О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№799                               20.09.2016 г.                     гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,Гражданско отделение, ШЕСТИ състав

На 20 септември 2016 г.

В закрито заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                        

Секретар: …………………………………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия-докладчик УРУКОВ

гр.дело № 105 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.124, ал.1, и ал.2 от ГПК във връзка с чл.131-чл.133 от новия ГПК/2008г./ и във вр. с чл.55, ал.1 и чл.82- чл.86 от ЗЗД.

 

Делото е образувано по първоначалната искова молба на К.П.Б., с която против ответницата К.Ц.Ц. е предявен иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД, а в срока по чл. 211, ал. 1 ГПК ответницата К.Ц.Ц. е предявила против ищцата К.П.Б., евентуални насрещни искове по чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД и чл. 72, ал. 1 ЗС, които съдът е приел за съвместно разглеждане с първоначалния иск. С протоколно определение от 01.06.2016 г. делото е било отложено и насрочено за 20.09.2016 г., а на 25.08.2016 г. по делото е постъпила молба от ищцата К.П.Б., с която заявява, че прави отказ от предявените от нея искове и моли делото да бъде прекратено (л. 333).

След като се е запознал  с тази молба, Районният съд е намерил, че извършения с нея пълен отказ от спорното право е осъществен от легитимирана от чл. 233 ГПК страна, а именно ищцата, която може според чл. 233, изр. 1 ГПК да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, без за това да е необходимо съгласието на ответницата. С този пълен отказ от спорното право съдът се десезира от разглеждането и решаването на предявения първоначален иск по чл. 87, ал. 3 ГПК. При това положение, съдът е приел, че е налице хипотезата на чл. 233 ГПК и на това основание следва да прекрати производството по делото изцяло, включително и в частта му, по предявените от ответницата в евентуално съединение с него насрещни искове (предмет на делото след прекратяването му по родова подсъдност с протоколно определение от 27.04.2016 г. в частта му, по предявения евентуален насрещен иск по чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД, с цена от 32240 лева и изпращането му за разглеждане на надлежния Старозагорски окръжен съд, което определение е потвърдено с определение № 621/05.07.2015 г. по ч.гр.д. № 1219/2016 г. на СтОС и влязло в сила на 26.07.2016 г.), защото са предявени при условията на евентуалност с първоначалния иск. Поради това разглеждането им зависи изцяло от изхода на делото по него. А тъй като в случая той не може да бъде разгледан, защото предявила го ищца се отказва от заявеното със същия спорно право, не може да се разгледат и предявените от ответницата в евентуално съединение с негонасрещни искове, именно защото не може да се сбъдне условието, при което са предявени – уважаване на първоначалния иск, поради отказ от същия и прекратяване поради това на делото по него. Поради това делото следва да се прекрати изцяло, включително и в частта му, по евентуалните насрещни искове (предмет на делото след частичното му прекратяване по подсъдност преди това с посоченото протоколно определение от 27.04.2016 г.), защото невъзможността да бъде разгледан обуславящият ги първоначален иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД, поради отказ на ищцата от него и прекратяване на производството по същия, заличава с обратна сила и последиците от предявяването на евентуалните насрещни искове, поради което те се считат непредявени (в този смисъл Р 3058-80-I, 321-68-III, 1389-94-V г.о. и Опр. № 82-2009-I т.о. на ВКС).

С оглед на горните мотиви, Старозагорският районен съд с Определението си от датата 26.08.2016 год. е ПРЕКРАТИЛ изцяло, поради пълен отказ на ищцата К.П.Б., от предявения против ответницата К.Ц.Ц. първоначален иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД - производството по заведено пред него гражданско дело под номер 5495 по описа за 2015 г. на Старозагорския районен съд, включително и в частта му, по предявените с вх. № 29728/23.12.2015 г. от ответницата К.Ц.Ц. срещу ищцата К.П.Б., евентуални насрещни осъдителни искове по чл. 72, ал. 1 ЗС с цена 4259 лева, по чл. 72, ал. 1 ЗС с цена 4509 лева, по чл. 72, ал. 1 ЗС с цена 1613 лева и по чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД с цена 2540 лева, които оставя без разглеждане.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е било обжалвано от никоя от страните с частна жалба пред Старозагорския окръжен съд в едноседмичен срок съобщаването му И Е ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА.

 

        След като се запозна с изложеното в НАСРЕЩНАТА исковата молба, както и с писмените доказателства към исковата молба и като взе предвид приложимите по случая материално- правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

Настоящият Окръжен съд – Стара Загора намира по предявения евентуален насрещен иск по чл. 55, ал. 1, пр.3 от ЗЗД, с цена от 32240 лева, който иск е бил изпратен за разглеждането му на надлежния и компетентен Старозагорски окръжен съд, като това определение на РС-Стара Загора е било потвърдено и с Определение под № 621/05.07.2015 г. по ч.гр.д. № 1219/2016 г. на СтОС и влязло в сила на 26.07.2016 г.), защото са предявени при условията на евентуалност с първоначалния иск. Поради това разглеждането и на този евентуално предявен иск зависи изцяло от изхода на делото по него. А тъй като в случая той не може да бъде разгледан, защото предявилата го ищца се отказва от заявеното със същия спорно право по първоначално заведената от нея искова молба, не може да се разгледат и предявените от ответницата в евентуално съединение с него – насрещни искове, именно защото не може да се сбъдне условието, при което са предявени – уважаване на първоначалния иск, поради отказ от същия и прекратяване поради това на делото по него от РС – Стара Загора.

 

Поради това и делото, образувано пред  Настоящият Окръжен съд – Стара Загора следва също да се прекрати изцяло, като е останало за разглеждане само в частта му, по евентуалния насрещен иск (предмет на делото след частичното му прекратяване по подсъдност преди това с посоченото протоколно определение от датата 27.04.2016 г.), съответно гр. дело под № 105/2016 год. по описа на настоящият Окръжен съд – Стара Загора поради липса на правен интерес.

 

Ето защо предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.1 и ал.2 от ГПК, във вр. с чл.163- чл.169, чл.186 във вр. с чл.192 и чл.178- чл.194 от ГПК/2008г./ във вр. с чл.55, ал.1 и сл. във вр. с чл.82- чл.86 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело под № 105/2016 год. по описа на Окръжен съд – Стара Загора по предявения евентуален насрещен иск от ответницата К.Ц.Ц. срещу ищцата К.П.Б., по чл. 55, ал. 1, пр.3 от ЗЗД, с цена от 32240 лева, който иск е бил изпратен за разглеждането му на надлежния и компетентен Старозагорски окръжен съд, поради липса на правен интерес.

      

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО прегражда пътя на делото и подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд Пловдив чрез Старозагорския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :