 15, от РС ФМ, брачна колегия.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС - гр.Ст.Загора пред АС - гр. Пловдив.

 

 

 

             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:……………………