О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 835                      30.09.2016 г.                град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, ШЕСТИ граждански състав

на тридесети септември 2016г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ………………………………………………………………………………..,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 89 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

        Производството е на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.340, ал.1 и ал.2 от ГПК, във връзка с чл.5, ал.1 от ЗЛС.

 

Постъпила е Искова молба от ищеца П.Н.К., против ответника И.П.К. правното основание чл.336, ал.1 и ал.2 и сл. от ГПК, във връзка с чл.5, ал.1 от ЗЛС.

Ищеца моли съда да постанови Решение, с което да постави под пълно запрещение, неговата майка и ответница И.П.К., съответно да й бъде назначен настойник, ведно със законните последици от това.

Предявеният иск е процесуално допустим и местно подсъден на настоящия ОС-Ст.Загора, но исковата молба е нередовна, и не отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, поради следните съображения : Съдът намира, че делото е оставено без движение, като съдът е дал указанието си в 1-седмичен срок от съобщението ищецът  да внесе дължимото възнаграждение за особения представител на ищеца в размер на 300 /триста/ лева по сметка на Окръжен съд гр.Стара Загора в обслужващата го Централна кооперативна банка АД, клон гр.Стара Загора, като е бил предупреден, че в противен случай исковата молба ще се върне и делото ще се прекрати.

 

Законният 1- седмичен срок е започнал да тече за ищеца П.Н.К. на датата 17.08.2016г. /сряда/ и е изтекъл на 24.08.2016г. /сряда/. Във върнатото съобщение до ищеца е отбелязано, че същият е получил съобщението на датата 17.08.2016 год. чрез пълномощника си адв.М.С., като за тези последици от връщането на исковата молба и прекратяването на делото страната е била предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

 

 И към днешна дата 30.09.2016год. не са отстранени нередовностите по Исковата молба, подробно описани по-горе.

       

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК/2008г./, и Исковата молба следва да се върне обратно на ищеца, ведно с всички законни последици от това.

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК/2008г./,  във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./ във вр. с чл.340, ал.1 и ал.2 от ГПК, във връзка с чл.5, ал.1 от ЗЛС, Окръжен съд- Стара Загора

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

        ВРЪЩА обратно на ищеца П.Н.К. *** – къща, заведена чрез пълномощника му адв. М.С. ***, със съдебен адрес ***, офис № 3, поради неотстраняване в срок от ищеца на нередовностите по същата.

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 89/2016г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

                                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: