О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

 

Номер 733                                   26.08.2016 година                  Град Стара Загора   

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 26 август                                                     две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА БОНЧЕВА

 

                              СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар……………………………….…………………………………………..                                                        

Прокурор………………………………………………………………………….                                            

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно ч. гражданско дело номер 1313  по описа за 2016 година.

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Професионална гимназия по строителство гр.Казанлък  против определение №1251 от 15.07.2016г., постановено по гр.д.№ 1102/2016г. по описа на Казанлъшкия  районен съд, с което се оставя без уважение искането на ПГ по строителство гр.Казанлък за конституиране на Министъра на образованието и науката като необходим задължителен другар на ответника на основание чл.26, ал.4 от ГПК, както и за привличане на Министъра на образованието и науката като трето лица помагач на страната на ПГ по строителство гр.Казанлък на основание чл.219 от ГПК.

Жалбоподателят обжалва определението като счита същото за неправилно, поради което моли да бъде отменено и бъде разпоредено на първоинстанционния съд да уважи искането му за конституиране на Министъра на образованието и науката като необходим другар и привличането му като трето лице помагач на страната на ответника. Подробни съображения излага в частната си жалба.

Ответникът по частната жалба Ц.И.П. не  взема становище, по частната жалба.

Окръжният съд като разгледа материалите по делото, намери за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, подадена е в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството по гражданско дело № 1102/2016г. по описа на Районен съд- Казанлък е образувано по предявени от Ц.И.П. против Професионална гимназия по строителство, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „ Райко Даскалов" № 24, Булстат: 000806803 искове с правно основание чл. 344 т.1 и 2  от КТ-  за отмяна на уволнение и възстановяване на заеманата преди уволнението работа.

С обжалваното определение № 1251/15.07.2016г., постановено в закрито заседание съдът оставил без уважение искането на ПГ по строителство гр.Казанлък за конституиране на Министъра на образованието и науката като необходим задължителен другар на ответника на основание чл.26, ал.4 от ГПК, както и за привличане на Министъра на образованието и науката като трето лица помагач на страната на ПГ по строителство гр.Казанлък на основание чл.219 от ГПК.

Въззивният съд намира същото за правилно и законосъобразно. Действително съгласно разпоредбата на чл.61, ал.2 от КТ за длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган. Следователно предвид разпоредбата в тези хипотези трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност. Правната теория и практиката на ВКС сочат, че това е отклонение от правилото на чл.61, ал.1 от КТ, че трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя, като в този случай горестоящият спрямо работодателя орган не е работодател и няма положението на необходим другар по смисъла на чл.216, ал.2 от ГПК. Аргумент за това следва и от Тълкувателно решение №1/30.03.2012 г. по тълк.д.№1/2010 г. на ВКС, ОСГК, съгласно което надлежен ответник по исковете по чл.344, ал.1 от КТ, предявени от работник или служител, чийто трудов договор е сключен при условията на чл.61, ал.2, изречение първо КТ, е работодателят, а не горестоящият спрямо него орган.

По отношение на направеното при условия на евентуалност искане за привличане като трето лице помагач на страната на ответника на Министъра на образованието и науката, правилно първоинстанционният съд  е приел, че за да се допусне привличане на трето лице помагач трябва да се обоснове правният интерес от неговото участие в производството. В настоящият случай ответникът не е обосновал правният си интерес от участие на Министъра на образованието и науката в производството, поради което искането му правилно е оставено без уважение.

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира обжалваното определение за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони. Правилно е приел КРС, че следва да бъде оставено без уважение искането на ответника за конституиране на Министъра на образованието и науката като необходим и задължителен другар на ПГ по строителство гр.Казанлък, както и да бъде привлечен като трето лице помагач на страната на ответника.

          Неоснователен е доводът, изложен н частната жалба, че за осъществяване на една добросъвестна защита, излагане на аргументация, събиране на доказателства и изследване на всички факти и обстоятелства, които да установят дали издадената заповед, подлежаща на съдебен контрол е законосъобразна, аргументирана и мотивирана, би следвало да се даде възможност на училището да осъществи своите права в съдебния процес наред и заедно с органа, който е издал атакуваната заповед. Това е така, тъй като няма пречка да бъдат изискани по делото всички необходими документи от Министъра на образованието и науката по предвидения в ГПК ред за това.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1251  от 15.07.2016г., постановено по гр.д.№ 1102/2016г. по описа на Казанлъшкия  районен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

     

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

        

 

          ЧЛЕНОВЕ: